Bolinao - English


a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

a


ayon'`a-yonadjBolKipasaya sa kaisipan o kikumpurmi konan sayay tawo sa sayay pisangkinian o kai pitutuno.TagAyon.IloAyon.EngTo be of the same opinion and siding with someone on an issue.Antkuntraswawi'Syn clsampiDer.ayunankaayonkiayonmaiayonmiayonpiaayonumayon
ayos1'`a-yosTgayosalright, orderlynBolPalasta o unong nan sayay bagay.TagAyos.IloUrnos. EngFor things to be orderly and in their place.Syn clspalastasynunong 1Der.ayuseniayosmaayosmangayosmiayosnakaayosnikaayos
ayos2'a-y`osTgayosalright, orderlyadjTagBolLimpyo yay sayay bagay, magwa' yan usaren.TagAyos.IloAyos.EngTo be alright and functioning properly.Syn clslimpyo 1.1
aysing'ay-s`iŋnBolSayay klasin isulot a salimbeng nin lalaman bilang sa bistida, pulo, ta'gay o raruma et.TagDamit.IloBado.EngIndividual pieces of clothing for covering the body.Clf. forinagwasMemkwilyosaroywhseketSyn clssulotRel. tomamapi'pi'Specamerikanabutargakamisadintrolubaypaldarambarta'gay 1.1MassuaysingCmpdaysing pa'lekDer.aysinganiyaysingmiaysingnakaaysingpiaaysingpinakaaysing
aysing pa'lek'`ay-siŋ p`a'-lɘkCmpd. ofaysingpa'lekphrBolSeket nin isulot no ma'lek ana no yabi bilang wadi' padyama.TagPangtulog.IloPangturog.EngClothes for sleeping in.
aysingan'ay-si-ŋ`anPuon:aysingvlBolSulutan yan seket a sayay tawo, ayep, gading-gading o raruma et.TagDamitan.IloBadwan.EngTo dress someone or thing with clothing.Antlus'ukanPerf.inaysingan
aysip'`ay-sipnBolSayay kayon basta tana tumubo', say bunga na maalsem, nigagalet nin maddintek, birdi no maata' ket mu'dit o dandani mangisit no maluto'.TagBignay.IloBugnay.EngA wild cherry tree which bears sour dark red berries in clumps when ripe.Antidesma bunius
ayskrim'`ay-sk-rimEgice creamnEngIce cream.
ayta'ay-tanBolTawon ayupa', kulet a sabot, mangisit a kulor ra.TagBaluga; ita.IloAyta.EngBlack people with curly kinky hair and small in stature from the Malay Peninsula:.Syn clsSambaliSpch var.agta
ayuda'a-yu-daSpayudato helpnTagAyuda.IloAyuda.EngAssistance.
ayudin'a-yu-dinEgiodinenEngIodine.
ayuma'a-y`u-manBolPanguot nin eket nin tali'neban a butbot nin mangusar naylon o suy'ot.TagHayuma.IloAyuma.EngThe manner of mending or repairing nets.Relsikwa'Der.ayumawenayumawenkiayumamangayumamangngayuma
ayumawen'a-yu-m`a-wɘnPuon:ayumavoBolPakandaen a nabisang nin iskrin o eket nin ipangalap kuna'.TagHayumahin.IloAyumaen.EngTo mend a screen or fishing net.Syn clsmangarina 2ActmangayumaPerf.inayuma
ayunan'a-y`u-nanPuon:ayonvlBolMayin nakem konan sayay tawo sa man'ilaban o man'i'deng na.TagKampihan.IloAyonan.EngTo take the side of someone in a conflict or cooperative effort.AntkuntrawenlabananSyn clsiskilkampiwanPerf.inayunan
ayuno'a-yu-noSpayunofastingnBolMagkulasyon; mag'ayunan; kai mangan no mabli awro; mangilin.TagAyuno.IloAyuno.EngFasting, to abstain from food, abstinence every Friday.Rel. tomaalubaobDer.mag'ayuno
ayungin'a-yu-ŋinnBolMadidintek nin kuna' a masileng a siksik ra.TagAyungin.IloAyungin.EngA kind of small marine fish that is white and shiny.Syn clsgekgektutuko
ayupa''a-y`u-pa'Puon:yupa'adjBolAmbo' nin ata'gay.TagMababa.IloNababa.EngLow or short in height.Antata'gay 1Syn clsbeyew1+ayuyupa'Der.kaayupa'maayupa'*(paayupa')pamakaayupa'piayupa'sangkaayupaansiayupa'id.ayupa' a daya'ayupa' a kanakmanayupa' a nakem
ayupa' a daya''a-yu-pa' a da-ya'id. ofdaya'ayupa'phrfigEngLow blood pressure.Antaltaprisyon
ayupa' a kanakman'a-yu-pa' a ka-nak-manid. ofkanakmanayupa'phrfigTagHindi mayabang.EngHumble.
ayupa' a nakem'a-yu-pa' a na-kɘmid. ofnakemayupa'phrfigBolPigagawa' nan sayay tawo a ambo' yan marangas nokai edet mauyamo' ya. magalang tan maado' sa kapadan tawo.TagMababang loob.IloNababa ti pakinakem.EngHumble, meek.Syn clsmapasinsyamaumildiid.maayupa' a nakemsiaayupa' a nakem
ayupar'a-yu-parnrareBolSayay klasin tanaman a nakagalet sa puon kayo; itaw na kalapen a ikabyay na sa puon kayo.TagDapo; orkidyas.IloMasitas nga nakakapet iti puon ti kayo; orkidyas.EngA kind of mistletoe, a parasitic plant with leaves that are like the leaves of jackfruit and lives on trees.loranthus ferrugineus
ayus'os'a-yus-'osadjEngDownhill, to be sloped downward.Der.umayus'os
ayusen'a-y`u-sɘnPuon:ayos1voTagslgBolIkwa sa kuston kapapa'sar o unong, magwa' a bagay, rilasyon o raruma et.TagAyusin.IloTarimaanen.EngTo fix up or make things clear and right and in order.Syn clspitunwenunungenActmangayosAtl. is man'ayusen