Bolinao - English


b


bagingb`a-giŋTgbagingswingnTagrareTagBaging.EngThe hanging roots of a baliti' tree.Syn clswakayDer.magbaging
bagonba-g`onSpfurgón freight car, wagon, vanNot commonly used.noldBolSay pangiruranan nin nagsikabarang a karga sa trin. Sayti tumbu-tumbok konan trin no lumalako ya ta guruy-guruyen naynamaet trin.TagBagon.Ilobagon.EngA trailer, or a freight car of a train.
bagosba-gosnrareBolSi tawo nin kasan naitanda' nin kami'nan na; kamang anan kamang mataman adti; no adti ya naparat'anan yabi itaw yaynamaet ana ma'lek, wanin anamaet sa pangangan na.TagPalaboy.EngPeople roaming or lingering around a place without a definite residence, Loiter.
bagsakbag-sakTgbagsakfailure, sudden fall, destroyedinfTagEngTo fail.AntpasadoDer.ibagsak
bagsangbag-s`aŋnBolKuna' nin daite' a masileng a siksik tan alalaki a mata a iti tamo' sa rigrig baybay.TagDangat.IloBagsang.EngHumpback cardinal fish, considered to be ordinary in class and is small in size with a shiny body and big eyes found close to shore.genkuna' 1Fibramia lateralis
bagtingbag-tiŋnBolTunoy nin madidintek bagtingen, udino daite' a kampana'.TagKuliling; taginting.IloKampanilya; ting-ting.EngA small item which when struck gives off a ringing sound.Der.bagtingen
bagtingenbag-ti-ŋɘnPuon:bagtingvoschEngTo ring a small bell or a piece of metal.Syn clstangtangentingtingenRel. tokampanilyatalukatik
bagya'bag-y`a'nBolKaingaran nin mabigra' o mali'mwan ket kai nin tanda' no ani a gaw'en o ibarita'.TagGulat.IloKigtot.EngFeelings of anxiety or dismay, typically at something unexpected.Syn clsnikabigra'salakDer.mabagya'say.bagya' man wadi'
bagya' man wadi'bag-y`a' man w`a-di'say. ofwadi'bagya'man 2phrfigBolMataman wadi; taman no.TagKahit na.IloUray pay.EngDespite the fact.Syn clsmatamanRelanta
bagyobag-y`onBolDuka' nin tyimpo nin maksaw a siri nin kalamo' a marges nin rapeg a kasabyan manida' nin bubali, mula tan pangibwatan nin layos.TagBagyo.IloBagyo.EngA storm or typhoon.Rel. toarubuobtribunadaLesaramagDer.gumagyomabagyo
bahadaba-h`a-daSpbajadadescent, a fall or dropadj1BolKapapa'sar nin kumayupa' a prisyo nin bubagay nin kumprawen o ilako' nin bultuwan bilang wadi' kupras, kuna' tan raruma et bana' ta abaw o tyimpo.TagMamura; magmura.IloLumaka; nalaka.EngFor prices to go done because of supply.Syn clsmamuda2BolKumayupa'.TagDalisdis; bumaba'; magpababa'.IloAglusulus; lumusulos; umulog.EngDescend, to go down from someplace high.Antpata'gayenpatangkarSyn clskumayupa'lumakaslumuslosumayus'osDer.magbahada
bahoba-honBolBuses nin baho; gitaran baho.TagBaho.IloBaho.EngBass, a voice, bass guitar.
bakab`a-kaSpvacacowMassbubakananmlBolAlakin ayep a sarawan, maputi' o tsukulati a kulor nin alilaen para pangalapan gatas o karniwen. TagBaka.IloBaka.EngCow.id.baka nin atap
baka nin atapba-ka nin 'a-tapid. ofbakaphrTagBakang mailap.EngUntamed cow.Syn clsturo
bakababa-ka-banTagBukbok.EngA wood wasp. A wasp that burrows holes about 1/4 in in diameter in wood.
bakalba-kalnobsBolPilalaban yupa' sa gesen tan kaisipan nin abaw a tawo a main armas ket magawa' a patyan.TagPaglalaban.EngTo fight or be warring.Syn clsgiraDer.bakalenmibakal
bakalenba-ka-lɘnPerf.binakal1Puon:bakalvooldEngTo make war on someone.
bakantiba-k`an-tiadjBolKasan laman nan sayay pangwan o kasan gawa' sa nasarita' a udas o kasan nakaukupa konan sayay kami'nan o pusisyon.TagBakante.IloBakante.EngFor something to be empty or open for an activity.Antukupado 2Syn clskasa1Der.bakantiwan
bakantiwanba-kan-t`i-wanSpch var.bakantyanPuon:bakantivlBolGalatan ya nin laman o karga a sayay pangwan o gumlat sa sayay kami'nan.TagBakantehan.IloBakantian.EngTo vacate someplace.Antukupawan
bakasba-k`asnBolSi kikit, pustura nan sayay bagay.TagAnyo; hitsura.IloKita; langa.EngAppearance.Syn clskikit 1kurti 1piguraDer.kabakaskabakas-bakasmibakas
bakasyonba-ka-ʃ`onSpvacaciónvacationcfbakasyunistamag-nBolPanaon nin kai sumrep sa trabaho o pag'aadal ta painawa o mamasyar sa raruman lugar.TagBakasyon.IloBakasyon.EngVacation.RelpainawaDer.magbakasyon
bakasyunistaba-ka-syu-nis-taSpvacacionistavacationercfbakasyonnEngVacationers.
bakawerba-ka-wɘradjEngTo be coil or twist around s/t.Der.bakaweran
bakaweranba-ka-wɘ-r`anPerf.binakaweranPuon:bakawervlBolSaneten yay sayay tawo, ayep o bagay nin barkes, latiko o raruma et ket kerkeran naya.TagPuluputan.IloPutipotan.EngTo wrap around something.
bakbakb`ak-baknBolPiaaway nin aso o baboy a mikayatan sara.TagPag-aaway ng mga aso.IloPag-aapa ti aso.EngA fight between dogs or pigs that are biting.Syn clsawaysynlumabanDer.binakbakmamakbakmibakbak