Bolinao - English


b


bake'b`a-kɘ'nBolDaite' anggan kasisyawan a kaalakyan nin ayep a napno' nin sabot a lalaman tan a'pat a ayi nin maka'deng o makatekre' nin bilang tawo.TagMatsing.IloBakes.EngA member of the monkey family of animals.MembakurawRel. toakenggurilya
bakeskesba-kɘs-k`ɘsinfBolMaipalibed a sayay anron akitir nin bagay bilang wadi' barkes, lastiko o raruma et sa sayay bagay bilang sa partin lalaman.TagPaikot. IloBungon.EngTo be wrapped around something.Syn clskerker 1keskesDer.bakeskesanibakeskes
bakeskesanba-kɘs-kɘ-s`anPuon:bakeskesvlBolIkerker yay sayay bagay konan saya et nin bagay bilang wadi' si biklat nin ikerker nay lalaman na konan biktima na.TagPuluputan.IloPutiputan.EngTo wrap around something and squeeze such as the action of a python.
bakiba-k`inBolSinaran binisbis nin kawayan a kurtin undayon nin anak a pangwan nin beyek o manok no ika' sara ilako' sa babali.TagTalwak.EngA split bamboo crate used for carrying animals to market.
baki'ba-k`i'nBolGawa' nin mamin gaw'en o pakwen yay sayay tawo sa sayay lugar.TagAtas; sugo.IloBaon.EngThe act of giving someone a task to do.Syn clsipagawa'mandaDer.ibaki'ipabaki'mamaki'
bakidb`a-kidnoldBolSayay grupo nin abaw nin ayep.TagKawan.IloArban.EngA herd of animals.Syn clspangen
bakla'bak-l`a'nTagBakla.EngA man that dresses and acts as a woman, hermaphrodite, effeminate.Der.pibakla-bakla'
baklaybak-l`ayadjBolMalilimpek o napukdu-pukdong nin nagsikabarang a kulor nan sayay ayep tan no mi'sa sa lalaman nin tawo o bagay.TagBatik.IloLabang; butik.EngTwo to four colored, white black, or red, mottled.Syn clslabang
baklisbak-lisEgbacklessadjBolAysing nin kai nasakban a gurot.TagBaklis.IloBaklis.EngBackless dress, vide baklas.Der.nakabaklis
bakrosbak-rosnBolUsaren nin ipanglat lupis nan kawayan pigaw masileng ya.TagItak na pangkuskus nang kawayan.IloBuneng; pangrusrus ti ukis ti kawayan.EngAn instrument used to remove bamboo peeling so that it will look shiny.Der.bakrusanmamakrosnabakrusan
bakrusanbak-ru-sanPerf.binakrusanPuon:bakrosvlBolKawayan a naglat a lupis na tan masileng ya. masileng a siir.TagMatinaw; malinis; kinisan.IloNabakrusan; nalinis.EngTo scrape of the rough surface of bamboo so as to make it smooth and expose the shiny surface inside. A bamboo whose peeling are removed and made shiny.
baksatbak-s`atinfBolGawa' nin dumalan sa lugar a kasan dadalanan bilang sa butlay makubpal nin didikot.TagBagtas.IloAsak.EngThe act of blazing a trail, usually with an action of cutting away.Der.baksatenmabaksat
baksatenbak-sa-tɘnPuon:baksatvoEngTo blaze a trail.
baktiryabak-tir-yanBolSangkadidintekan saraytin mabyay a kai sara ma'kit nin mata bale' ma'kit sara yupa' pangusar nin maykruskopyo. Miikap sarayti mataman adti lalo sa nikasama'. Ket no makapangan saray tutawo nin sarayti magmasakit sara tan ma'mot sara. Raruman baktirya magawa' sara nin ikabyay (e.g. baktiryan maka atulong sa kaaalsem nan suka', binubudan, kinnasan tan rarumaet.)TagBaktirya.IloBaktirya.EngBacteria: Typically one-celled microorganism, They cannot be seen by the naked eyes, but can only be seen with the aid of the microscope. Some bacterias caused diseases, but others are necessary for fermentation for making vinegar and yeast for bread and other fermented foods.genmikrubyoid.baktiryan maikabyay
baktiryan maikabyaybak-tir-yan ma-'i-ka-byayid. ofbaktiryaphrTagMabuting baktirya.EngHelpful bacteria.
baktiryulugobak-tir-yu-lu-gonBolSarayti a ata'gay a adal maipa'ka' sa baktirya. Adal maipa'ka' sa baktirya tan say tambar a maipa'ka' sa sakit, pangangawa tan pangmumula; Byay nin baktirya tan kapapa'sar ra.TagBaktiryulugo.IloBaktiryulugo.EngBacteriologist - specialist in bacterias and their relations to medicine, industry and agriculture, bacterial life and phenomenon.
bakunaba-k`u-naSpvacunavaccine nBolIiniksyon sa tawo nin ipanguntran masakit bilang sa kamuras, TB tan raruma et.TagBakuna.IloBakuna.EngA vaccine or inoculation that is prepared as a preventative for a disease such as smallpox.Syn clsiniksyonDer.bakunawanibakunamamakunapabakuna
bakunawanba-ku-n`a-wanPerf.binakunawanPuon:bakunavlBolIniksyunan yay sayay tawo o ayep nin ipanguntra sa masakit. TagBakunahan.IloBakunaan.EngTo vaccinate or inoculate someone as a protection against diseases.Syn clsiniksyunanswirwen
bakurawba-k`u-rawnBolAlalaki nin lalaki nin bake' a mabayanin manakep tawo tan ayep.TagBakulaw.EngA large adult male monkey.whbake'
bakwaybak-w`ayadjBolSi kapapa'sar nan sayay bagay, ayep o tawo nin alaki o ata'gay ya dyan sa ka'bawan.TagBulas.IloBun-as.EngFor something to be larger than normal.Syn clsalakiDer.mabakway
bakwitbak-w`itEgevacuatemag-infBolPako sa sayay ligyas nin lugar.TagLikas.IloBakuit.EngTo evacuate from someplace to safety.Syn clsalisDer.magbakwit
bakya'b`ak-ya'nBolApin ayi nin kayo a dada'daan a kasabyan usaren no rapeg.TagBakya.IloBakya.EngWooden sandals, usually used during rainy season.genapin-ayiDer.mibakya'
bal'anb`al-'anPuon:bale'2vlBolSubrayan yay sayay tawo sa kapresan a man-gaw'en na.TagHalinhan.IloSublatan.EngTo reciprocate an exchange of activities.Syn clssubrayanDer.mabal'anmibal'anpibabal'an
bal'enbal-'`ɘnActmamale'Puon:bale'2vo1BolUbatan yay sayay narisibi nin kumunikasyon o nutisya bilang wadi' surat, tiligrama tan raruma et.TagSagutin.IloSungbatan.EngTo reply or respond to a form of communication.Syn clsubatan2BolMami nin sili nan sayay bagay a ginwa' komo, magwa' nin mabista o duka'.TagGantihan.IloBalesan.EngTo respond emotively to something done.Syn clsamanusentubaleen2.1vlTo retaliate or strike back.Syn clsmamawi' 1.2Der.pabal'enpibal'en
balaba-lanBolSaya nin malimpek tan daite' a pasak a ikarga sa palsot a ipangmati nin tawo udino ayep.TagBala.IloBala.EngBullet, pellet.Syn clspirdigunisDer.balawanibalamamala-bala