Bolinao - English


b


balintawakba-lin-ta-waknBolSeket ran talagan bubayin Pilipina sin nu'na. Garit a abaw tan garit a kolor yay panyo' a iti sa abaya.TagBalintawak.IloBalintawak.EngBalintawak a style of native womens' dress which does not use baksa' but a neatly folded large kerchief instead over one shoulder.
balintwagba-lin-tw`ag1+bali-balintwagadjBolSi kapapa'sar nan sayay tawo o bagay nin talin'udong ya bana' sa pwirsa nin bilang wadi' siri, tawo tan raruma et.TagBaliktad.IloBalintuag.EngFor things or people to be tipped over or out of the proper position by an outside force.Syn clstalimbwagtalin'udongDer.balintwagenmabalintwagmamalintwag
balintwagenba-lin-twa-g`ɘnPerf.binalintwagAtc. is manbalintwagenActmamalintwagPuon:balintwagvoBolBirngen a taya' nan sayay bagay nin say parti nan iti sa ta'gay o rikor ket mag'in iti sa yupa' o rarem, o no tawo, tumbawen yan say ayi na ket iti sa ta'gay.TagItiwarik.IloBalintuagen.EngTo reverse the current position of something by turning it over or exposing the hidden part.Syn clsipatalin'udongpaslagan
balingaba-li-ŋ`anBolAniman a makakalap nin atinsyon nan sayay tawo mangibwat sa man-gaw'en na.TagGambala.IloRiro.EngThe thing or disturbance which draws the attention away.Syn clsribangDer.balingawenmamalinga
balingasayba-li-ŋa-s`ayn1BolSayay puon nin kayon no umalaki ya ket pangalapan yan kayon usaren nin mama'deng bali.TagBalinghasay.IloBalingasay.EngThe little gooseberry tree, a species of lumber producing tree mentioned in the story of baranggay Balingasay.genkayo 1Buchanania arborescens 2BolNgaran nan saya nin baryo nan Bolinao a nipangaran sa kayon balingasay.TagBalingasay.IloBalingasay.EngA village in the southwestern part of Bolinao named after the Balingasay tree.
balingawenba-li-ŋa-w`ɘnPerf.binalingaActmamalingaPuon:balingavoBolKalapen a atinsyon nan sayay tawo mangibwat sa sayay bagay.TagGambalain.IloRiroen.EngTo distract one's attention from something.Syn clsibarangribangen
balinglingba-liŋ-liŋadjBolRiking yay teen; kiling yay ulo; yesyes yay teen.TagBalinling; kiling; tingli.IloBalingling; tingig; tingli.EngHaving the neck physiologically twisted.
balisaba-l`i-saSpvaliosavaluable, usefulnBolKayo o kawayan a ituros sa luta' o sa taaw nin magsirbin sinyal nin kami'nan nan sayay bagay, o sa pannukat sinyal yan magsirbin giya nin sunuren o mangitudo' anggawan nan lugar.TagTulos.IloTeddek.EngA pointed stake that is driven into a base as a marker of something or a guide.Syn clspaka'kitansinyalturos 2
balisongba-l`i-soŋnBolKlasin kutsilyo nin bigra' lumwa' a tadem eteng na tanan abryan nin maikmi' a gaga'getan na.TagBalisong;.IloBalisong.EngA switch blade knife with a flippable blade coming out from the handle.Syn clsbayinti nwibidagalansitagenkutsilyo
baliti'ba-li-t`i'nBolAlakin kayo nin ma'kit sa rikor tan bakas wakay a yamot, a no makerkeran a sayay kayo, sa ka'tengan ket mati yaynaytaw a kayo.TagBalete.IloBaliti.EngA large and strong growing vine like tree with hanging roots with fearful folkloric implications. If it coils around another tree it will kill it.genkayo 1ficus
balitokba-li-t`oknBolMabli nin masileng a masilyaw nin mital a gaw'en nin alahas tan dikurasyon. TagGinto.IloBalitok.EngGold.Syn clsuro1genkayamanDer.mibalitok
baliwanba-l`i-wanadjBolSay kapapa'sar ran tawon natyan a mabereng sara.TagNagluluksa.IloBaliwan.EngTo be in mourning over the loss of someone.Syn clsmaulilaDer.mibaliwan
balkakbal-kakadjBolAlaki nin mataba' a babayi.TagMalaki't mataba' na babae.IloDackel ken uki'meg a babae.EngTo have a bulky, flabby body.Antma'bengSyn clsmataba' 1
balkanobal-ka-nonEngvolcano.
balkonbal-k`onSpbalcónbalcony, vantage pointnBolParti nin bali o pa'deng a iti sa bandan rikor a mapalaway tan malasway tan kasan ringring na, a iti a pagpriskwan no ma'mot o painawnan.TagBalkonahe.IloBalconahe.EngPorch, veranda.Membali2 1
ballayonbal-l`a-yonnBolDaluyon a ambo' tanto nin alalaki nin kai mispak.TagAlon.IloDalluyon.EngLarge rhythmic rolling waves without whitecaps.gendaluyonGrburakanDer.mabanlayon
balob`a-lonBolLalaki o babayi nin nati yaynay asawa na tan kai yayna sinumrep nin uman sa istado.TagBalo.IloBalo.EngA person whose spouse has died and has not remarried, widow or widower.Der.mabalo
balo'2b`a-lo'Intsbalu'-balo'advlizerBolMas lalo et.TagPaano pa kaya.IloKasa-no pay ngata..EngTo be even more in the likeness just stated, more so.Syn clslalo
balo'1ba-l`o'nBolPa'ka' nin si sayay tawo o bagay a na'kit bale' ambo' ya anamain.TagPagkamalan.IloPagkamalian.EngA misjudgment of something.Syn clslingoDer.mabaluanmakabalo'mibalu'-balo'pamalo'pibalu'-balo'
balonb`a-lonnBolSay awiten sa keen nin kai ana yapo' makasubli' sa bali sa udas nin matkap ti bilang wadi' pangawrwan, pisilyan tan raruma et.TagBaonIloBalon.EngProvisions of food or other things for a short trip or work.Syn clsabastoDer.balunanbalunanbalunenmamalonmibalonpibalunanpibalunen
balorba-l`orSpvalorValue, price, equivalency, bravery, courage n1BolSay bili o alaga na sa kwarta nin sayay bagay.TagPresyo; halaga.IloNgina; pateg.EngThe price or value of something.Syn clsalagabili2BolPananaliw nin abaw tan mabli nin bubagay a kasabyan para sa raruman tawo.TagGalante.IloBalor.EngThe spending of money lavishly for the benefit of others such as treating your associates to amusement places, restaurants, etc.Der.kabalormabalor
balotba-l`otnBolNila'bon nin salay itik a nalemleman ana o main anan siwsiw.TagBalut.IloBalut.EngA boiled duck embryo in its eggshell.gensalay
baloyba-loyadjTagWaldas.EngSpend extravagantly.Der.mabaloy
balsab`al-saSpbalsaraft, pondnBolRuran sa taaw a piniraraip nin a'nem o pito ray annunron kawayan. TagBalsa.IloBalsa.EngA raft formed by tying several pieces of bamboo together.
balsamadorbal-sa-ma-dorSpembalsamadorembalmercfbalsamonBolSi sayay tawo nin mangwa' nin tambar sa lalaman nan nati pigw patib'eyen na ket magawa' a kai ya et nin ikali.TagEmbalsamador.IloBalsamador.EngEmbalmer.