Bolinao - English


b


babalataynanba-ba-la-t`ay-nanPuon:balataynBolSi ikwa sa teen damulag o bulog nin baka a panguruyan nan adado, gariton o raruma et.TagPamatok.IloSangol.EngA single yoke, a crescent-shaped piece of wood or bamboo that is fitted on the neck of a carabao or ox which is used to pull a heavy load.Syn clspapas'ananRelpanguruyan
babaliba-ba-l`iMassbubabaliPuon:bali2n1BolSayay lugar a iti sa sakop sayay prubinsya a main abaw nin bubaranggay nin sakop na.TagBayan.IloIli.EngTown or municipality.Syn clsmunisipalidad2BolSi sintro nan babali a itaw a palingki, upisina nin gubirno tan raruma et.TagKabayanan.IloIli.EngThe business center of the municipality.Syn clspublasyonCmpdbutlay babaliDer.binubabaligumabalikababalyanmibabalyanpibabalyan
babantayanba-ban-ta-yanPuon:bantayannTagPanuorin.EngA thing to be watch such as a program or movie.
babarsakanba-bar-sa-k`annBolAnron kwintas a gawa' sa bubato nin pamilangan ran mammuno' no umno raynay nadasal ran Ama Mi tan Ave Maria.TagRosaryo.IloRosaryo.EngRosary, a long necklace used to count prayers to be led by a designated leader.synrusaryo
babasawenba-ba-sa-w`ɘnSpch var.babasawnenPuon:basawennBolNaisurat o naiyimprinta a para basawen bilang wadi' libro, piryudiko tan raruma et.TagBabasahin.IloBabasaen.EngReading material.Syn clspakabasawanspeckumikslibromagasin 1piryudiko
babatagba-ba-t`agPuon:batagnBolLugar nin abaw a mula nin batag.TagSagingan.IloKasabaan.EngA banana grove.
babatoba-ba-t`oPuon:batonBolLugar nin abaw a bato.TagMabato.IloNabato.EngRocky area.Syn clsmabato 1
babawi'ba-b`a-wi'Puon:bawi'adjBolMabereng bana' sa ginwa' nin sayay bagay a no magawa' kumon ket kai ya ginwa'.TagNagsisisi.IloAgbabawi.EngRegretful, being sad for doing something and wishing it had not been done.Der.babawienibabawi'magbabawi'
babawienba-ba-w`i-'ɘnSpch var.babawi'nenPuon:babawi'voTagBolIbarita' nin kai ana gaw'en a animan a inirgo o nipangako'.TagBawiin.IloBabawyen .EngTo take back something said or renege on something.Syn clskansilawen
babayadanba-ba-ya-danPuon:bayadannBolSay matkap nin bayadan.TagKailangang; maaring bayaran.IloMasapol nga bayadan.EngThat which is required to be paid.Antlibri 1.1
babayiba-b`a-yiMassbubbayiPuon:*(bayi)n1BolSi kadmang nan lalaki.TagBabae.IloBabae.EngFemale.Antlalakispeckabbayangentawo2BolBabayin karilasyon nan sayay lalakin main nin asawa.TagKerida.IloKirida.EngMistress or concubine.Syn clsikon 2kabitkiridaDer.babayiyenmamabayinikababayiid.babayin babayadanbabayin uupaansay.babayin iskawt
babayin babayadanba-ba-yin ba-ba-ya-danid. ofbabayiphrobscBolBabayin paupa' sa lalaki.TagPatutot; puta; buri-kak; kalapating mababa ang lipad.IloBalangkantis.EngProstitute, whore.Syn clshustispampamsynbabayin uupaan
babayin iskawtba-ba-yin is-kawtsay. ofiskawtbabayiphrBolBabayi nin anak a myimbro nin urganisasyon ran iskawt.TagBabaing iskaut.IloBabai nga iskaut.EngGirl scout.
babayin uupaanba-ba-yin u-'u-pa-'anid. ofbabayiphrobscTagBabaeng upahan.Engwoman for a pay.synbabayin babayadan
babayiyenba-ba-yi-yɘnPerf.binabayiPuon:babayivo1TagBinabae; malababae.IloBinabae; kasla babai.EngMake a woman a concubine.2BolSi lalaki nin sarban kakikimey tan pigagawa' ket pulos nga'min kimey babayi.EngTo effeminate
babayoba-ba-y`oPuon:bayonBolPanglat nin lupis nin irik sa a'song o sa makinan byas, o pangrekrek nin bubikoy o raruma et .TagBayo.IloBayo.EngThe act of completely removing the husk of a grain using a mortar and pestle or by milling the grain.ReltaltagDer.babaywen
babaywenba-bay-w`ɘnPerf.binabayoPuon:babayovoBolDusaren anan dusaren nin a'lo a irik o raruma et sa a'song pigaw nin maglat a lupis o marekrek.TagBayuhin.IloBaywen.EngTo pound rice or other things by using a mortar and pestle to clean or pulverize.Syn clsdusaren 1kiskisen 1specdi'gasangendusaren 2Lesdasdasan
baberba-bɘrvBolIbasyo ya nin maksaw a sayay bagay.TagBato; balibag; pukol.IloPalapal; bato.EngTo throw something with force.Der.ibaber
babnakb`ab-nakvBolSay mangyadi' nin manabo' o matumba nin maksaw mangibwat sa ta'gay.TagBagsak; lagpak.IloBabtuog.EngFall or drop with force.Syn clslaltogDer.ibabnakipababnakmababnakpababnakan
babob`a-bon1BolSi adapan na sa ta'gay nin sayay bagay bilang wadi' lamisawan, kapakapa tan raruma et.TagIbabaw.IloRabaw.EngThe upper surface of something.Antapin 2sirong 1yupa'2BolSi tuktok o sangkata'gayan a parti nan sayay bagay bilang wadi' talugtog tan raruma et.TagTaluktok.IloTuktok.EngThe highest point or top.Reltuktok2Der.ababoibabonakababopababo
baboyb`a-boyMassbubaboy1nBolAyep nin aalilaen nin is'er o ikwa sa kalang para sa karni na o patakungen o patakalen ya.TagBaboy.IloBaboy.EngPig.specbeyektakaltakongCmpdbaboy talon2adjoffBolAmbo' nin maringgas sa lalaman, a gawa' tan raruma et.TagSalaula.IloDugyot.EngSaid of a person who is bodily dirty, is not concerned with cleanliness and orderliness of his dwellings and surroundings and in the way he does things.Syn clsdugyotDer.babuyenmibaboy
baboy talonb`a-boy ta-lonCmpd. ofbaboy 1talon2phrBolAtap nin baboy a mabyay sa tatalon.TagBaboy-damo.IloBaboy atap.EngWild pig.
babuybaboyba-b`uy-ba-b`oynBolKinarang-karangan a kurtin kapiknga' salay nin masileng tan datek-datek nin mangisit tan kulor kapi.TagSigay.IloBaboy-baboy.EngTiger cowrie, a shell found in the sea that is shaped like an egg and is glossy and spotted black and brown.Syn clssigayCypraea tigris
babuyenba-bu-yɘnPerf.binaboyPuon:baboyvo1BolAlilaen tan pakanen yay beyek o saray beyek anggan alaki yayna o sarayna.TagAlagaan.IloTarakenen; babuyen.EngTo feed and raise a piglet until it's a full-grown pig.genalilaen 12figfigTagBabuyin; salaulain; bastusin.IloBabuyen.EngTo make a dirty mess of something or do something indecent or immoral.
babyegbab-y`ɘgnBolPakaeyeg nin luta' bana' sa rayon o sa dupa' sayay mabyat tuloy nin nanabo' o mararbong nin tunoy nin alakin kudor o sinumpak nin bumba.TagYanig.IloNalbuog.EngA shock wave or tremor, especially of the earth or building because of an earthquake or explosion.Syn clseyegyegyegDer.mababyeg