Bolinao - English


(
a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y

d


daangd`a-'aŋnBolPangluluto' nin kuna' tan raruma et, nin abaw a sabaw tan alseman bilang wadi' nin salumagi tan raruma et.TagSigang.IloSigang.EngThe act of preparing soup, usually fish, characterized by its sour and savory taste most often associated with tamarind.RelsabawDer.dinaangidaangipanaangpanaangan
daba'd`a-ba'nBolKuden udino panglutuan nin para kuna', panaangan udino pamisingan.TagPalayok.IloBanga.EngThe cooking pot with a smaller opening which is used only for cooking vegetables and fish, not rice.Genkudenpanglutuan
dada'd`a-da'n1BolSi ibarita' no tumawag o kumutana sa sayay bali o tindawan.TagTao po.IloApo.EngCall when approaching the house, hello.Rel. tokayabGenkutana2BolPannawag ran mangallago' sa sayay babayin idad anan sayay ina nin kasa gapon pikanayunan ra.TagAle.IloNana.EngA call to a woman without any relationship to show respect.3BolSiti a tawag ran raruma nin taga Bolinao konan panginawen ra.TagKaka.IloNana.EngAunt.syninay 2Der.dumada'kadadada'
da'da'da'-d`a'nBolGawa' nin ikwa yay ayi sa babo nan sayay bagay.TagTapak.IloBaddek.EngThe act of putting the foot on something.Syn clstalmakDer.da'daanda'daanduma'da'ida'da'makada'da'mana'da'nikada'da'
da'daanda'-da-'`anPuon:da'da'Actmana'da'vlBolIpababo a ayi sa sayay bagay.TagTapakan.IloBaddekan.EngTo step on something.Der.dada'daanda'da'-da'daanduda'daanmada'daan
dada'daanda-da'-da-'an Puon:da'daannTagTapakan.EngWhat is stepped on.Syn clsapin sapatosswilastutukduan
da'da'-da'daanda'-da'-da'-da-'anPuon:da'daanvlTagTapak-tapakan.IloBadikan.EngTo trample on something, usually to destroy.Syn clsasak-asaken
dadalananda-da-l`a-nanPuon:dalanannBolLugar o ispasyo nin labasan tawo o bagay nin mako o sumrep sa sayay sakalakon lugar o ispasyo.TagDinadaanan.IloPagpagnaan.EngPathway, the place that is traveled on.
dadasalanda-da-sa-lanPuon:dasalannTagKung saan nagdadasal; lugar dasalan.Engplace of prayer.
dada'yaganda-da'-ya-g`anPuon:*(da'yag)nBolLugar a kasan sirong o atep, a no yabi ket maray'ep sa amog.TagLugar na walang silong.IloKalnawaan.EngAn open uncovered outside area.Antbutaktaksirong 1
dadayamida-da-ya-miPuon:dayaminBolLugar a main nin dayami.EngA place where there is straw.
Dadid`a-diEgdaddynintBolTawag sa ama a kapada nay tatay, tay, papa, papang.TagDadi.IloDadi.EngDaddy.synPapa 1PapangTatay
dadild`a-diladvBolKapapa'sar nin daite' tamo' a kanen no mangan.TagKunti kung kumain.IloKusim.EngThe act of eating only small amounts of food.Antsiba'synkusim1Der.dumadilmadadil
dadpakda-d-p`aknBolMaksaw nin tunoy nin rampa' o pakaigket nin matapyak nin bagay sa matib'ey nin patag nin bagay o lugar.TagLagapak.IloNalpiit.EngThe sound of a heavy slap of the hand or a broad object such as a slipper.GentunoyDer.ipadadpakmadadpakpadadpakan
dadpikda-d-p`iknBolTunoy nin tipik nin parpar garamay o no mangaspok nin mangusar nin daite' o maimpis nin bislak.TagTunog ng hampas sa balat.IloSaplit.EngThe sound of a slap using the tips of the fingers or a tiny thin stick.Der.madadpik
daegda-'`ɘginfBolMasurukan sa gesen, pwirsa, kaungan o mababa'.TagDaig.IloAtiw.EngTo defeat or prevail over something or someone.Syn clstaloDer.daegendaegendag'anidaegipadaegmadaegmakadaegmanaeg
daegenda-'ɘ-g`ɘnPuon:daegActmanaegPerf.dinaegvoBolMasurukan sa gesen, pwirsa, pakababa' o kaungan yay sayay bagay o tawo.TagDaigin.IloAtiwen.EngTo subdue someone or something.Syn clstalwen 1
daemda-'`ɘmnBolKapapa'sar ti nin luta' nin madutak-dutak o madu'mel.TagMamasa-masa.IloNadam-eg.EngSlight wetness, dampness.Antmakrangma'tyanDer.madaem
daepda-'`ɘpinfBolKaingaran nin milawok a salak, li'mo tan tapo', a kai ana makatnoy tanmakaisip nin kusto.TagNerbiyos; takot.IloDaep; buteng.EngTo be stunned and paralyzed by the intimidation of a situation.Syn clsnirbyossalakDer.madaepan
daerda-'`ɘrn1BolTarig'en o pigagawa' nin kai maeyeg, umiray tan raruma et.TagTatag.IloTibker.EngStability, the quality of being immovable or firmly placed and steadfast in position.Syn clstarig'en2BolTarig'en nin kanakman, ambo' nin matapo' tan kai nin manili-sili.TagTibay.IloLapsat.EngTo be unwavering in mind, not giving up easily.Der.dumaeridaerkadadaermadaer
dagad`a-gaSpdagadaggernBolArmas a bara'mon anted nin kutsilyo bale' midmang a tadem na.TagPatalim.IloDaga.EngA dagger.Syn clsbalisongGenkutsilyo
dag'anda-g-'`anPuon:daegvlBolPababwan yan mabyat nin bagay a sayay bagay pigaw maipedped ya o kai ya mailpad tan raruma et.TagDaganan.IloPandagan.EngTo cover over something with something heavy.Syn clspabyatanDer.madag'anmadag'anan
dagdagda-g-d`agnBolGawa' nin pamaapura konan sayay tawo o raruma et bilang sa damulag.TagUdyok.IloDagdag.EngAn act of urging to hurry or do something quickly.Syn clsapuraDer.dagdagendagdagenidagdagipanagdag-uwakmakadagdagmanagdagpadagdag
dagdagenda-g-da-g`ɘnPuon:dagdagActmanagdagPerf.dinagdagAtc. is mandagdagenvoBolPaapurawen yay sayay tawo yupa' sa irgo, o si sayay ayep sa pangaspok kona.TagPaapurahin.IloDagdagen.EngTo prod, urge or drive someone or something by force to do something.Syn clspaapurawen
dai-daite'da-'`i-da-'`i-tɘ'Puon:daite'advBolDai-daikleng o ambo' nin abawan o gulpiwan.TagUnti-unti.IloBassi-bassit.EngTo happen little by little.Syn clsuting'uting