Bolinao - English


b


ballayonbal-l`a-yonnBolDaluyon a ambo' tanto nin alalaki nin kai mispak.TagAlon.IloDalluyon.EngLarge rhythmic rolling waves without whitecaps.GendaluyonGrburakanDer.mabanlayon
balob`a-lonBolLalaki o babayi nin nati yaynay asawa na tan kai yayna sinumrep nin uman sa istado.TagBalo.IloBalo.EngA person whose spouse has died and has not remarried, widow or widower.Der.mabalo
balo'2b`a-lo'Intsbalu'-balo'advlizerBolMas lalo et.TagPaano pa kaya.IloKasa-no pay ngata..EngTo be even more in the likeness just stated, more so.Syn clslalo
balo'1ba-l`o'nBolPa'ka' nin si sayay tawo o bagay a na'kit bale' ambo' ya anamain.TagPagkamalan.IloPagkamalian.EngA misjudgment of something.Syn clslingoDer.mabaluanmakabalo'mibalu'-balo'pamalo'pibalu'-balo'
balonb`a-lonnBolSay awiten sa keen nin kai ana yapo' makasubli' sa bali sa udas nin matkap ti bilang wadi' pangawrwan, pisilyan tan raruma et.TagBaonIloBalon.EngProvisions of food or other things for a short trip or work.Syn clsabastoDer.balunanbalunanbalunenmamalonmibalonpibalunanpibalunen
balorba-l`orSpvalorValue, price, equivalency, bravery, courage n1BolPananaliw nin abaw tan mabli nin bubagay a kasabyan para sa raruman tawo.TagGalante.IloBalor.EngThe spending of money lavishly for the benefit of others such as treating your associates to amusement places, restaurants, etc.2BolSay bili o alaga na sa kwarta nin sayay bagay.TagHalaga.IloNgina.EngThe price or value of something.Syn clsalagabiliDer.kabalormabalormagbalor
balotba-l`otnBolNila'bon nin salay itik a nalemleman ana o main anan siwsiw.TagBalut.IloBalut.EngA boiled duck embryo in its eggshell.Gensalay
baloyba-loyadjTagWaldas.EngSpend extravagantly.Der.mabaloy
balsab`al-saSpbalsaraft, pondn1BolRuran sa taaw a piniraraip nin a'nem o pito ray annunron kawayan. TagBalsa.IloBalsa.EngA raft formed by tying several pieces of bamboo together.1.1nA bamboo gangplank or walkway to get on a boat that can also be used as a raft.Genamdamyo
balsamadorbal-sa-ma-dorSpembalsamadorembalmerCfbalsamonBolSi sayay tawo nin mangwa' nin tambar sa lalaman nan nati pigw patib'eyen na ket magawa' a kai ya et nin ikali.TagEmbalsamador.IloBalsamador.EngEmbalmer.
balsamob`al-sa-moSpbálsamoBalsam balmCfbalsamadorn1BolLikidon kimikal nin iiniksyon sa nati a mamatib'ey nin lalaman na pigaw kai ya nin umangot leg'an lamayen ya.TagBalsamo.IloBalsamar.EngThe embalming fluid.Syn clspurmalin2BolGawa' nin pagprisirba sa lalaman nan sayay nati pigaw nin kai ya gumurok yupa' sa pangusar nin balsamo.TagPagbalsamo.IloBalsamo.EngThe act of embalming.Der.balsamwenmamalsamopammalsamo
balsamwenbal-sa-mw`ɘnPuon:balsamoSpch var.balsamuwenActmamalsamoPerf.binalsamovoBolSi gaw'en sa sayay nati nin galaten a daya' tan luub-luob na mi'sa iniksyunan yan purmalin pigaw kai ya gumurok.TagEmbalsamuhin.IloBalsamwen.EngTo embalm a dead person.
balsib`al-siSpvalseWaltzsp. var.balsenBolBaylin saray miparihan babayi tan lalaki bansagan rayan annunron ku'dang a tugtog mi'sa sara tumikda'.TagBalse.IloBalsi.EngWaltz, a slow beautiful dance in 3/4 time.GenbayliDer.magbalsi
balubalulangba-l`u-ba-lu-l`aŋnBolTumubo' ti sa ambo' ararem sa taaw nin say bakas bara'mon eket a nigagalet nin kulor tsukulati.TagBalbalulang.IloBalubalulang.EngA spongy, net-like brown seaweed growing on rocks on the sea bottom that is good for food and rich in iron.Gentarektekhydroclathrus clathratus
balu-balutoba-l`u-ba-l`u-toPuon:baluton1BolKurtin baluto nin gawa' sa kayo o papil a ikap ran a'nak nin ipaltaw ra sa raranom.TagLaruang bangkaIloAy-ayam nga bilog.EngToy boat.2BolDaite' nin baluton kasan layag nin kasabyan rway tawo tamo' a makarga.TagMaliit na bangka.IloParaw-paraw.EngTwo-man canoe or boat.Genbaluto
baluetba-l`u-'ɘtnBolDaite' nin putol nin kayo o pisi' nin kawayan nin usaren ipanarangka nin sada' dudungawan o purta.TagTarangka.IloIsakoti.EngA thin piece of wood or a piece of split bamboo used as a crossbar for windows, doors or gates.Syn clstarangkaDer.baluetanibaluetipamaluet
baluetanba-lu-'`ɘ-tanPuon:baluetPerf.binaluetanvlBolTarangkawan a dudungawan, purta o giyt nin mangusar nin kawayan, kayo o pasak.TagTarangkahan.IloTrangkaan.EngTo lock window, door or gate with bamboo, wooden or iron bar.Syn clstarangkawan
balugoba-l`u-goCfbalugon tuodCmpd. oftuodnBolSay malilimpek nin bikoy a kurtin bungan akasya a bunga nan si wakay nin gu'go'.TagBalugo; gugo; bayugo.IloGugo; balugo; gulgol.EngThe hard, round, flat seed of the gu'go' vine whose pods are pounded out for shampoo and soap.whgu'go' 3Entada phaseoloides
balugon tuodba-l`u-gon t`u-'odCmpd. oftuodCfbalugonBolSi malimpek a but'ol sa adapan nan tuod.TagBulalo.IloTimbukkel ti tumeng.EngKneecap, the flat, round movable bone at the front of the knee.
balukasba-l`u-kasnBolSi gawa' nin warwaren a naikerker o lukakan a nairutan nin nitaker o nipuged.TagKalag.IloUkas.EngThe act of releasing.Syn clslukakwarwarDer.balukasan
balukasanba-lu-k`a-sanPuon:balukasPerf.binalukasanvl1BolWarwaran ya no sayay ayep bilang wadi' damulag tan raruma et ket naikerker ya a rubir na.TagKalagan.IloWarwaran.EngTo free or release an animal from something it is tied to or tangled in.Syn clswarwaran2figBolGalaten sa nikaigawet o pag'in nin iti sa sirong pakauray nin sayay bagay laloyna a duka' bilang sa kasalanan, bisyo tan raruma et.TagPalayain.IloWayawayaan.EngTo be set free from bindings that cannot be tied.Der.mabalukasan
balukayba-l`u-kaynBolPinali-palimpek nin unong nan sayay bagay a anro bilang wadi' rubir, wayr tan raruma et.TagBalantok.IloBalukay.EngA coil of something such as wire, rope, etc.Syn clskeskesrulyoDer.balukayenbalukayenibalukaymabalukaymamalukay
balukayenba-lu-k`a-yɘnPuon:balukayActmamalukayPerf.binalukayvoBolUnungen yan kayedkeden a sayay bagay nin anro bilang wadi' rubir. TagLikawin.IloKawikawen.EngTo coil something.
balulangba-lu-laŋn1BolAlaki tan magsen a ibubulang a biring nin manok, tan burik a sabot na.TagBalulang; bulik.IloBurik; Ibubulang nga kawitan nga manok.EngA big and strong rooster with feathers speckled with white and black.2BolAlalaki nin gagaban a pangargawan nin nagsikabarang a ilako'.EngA large basket with an open weave used to transport various products.
balunanba-l`u-nanPuon:balonActmamalonPerf.binalunanvlBolAtran yan kanen a sayay tawo sa kami'nan na bilang wadi' sa mampagtrabahwan na.TagBaunan.IloBalunan.EngTo take food, supplies, etc. to someone from the house.syniyater