Bolinao - English


(
a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y

b


-b... or g... or m...-b... or g... or m...phrEngThe basic form of this word could begin with b, bu, be, or g or m.
baBa!intrjBolSarita' a makapaka'ngap mamasiglat nin kaingaran nan sayay anak a kalamo' nay 'tit----bigra' ba!'; petpeten nin gamet a mata no tit----no Ba bigra' galaten yay gamet sa mata.Tagba.EngEquivalent to Booh! in play, To scare when used with babies.
baarba-'arnTagIsang malaking bungkos ng palay.EngOne large bundle of rice. Ten kabtek of rice, this is used for counting and determining the size of the harvest.Relkabtekkaping'eykatan'ay
baawb`a-'awnBolSay matra' nin sina'pang mayadi' nin mangan.TagBahaw.IloKilabban.EngLeftover cold, boiled rice.Relsina'pangDer.baawenbaawenmabaawmamaaw
baawenba-'`a-wɘnPuon:baawActmamaawPerf.binaawAtc. is man'baawenvoBolKanen a nabati' nin ma'kan mayadi' nin nainsanan anan nayadi' nin nangan.TagBahawin.IloKilabbanen.EngTo eat cold, left over rice.
bababa-banBolUndayon.TagHamaka; giwang.IloIndayun.EngThe act of rocking.Syn clsundayonDer.ibabamamabamibabasay.baba-yuyo
ba'ba'ba'-b`a'nBolSi parti nan rupa nin iti sa yupa' nan bebey.TagBaba.IloTimid.EngThe chin of the face.whulo 1Der.maba'ba'
babaenba-b`a-'ɘnPuon:*(baba')Actmamaba'voBolGaw'en a mababa' nin magawa' yay sayay bagay.TagPagsumikapan.IloIkarkarigatan.EngTo strive according to one's ability or capacity to do something.Syn clsipamuspusanseetan
babalataynanba-ba-la-t`ay-nanPuon:balataynBolSi ikwa sa teen damulag o bulog nin baka a panguruyan nan adado, gariton o raruma et.TagPamatok.IloSangol.EngA single yoke, a crescent-shaped piece of wood or bamboo that is fitted on the neck of a carabao or ox which is used to pull a heavy load.Syn clspapas'ananRelpanguruyan
babaliba-ba-l`iPuon:bali2Massbubabalin1BolSayay lugar a iti sa sakop sayay prubinsya a main abaw nin bubaranggay nin sakop na.TagBayan.IloIli.EngTown or municipality.Syn clsmunisipalidad2BolSi sintro nan babali a itaw a palingki, upisina nin gubirno tan raruma et.TagKabayanan.IloIli.EngThe business center of the municipality.Syn clspublasyonCmpdbutlay babaliDer.binubabaligumabalikababalyanmibabalyanpibabalyan
babantayanba-ban-ta-yanPuon:bantayannTagPanuorin.EngA thing to be watch such as a program or movie.
babarsakanba-bar-sa-k`annBolAnron kwintas a gawa' sa bubato nin pamilangan ran mammuno' no umno raynay nadasal ran Ama Mi tan Ave Maria.TagRosaryo.IloRosaryo.EngRosary, a long necklace used to count prayers to be led by a designated leader.synrusaryo
babasawenba-ba-sa-w`ɘnPuon:basawenSpch var.babasawnennBolNaisurat o naiyimprinta a para basawen bilang wadi' libro, piryudiko tan raruma et.TagBabasahin.IloBabasaen.EngReading material.Syn clspakabasawanSpeckumikslibromagasin 1piryudiko
ba'batb`a'-batSpch var.batbatnBolSay gawa' nin kabiangan nay byay o kapapa'sar ran raruman tawo.TagPakialamero, entremetido.Ilomanagbibyang.EngThe act of involving oneself in other people's affairs.Der.kibba'batmaba'batSpnFbatbatiro
babatagba-ba-t`agPuon:batagnBolLugar nin abaw a mula nin batag.TagSagingan.IloKasabaan.EngA banana grove.
babatoba-ba-t`oPuon:batonBolLugar nin abaw a bato.TagMabato.IloNabato.EngRocky area.Syn clsmabato 1
babawi'ba-b`a-wi'Puon:bawi'adjBolMabereng bana' sa ginwa' nin sayay bagay a no magawa' kumon ket kai ya ginwa'.TagNagsisisi.IloAgbabawi.EngRegretful, being sad for doing something and wishing it had not been done.Der.babawienibabawi'magbabawi'
babawienba-ba-w`i-'ɘnPuon:babawi'Spch var.babawi'nenvoTagBolIbarita' nin kai ana gaw'en a animan a inirgo o nipangako'.TagBawiin.IloBabawyen.EngTo take back something said or renege on something.Syn clskansilawen
babayadanba-ba-ya-danPuon:bayadannBolSay matkap nin bayadan.TagKailangang; maaring bayaran.IloMasapol nga bayadan.EngThat which is required to be paid.Antlibri 1.1
babayiba-b`a-yiPuon:*(bayi)Massbubbayin1BolSi kadmang nan lalaki.TagBabae.IloBabae.EngFemale.AntlalakiSpeckabbayanGentawo2BolBabayin karilasyon nan sayay lalakin main nin asawa.TagKerida.IloKirida.EngMistress or concubine.Syn clsikon 2kabitkiridaDer.babayiyenmamabayinikababayiid.babayin babayadanbabayin uupaansay.babayin iskawt
babayin babayadanba-ba-yin ba-ba-ya-danid. ofbabayiphrobscBolBabayin paupa' sa lalaki.TagPatutot; puta; buri-kak; kalapating mababa ang lipad.IloBalangkantis.EngProstitute, whore.Syn clshustispampamsynbabayin uupaan
babayin iskawtba-ba-yin is-kawtsay. ofiskawtbabayiphrBolBabayi nin anak a myimbro nin urganisasyon ran iskawt.TagBabaing iskaut.IloBabai nga iskaut.EngGirl scout.
babayin uupaanba-ba-yin u-'u-pa-'anid. ofbabayiphrobscTagBabaeng upahan.Engwoman for a pay.synbabayin babayadan
babayiyenba-ba-yi-yɘnPuon:babayiPerf.binabayivo1TagBinabae; malababae.IloBinabae; kasla babai.EngTo take a woman as a mistress.2BolSi lalaki nin sarban kakikimey tan pigagawa' ket pulos nga'min kimey babayi.TagBinabae.IloBinabae.EngTo act effeminate.
babayoba-ba-y`oPuon:bayonBolPanglat nin lupis nin irik sa a'song o sa makinan byas, o pangrekrek nin bubikoy o raruma et .TagBayo.IloBayo.EngThe act of completely removing the husk of a grain using a mortar and pestle or by milling the grain.ReltaltagDer.babaywenbabaywenipabbayomamabbayomambayo