Bolinao - English


b


bala-balatongba-la-ba-la-toŋPuon:balatongphrTagBalatong- gubat.EngWild mung beans.Syn clsbalatong asoVigna vexillata
bala'yangba-la'-yaŋnrareBolSarban agamiren a matadem tan maserey a magawa' nin ipangmati nin main byay.TagGulok; itak.EngA knife which has a wider blade than a beneng, more like a meat clever.Memtadem
balabalawenba-l`a-ba-l`a-wɘnPerf.binalabalaAtc. is mambalabalawenmanbalabalawenvorareBolIsipen yapo' nin maong tan iwadi'-wadi' no husto kasi ba'yo gumwa' nin disisyon o kungklusyon.TagBulaybulayin; pagnilay-nilayin.IloBala-balaen.EngTo check out something to see if it works.Syn clsisip-isipentimbangen 2
baladbaladba-l`ad-ba-l`adinfBolTursi-tursi nin ida' o uyon a pusisyon. TagNagpaikut-ikot.IloUmiliil.EngWriggle, twist, squirm along the length of the body.
balagbagba-lag-b`agn1BolSi alakin kayo a nipasak sa midmang tu'dek a pangipatukduan patungsoy nan bali.TagKilo.IloBalagbag.EngA support beam nailed to the support posts such as in a building.whpa'deng 2Relpatungsoytu'dek2BolRway kawayan a talaytayan sa baruyboy nin pasabing.TagKahoy na tawiran.IloBalagbag.EngTwo bamboo laid down to provide a walkway, usually across a fishpond.
balagtasanba-lag-ta-sanPuon:*(balagtas)vlTagTagPatulang pagtatalo.EngSinging competition.
balaisba-la-'isnrareBolSiti a saya konran maslag a bituen a lumiwa' no tepe' parbangon ana itaw sa baytan.TagTala sa umaga.EngThe morning star. Venus.
balakb`a-lakTgbalakintentionAtc. is mambalaknTagBolPanggep; plano; gagara.TagBalak; plano.EngA plan or intention.Der.balaken
balakenba-la-kɘnAtc. is mambalakenPuon:balakvoTagTagIplano.EngTo make a plan to do something.Syn clsmagplano
balamb`a-lamnBolKapapa'sar nin maatrasan mangyadi' a sayay bagay bilang say kararate' nan tawo o bagay nin mantaga'nan.TagBalam.IloLadaw.EngThe delay of an event.AntsakbaySyn clsnikaatrasatantanDer.mabalam
balanakba-l`a-naknBolKuna' a bakas burasi' bale' alalaki nin makalap sa taaw nin Bolinao; maputi' tan alalaki a siksik ran saraytin kuna' iti sa Bolinao.TagBanak; guno; apta.IloBalanak.EngMullet, bigger than burasi. They are caught in Agno and Mabini river during the months of April, May and June and live in the deep seas when full-grown.Syn clsburasi'Der.pamalanakan
balanetba-la-n`ɘtnBolParti nin ungot a itaw sa ta'gay nin ginmalet sa puon pala'pa' a namunggos sa pari-pari leleg kai ya et nibuka'.TagBalot ng bulaklak ng niyog.IloNangbungon iti sabong ti niyog.EngThe net-like part of a coconut which covers the flower and young shoots at the top and later bursts to allow the coconut to descend.whungot
balanraba-lan-raSpbarandaRailing, handrail, banister, cushionnTagNakaharang.IloBalanra.EngA protective barrier.Der.balanrawenbumalanraibalanramabalanrawanmibalanra
balanrawenba-lan-ra-wɘnPuon:balanravoBolMamaed; manalaban; bigra' a panalaban ta pamamaed.TagBalandra; magpigil; pigilan; sumugpo; tumalsik.IloMangteped; pangatepa; panangteped; saan nga panangpalubos.EngBounce, to restrain, to bar, to beat, hinder, bump, hold back.Syn clspaed
balansiba-lan-siSpbalanzascales, balancenEngbalance.Antkibang
balantikba-lan-t`iknBolBigra' tan madaras nin kimey bilang wadi' nin dila' nin pasang, o dyulin no paltiken. TagPilantik.IloSaplit.EngA sudden outward movement of something such as the of tail of a snake, or the end of a whip, or the flicking of a marble from the finger.Syn clspaltikenDer.balantikenbalantikenibala-balantikmamalantik
balantikenba-lan-ti-k`ɘnPuon:balantikvoBolDegten yay sayay tawo o raruma et yupa' sa pangiyaspok nin anron makulaney nin bagay o nin lastiko.TagPilantikin.IloSiltiken.EngTo flick a long, thin, flexible object hitting someone.Relgayaman
balangaba-la-ŋ`ainfBolPangngawit sa sayay tawo nin nakasaklang ya sa abaya o gurot liey nan sayay tawo.TagBakumbakong.IloSallabay.EngTo carry something across the neck and over the shoulders.genawitenDer.balangawenmabalangamamalanga
balangawenba-la-ŋa-w`ɘnAtc. is mambalangawenActmamalangaPuon:balangavoBolIpasaklang ya sa abaya o gurot o liey nin awiten a sayay tawo lalun-laloynay anak.TagBabahin.IloSallabayen.EngCarry someone on the shoulders, straddling the neck.Syn clsipasaklangsynpabibi
balangbangba-laŋ-b`aŋnBolSi parti nan lalaman sa yupa' sa gurot nan awak.TagBalakang.IloPading-pading.EngHips.Memkupey
balangkalanangba-laŋ-ka-la-naŋSpch var.babangkalanangnBolDandani bara'mon bakas nin lukan bale' tamo' ta main sabut-sabot nin bali. Say laman ket masilyaw tan ma'kan; makalap ti sa rarem buyangin sa rigrig baybay nin Bolinao tan Anda.TagKabya sa dagat na may buhok-buhok.IloKappo.EngA hairy mussel living in salty water that has a hairy triangular shell.clfkinarang-karanganTrichomya
balangkantisba-laŋ-k`an-tisSpbala cantebullet, gypsy singing n1BolSay aritos nin ambo' nin tutuon balitok no kai imitasyon tamo'.TagBurloloy.IloBalangkantis.EngCostume jewelry made from fake jewels and metals.2oldBolBabayi nin ilako' nay lalaman na.TagPuta.IloDakes nga babai.EngA prostitute, a woman who gets money for immoral behavior.Syn clshustishustispyangaustisustis
balangubangba-la-ŋ`u-baŋSpch var.bangalubangnBolInsikto nin mangisit o mapusyaw nin mangisit o birdi nin lumwa' no katarana' nin rapeg a kasabyan sa ta'gay puon kayo ma'kit.TagSalagubang.IloAbal-abal.EngMay beetle which is black to dark green in color and comes out at the beginning of rainy season and feeds on leaves and is seen high in trees.specbalangubang ungotcoleopterasay.balangubang ungot
balangubang ungotba-la-ŋ`u-ba-ŋ '`u-ŋotsay. ofbalangubangphrBolKlasin balangubang nin mangisit a kulor, maksir a pakpak tan matib'ey a lalaman nin manida' nin puon ungot.TagUwang.IloBarrairong.EngA beetle that is black in color, has stiff wings and a tough body and destroys plants.genbalangubanginsikto
balaodba-la-'`odnBolAniman a iti sa dalan nin pakaisakinan o puon a mipadugpa' yay sayay tawo.TagPampatid.IloSagod.EngSomething that causes someone to stumble or trip.Syn clsbateng 1Der.balaudenmabalaod