Bolinao - English


a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

a


abbayinti'ab-ba-yin-tiSpnDbayintiadjTagTagbebente.IloSagbabainti.EngTwenty each.
abel'a-b`ɘlnBolMatiryalis a ginwa' gamet o sa pabrika nin gawa' sa kapas, sida o raruma et a tay'en seket, kurtina tan raruma et.TagTela.IloAbel.EngAn unsewn piece of cloth.Rel. toyardaSpecde ilopaplinsatinsidaMassuabelCmpdabel de iloabel ilokoDer.abelenabelenmangabel
abel de ilo'a-b`ɘl dɘ `i-loCmpd. ofabelde ilophrBolAbel o suy'ot a ginwa' mangibwat sa tanaman a mantawagen nin flax.TagTela na de ilo; seda.IloAbel de ilo.EngLinen cloth or fabric.Syn clssida
abel iloko'a-b`ɘl 'i-l`u-koCmpd. ofabeln propBolAbel bilang sa ginwa' nin ules, punda, twalya tan raruma et a gawa' sa Ilocos.TagTelang Iloko.IloAbel Iloko.EngTextile, especially cloth woven in the native loom in the Ilocos provinces.
abelen'a-bɘ-l`ɘnPuon:abelvoBolGaw'en nin abel a bagay bilang wadi' suy'ot, nagbalyan nin sayay klasin urer tan sabot karniro yupa' sa nipanara nin nangusar gamet o makina.TagHabihin.IloAbelen.EngTo weave things such as thread into cloth.ActmangabelPerf.inabel
abet'abet'a-b`ɘt-'a-b`ɘt1nBolAkis nin maksaw tan pangngiyirgo nin masakit a kaberengan.TagTangis.IloDung-aw.EngA lamentation or loud and high crying because of grief.ClfakisSyn clsanug'og2infBolInmakis nin pinasyan bereng.TagTumangisIloNagdung-aw.EngTo wail or lament.Der.abet'abetanabet'abetanmangabet'abet
abet'abetan'a-b`ɘt-'a-bɘ-t`anPuon:abet'abetvlBolUmakis nin maksaw bana' konan sayay tawo o bagay bana' sa bereng.TagTangisan.IloSangitan.EngTo lament or wail over someone or something as an expression of grief.Syn clsangrabansynumakisActmangabet'abetPerf.inabet'abetanAtl. is man'abet'abetan
Abidad'A-bi-d`adSpNavidadChristmasn propBolTinaon a pangisilibra nin nikaiyanak na ni Jesu-Cristo tepe' Disyembre 25.TagPasko.IloPaskwa.EngChristmas. The day, December 25, when Christians celebrate the birth of Jesus the Messiah.Syn clsKrismas 1pasko 2Genpista 1
abig'`a-bignBolBista o kabistawan nan sayay bagay.TagButi.IloSayaat.EngGoodness. The quality of goodness.Syn clsbista1Der.kaabigkaabiganmaabigpaabigenpakaabiganumabig
abilidad'a-bi-li-d`adSphabilidadability, skilln1BolPakababa' o talinto nin mangwa' nin sayay bagay.TagKakayahan.IloKabaelan.EngA natural ability or competence.Syn clspakababa'talinto2BolAmbo' urdinaryo nin pakababa' nin mangwa' sayay bagay bilang sa madyik tan raruma et.TagGaling.IloKabalinan.EngAn unusual ability to produce extraordinary results such as by magic or supernatural means.Syn clspakayadi'MassuabilidadDer.maabilidad
abing'a-b`iŋnBolKapangiyanak anggan umnoy bulan tamo' nin anak.TagSanggol.IloMaladaga.EngAn infant, a very young child of less than a few months.Syn clsanak 1Rel. tokarambar 2MassuabingDer.iyabingmaiyabingmamiabingmangabingid.kai narate' nin abing
abir'a-b`irSphaberto have, to happen1advBolUsaren yayti nin mangipataros a no pa'no yay saya ket wantaw nan lamang saya, sa kapapa'sar, pigagawa' o raruma et.TagMaski.IloUray.EngEmphasis of the degree and full comparison of something that is on the same level, unvarying from or equal to a standard.Syn clsbilang1 12advlizerBolUsaren yaytin sarita' nin mamisuldong miswi' nin kaisipan.TagKahit.IloUray no.EngA subordinating descriptive of a verbal idea that has the effect of a counter-expectation.Syn clsmatamanCmpdabirno
abirat'a-b`i-ratIoabiratsibling-in-lawnBolSi rilasyon ran asawa ran rway mibsat o mipi'sa.TagBilas.IloAbirat.EngA kinship term denoting the relation between persons who are married to two brothers or sisters, or brother and sister or cousins.RelmanuyangDer.miabirat
abirno'a-b`ir-noCmpd. ofnoabir 2advlizerBolMataman no.TagKahit na.IloUray no.EngRegardless, this marks a subordinate clause of unusual or emphatic contrast indicating that this particular fact does not make the rest of the statement untrue.Lesmataman no
abiso'a-b`i-soSpavisonotice, warningnBolPangipatanda' nin sayay adapen nin gaw'en uno mangyadi'.TagAbiso; babala.IloAbiso; pakdaar.EngNotice, notification, forewarning.Syn clsipau-pau'naDer.abisuwan
abisuwan'a-bi-su-w`anPuon:abisovlBolPatandaan o byan yan nutisya a sayay tawo o tutawo.TagAbisuhan.IloPakaamwan.EngTo notify someone.Syn clsbaritaan 1patandaanPerf.inabisuwanDer.ipaabisuwan
abito'`a-bi-toSphábito monk's habitnBolSi anron bara'mon bata a seket nan sayay padi'.TagAbito.IloAbito.EngA priest's habit.Syn clsbatasutanaDer.miabito
ableng'ab-l`ɘŋnBolMadidintek tan anted a ikoy nin manuk-manok, magwa' a atap o man'alilaen.TagPugo.IloPugo.EngQuail.Genmanuk-manok
abo'a-b`onBolNapinon tatap no babaywen o ipakiskis a irik o gilingen a kiri' nin mais.TagDarak.IloTuyo.EngRice bran or the fine dust and husks of milling dried grains.Syn clstatapRel. topaguran 1CmpdabunsyangDer.umabo
abong'`a-boŋnBolAbel o uli o raruma et nin ikwa bilang wadi' sa mutor, sa gagawa' o raruma et nin mamin sirong mintras a itaw.TagHabong.IloAbung,EngA temporary covering such as for a motorcycle or for shade in a work area.GenuliDer.abung-abong
abot'`a-botn1BolSay man'apesen o rabay nin mangyadi', makalap o marate'.TagHangad.IloKamakamen.EngThe object of pursuit, the goal.Syn clsapes2BolKanepegan nan sayay tawo nin makalap nay para kona.TagHabol.IloKalintegan.EngA claim or right to something.Der.piaabot3BolSay mababaan o say pakagawa' nin marate' yaynay saya tawo o bagay sa kami'nan o makarngan sa gawa'.TagAbot.IloGaw'at.EngThe reach of something to a goal.Syn clsagwang 1Der.abuteniyabotmaabotmakaabotmakapiabotmangabotmiabotpaabotumabotid.abuten a inanawa
Abrac'ab-rakn propBolSi pangngaran ran matuntawo konan baranggay nin Patar sa partin panrupan nan Bolinao.TagPangalan ng lugar.IloAbrac.EngOld name for the baranggay in the western part of Bolinao where the British built a big light house on a hill overlooking the sea during ancient times.synPatar
abrasa'ab-r`a-saSpabrazarto embrace, hug, hold, to take charge ofCfabrasyitibrasonBolSaya yayti nin pangngipa'kit o pangingisna' nin ririket nin mamarate' sa sayay tawo bilang wadi' sa sayay bisita.TagMalugod na pagtanggap.IloAbrasa.EngGreetings as in saying welcome to visitors.Der.abrasawenmaabrasamangabrasamiabrasa
abrasawen'ab-ra-s`a-wɘnPuon:abrasavoBolIpa'kit sa kimey o sarita' a pangririsibi konan sayay tawo lalun-laloynay san'ili.TagSalubungin.IloAwaten siraragsak.EngTo extend a gesture or words of welcome to a person, especially a visitor.Syn clsasikaswen 1pagalanganrisibyenActmangabrasaPerf.inabrasa
abrasyiti'ab-ra-ʃi-t`iSpbracetewalk arm in armCfabrasaadjBolSi sayay tawo ket isa'bit o igalet nayay sayay takyay na konan takyay nan sayay tawo.TagAbresyete; abrasete; abrasyete.IloAbrasyiti.EngOne person's arm is hooked into another person's arm.Syn clsmikuyabaDer.makaabrasyitimiabrasyiti