Bolinao - English


b


baldawenbal-da-w`ɘnActmamaldaPuon:baldavoBolPagalen nin tuloy a lalaman nin maingar anay sakit, kapoy nin ingar tan byat nin lalaman.TagBaldahin.IloBaldaen.EngTo to bring a crippling fatigue on something living.
baldib`al-diSpbaldepail, bucket sp. var.baldenBolAgamiren sa bali nin main pamitbitan a usaren nin pangwan ranom tan animan a madidintek nin bubagay.TagBalde.IloBalde.EngA bucket or pail used to carry water or other objects.
baldusabal-du-saSpbaldosafloor tile nBolNakwadra-kwadrado nin pino a nikagwa' bilang bato a para ipaniir bali.TagBaldosa; tisa.IloBaldosa; agpaay nga bato nga datar.EngCeramic tile usually half-foot square for house flooring.
bale'1ba-l`ɘ'1conjBolSarita' a mangitarana' nin kasuldong a kaisipan a ambo' nin si man'ilalwan.TagSubalit.IloNgem.EngBut, on the contrary.2partBolSumunor ya sa sarita' o grupon sarita’, mangibarita' yan pakaka'ngap o kaisipan a ambo' yay si man'ilalwan. TagGayunman.IloNupay kasta.EngHowever, marking a counter expectation.Syn clslamang tawanin manDer.ambale'bangbale'id.mayin bale'pa'no bale'
bale'2ba-l`ɘ'n1BolUbat sa surat o sa minsahi.TagTugon.IloSungbat.EngA response to a communication.Syn clsubat2BolAmanos sa abas o duka' a ginwa'.TagGanti.IloBales.EngRetaliation, harm done in return for a wrong, injury, etc.Syn clsamanos 1bawi' 2tubale'Der.bal'anbal'enbal'enbaleangumale'ibale'kibale'-bale'mabale'makabale'mamabale'mamale'mibabale'mibale'-bale'
bale'-baleanba-lɘ'-ba-lɘ-'anPuon:baleanvlEngTo do something responsively or to retaliate to something.
baleanba-lɘ-'anPuon:bale'2vlEngTo respond to something.Syn clsumba-umbatDer.bale'-balean
baletba-l`ɘtnrareBolMadidintek nin marese' sa waleng udino gurot lalo no ma'mot yay panaon; mu'dit nin marese' sa lalaman lalo konran ua'nak no tyimpon ma'mot udino kwarisma. .TagBungang-araw; abangabang.EngRash, skin eruptions, heat rash.Syn clsbalinsayngetRel. tosaynget
bali2ba-l`iMassbubalin1BolPa'deng a para piikapan nin tawo.TagBahay.IloBalay.EngA house or building where one lives.Memdudungawankapakapakusina'whbalkonspecapartmintba'lagbunggalogenpa'deng 22BolSi pangigaletan konan sayay bagay bilang wadi' tadem pigaw nin mausar ya.TagBahay.IloBalay.EngAn enclosure or container of something.Syn clsgarahipangisalipneanCmpdbalinsayngetDer.babalibali-bali2balyangimmaliibalikabalimibali1pamamalipibalyan
bali1b`a-liSpvale/valervoucher/worth, value sp. var.baleIntsbali-bali11nBolSwildo o upa' a kalapen ana adapen et nin awron pagswildo o ba'yo et nin natrabahwan.TagBale.IloBali.EngA cash advance on something such as a salary.MembatalanRelswildoDer.magbalimamalimibali22advBolMabista o main kaabigan nan sayay bagay o gawa'.TagHigit pa.; Tamang-tama.IloNasaysayaat.; Bali-bali.EngTo be of great value, worthwhile and fitting for the situation.Syn clsbagay 2maabigmaabigmabistamabistamaong 1Cmpdandibalisay.kasan bali
bali-bali2ba-li-ba-l`iPuon:bali2nBolBali a daite' nin ikap-ikap o say ginwa' nin ua'nak nin ikwinta ran bali sa piikap ra.TagBahay- bahayan.IloBalay-balay.EngA small pretend house.
bali'bi'ba-li'-bi'nOccuBolNabaya' sa sirong nan rusok nan tawo; masakit yayti no mapagal.EngUrinary tract.
balibolba-li-bolnEngThe volleyball game.
balidikturyanba-li-dik-tu-ryanEgvaledictoriannBolSi sangkata'gayan a grado tan unor konran magradwar sa Elementary tan High school.TagBalidiktoryan.IloBalidiktoryan.EngValedictorian, the highest honor given to a student who obtained the highest grade among the graduates.AntsangkakapuyanSyn clssangkaungan
balidikturyoba-li-dik-tu-ryoSpnBolSay pagdiskurso nan balidiktoryan.TagBalidikturyo.IloBalidikturyo.EngThe speech or address of the valedictorian, valedictory address or speech.
balikasba-li-k`asnBolSay pangiyirgo konan sayay sarita'.TagBigkas.IloBalikas.EngAn utterance, or word that is enunciated well so as to be clearly understood.Der.ibalikaskabalikasanmabalikasanmamalikas
baliktadba-lik-tadTgbaliktadbackwardsadjTagBolNabring; talimbwag; balintwag; ardabis no aysing.TagBaliktad.EngTo be inside out or backwards.Syn clspalkebsubagDer.baliktaden
baliktadenba-lik-ta-dɘnPuon:baliktadvoTagrareEngTo turn something inside out.
balikutsaba-li-kut-sanrareBolMasam'it a mapalet anan tuloy a nikaluto' na; putipot; balikutsay; maku'net nin masam'it.TagBalikutsa.IloBalikutsa; putipot.EngMolasses candy, a sugar cooked to a thicker consistency in a heavy syrup.Der.mamalikutsa
balin-gigangba-lin-gi-gaŋsay. ofgigangphrBolSinara-sara nin lawaw ran gigang a ipangwa' nin bali ra ket katin-katin sara sa ta'gay.TagSapot; bahay-gagamba.IloBalay ti lawa-lawa.EngSpider web.Syn clsagiw
balin-kagingba-lin-ka-giŋsay. ofkagingphrBolKami'nan ra nin kaging.TagTirahan ng paniki; bahay ng mga paniki.IloBalay ti kaging.EngHouse of bats.
balinsayngetba-lin-say-ŋ`ɘtCmpd. ofsayngetbali2nBolNidadani nin magate' nin marese' sa waleng, liey tan raruma et nin partin lalaman a rumsa no tyimpon amot.TagBungang-araw.IloBalay ling-et.EngHeat rash.Syn clsbaletgensakit1 1Der.balinsayngeten
balinsayngetenba-l`in-say-ŋɘ-t`ɘnPuon:balinsayngetvoBolMagkamain nin balinsaynget.TagMagkabungang-araw.IloAgbalay ling-et.EngTo come down with heat rash.
balinsugaba-lin-su-gaadjBolSi sayay tawon maong yan manglingo konan tawo ta sauren naya.TagMandaraya.IloNasaor.EngOne who cheats, a person who tries to deceive another person.Der.balinsugawen
balinsugawenba-lin-su-ga-wɘnPerf.binalinsugaPuon:balinsugavoBolSi saya tawo a tinumper sa mabistan kuyong bale' nasaur ya.TagDinaya; niloko.IloManagsaur.EngOne who was cheated, one who deceived by another person.Syn clsmanunuba'saor