Bolinao - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

d


da'da'da'-d`a'nBolGawa' nin ikwa yay ayi sa babo nan sayay bagay.TagTapak.IloBaddek.EngThe act of putting the foot on something.Syn clstalmakDer.da'daanda'daanduma'da'ida'da'makada'da'mana'da'nikada'da'
da'da'-da'daanda'-da'-da'-da-'anPuon:da'daanvlTagTapak-tapakan.IloBadikan.EngTo trample on something, usually to destroy.Syn clsasak-asaken
da'daanda'-da-'`anPuon:da'da'vlBolIpababo a ayi sa sayay bagay.TagTapakan.IloBaddekan.EngTo step on something.Actmana'da'Der.da'da'-da'daandada'daanduda'daanmada'daan
da'sald`a'-salnBolBigraan nin pakaragrag nan sayay mabyat nin bagay ket maigket ya sa sayay bagay o tawo.TagBagsak.IloTupak.EngA heavy falling blow on a person or thing.Der.da'salanida'salmada'salan
da'salanda'-sa-l`anPuon:da'salvlBolMangibwat sa ta'gay ket inabo' o ipababnak yay sayay mabyat bagay nin magket yay sayay tawo o bagay.TagBagsakan.IloTupakan.EngHit something or someone with a heavy object, generally from above.Syn clspababnakan
da'tond`a'-tonn1BolAniman nin ibi para konan Dios o sa raruman manraywen bilang dios nin pangipa'kit pangrarayo kona.TagHain.IloDaton.EngSomething given as an act of worship.Syn clsatang2BolBagay bilang sa kansyon, libro o raruma et nin gawa' a igagara para sa sayay tawo.TagAlay.IloSagut.EngAddressing something such as a song or book to someone such as a friend or patron.Syn clsdidikasyonMassduda'tonDer.ida'tonikida'tonpinakada'ton
*(da'yag)A cool, moist outdoor place.Der.dada'yagan
daangd`a-'aŋnBolPangluluto' nin kuna' tan raruma et, nin abaw a sabaw tan alseman bilang wadi' nin salumagi tan raruma et.TagSigang.IloSigang.EngThe act of preparing soup, usually fish, characterized by its sour and savory taste most often associated with tamarind.Relsabaw 1Der.daangendinaangidaangipanaangpanaanganunspec. comp. formmanaang
daangenda-'a-ŋɘnPuon:daangvaEngTo cook sour fish soup.Actmanaang
daba'd`a-ba'nBolKuden udino panglutuan nin para kuna', panaangan udino pamisingan.TagPalayok.IloBanga.EngThe cooking pot with a smaller opening which is used only for cooking vegetables and fish, not rice.Genkudenpanglutuan
dada'd`a-da'n1BolSi ibarita' no tumawag o kumutana sa sayay bali o tindawan.TagTao po.IloApo.EngCall when approaching the house, hello.Rel. tokayabGenkutana2BolPannawag ran mangallago' sa sayay babayin idad anan sayay ina nin kasa gapon pikanayunan ra.TagAle.IloNana.EngA call to a woman without any relationship to show respect.3BolSiti a tawag ran raruma nin taga Bolinao konan panginawen ra.TagKaka.IloNana.EngAunt.syninay 2Der.dumada'kadadada'
dada'daanda-da'-da-'an Puon:da'daannTagTapakan.EngWhat is stepped on.Syn clsapin sapatosswilastutukduan
dada'yaganda-da'-ya-g`anPuon:*(da'yag)nBolLugar a kasan sirong o atep, a no yabi ket maray'ep sa amog.TagLugar na walang silong.IloKalnawaan.EngAn open unprotected outside area, especially referring to night.Antsirong 1Syn clsdaradarmakadaradarRel. tobutaktak 2
dadalananda-da-l`a-nanPuon:dalanannBolLugar o ispasyo nin labasan tawo o bagay nin mako o sumrep sa sayay sakalakon lugar o ispasyo.TagDinadaanan.IloPagpagnaan.EngPathway, the place that is traveled on.
*(dadandan)IoThings happening directly after one another.Der.maidadandanmidadandan
dadasalanda-da-sa-lanPuon:dasalannTagKung saan nagdadasal; lugar dasalan.Engplace of prayer.
dadayamida-da-ya-miPuon:dayaminBolLugar a main nin dayami.EngA place where there is straw.
Dadid`a-diEgdaddynintBolTawag sa ama a kapada nay tatay, tay, papa, papang.TagDadi.IloDadi.EngDaddy.synPapa 1PapangTatay
dadild`a-diladvBolKapapa'sar nin daite' tamo' a kanen no mangan.TagKunti kung kumain.IloKusim.EngThe act of eating only small amounts of food.Antsiba'synkusim1Der.dumadilmadadil
dadpakda-d-p`aknBolMaksaw nin tunoy nin rampa' o pakaigket nin matapyak nin bagay sa matib'ey nin patag nin bagay o lugar.TagLagapak.IloNalpaak.EngThe sound of a heavy slap of the hand or a broad object such as a slipper.GentunoyDer.ipadadpakmadadpakpadadpakan
dadpikda-d-p`iknBolTunoy nin tipik nin parpar garamay o no mangaspok nin mangusar nin daite' o maimpis nin bislak.TagTunog ng hampas sa balat.IloSaplit.EngThe sound of a slap using the tips of the fingers or a tiny thin stick.Der.madadpik
daegda-'`ɘginfBolMasurukan sa gesen, pwirsa, kaungan o mababa'.TagDaig.IloAtiw.EngTo prevail over something or someone and so defeat them.Syn clstaloDer.daegendaegendag'anidaegipadaegmadaegmakadaeg1makadaeg2makadaeg2manaeg
daegenda-'ɘ-g`ɘnPuon:daegvoBolMasurukan sa gesen, pwirsa, pakababa' o kaungan yay sayay bagay o tawo.TagDaigin.IloAtiwen.EngTo subdue someone or something.Syn clstalwen 1ActmanaegPerf.dinaeg
daemda-'`ɘmnBolKapapa'sar ti nin luta' nin madutak-dutak o madu'mel.TagMamasa-masa.IloNadam-eg.EngSlight wetness, dampness.Antma'tyanmakrangDer.madaem
daepda-'`ɘpinfBolKaingaran nin milawok a salak, li'mo tan tapo', a kai ana makatnoy tan makaisip nin kusto.TagNerbiyos; takot.IloDaep; buteng.EngTo be stunned and paralyzed by the intimidation of a situation.Syn clsli'moLesnirbyossalakDer.madaepan