Bolinao - English


d


dumaluyondu-ma-lu-yonPuon:daluyonvchngEngTo become wavy.
dumamayAnddu-m`a-mayPuon:damayvchngAndBolKitanggon yay sayay tawo sa man'irangep nin kapada nan tawo.TagMakiramay.IloPanakirikna kadaguiti sabsabali.EngTo sympathize with others.Syn clskiingar
dumandu-m`anadjBolKapapa'sar sayay bagay o tawo a kabakas o bara'mon kapada nayay saya et bale' kai nin talaga.TagParang.IloKasla.EngResembling something or someone.Syn clsbilang1 1Der.miduman
dumanurdordu-ma-nur-d`orSpnDdanurdorvchngBolAlakin tunoy sayay alakin makina bilang wadi' nin traktor, tan midyo mababyeg a luta' o kami'nan na.TagDumadagundong.IloAggaradugod.EngTo make a roaring vibrating sound such as of a large engine.Syn clsgumanugbogkumanurkor
dumapa'du-ma-p`a'Perf.dinmapa'Puon:dapa'vchng1BolMangibwat sa pusisyon nin edeng o tekre' yay tawo o ayep ket lumukbob yan migna' a lalaman na sa luta' o kami'nan na.TagDumapa.IloAgpa-leb.EngFor a person or animal to lie down flat on a surface from an upright or high position.Syn clslumukboblumukobmitmak2BolSi sayay bagay bilang wadi' puon kayo ket tumubo' yan dakap sa luta' a ambo' nin matu'rir.TagDumapa'.IloMadpes.EngFor an object to come to rest on a surface from an upright or high position.Syn clsdumakap
dumapakpakdu-ma-pak-p`akPuon:dapakpakvchngBolSay marnge' nin tunoy tsinilas ran mampalayon mabyat dumpa' sa siniminton dalan o lugar a mampalaywan ra.TagYabag.IloAgkanalpaak.EngTo make a loud, continuous slapping sound of footsteps as when two or more people are running without shoes.Syn clsmidanipak 1
dumara'du-ma-r`a'Puon:*(dara')vchngBolKai ana rabay umanen gaw'en a sayay bagay bana' ta duka' a ikspiryinsya sin nu'nan ginwa'.TagMadala.IloMauma.EngTo refrain from doing something because of a bad experience.Syn clssumawa' 1
dumaragadu-ma-r`a-ganBolUpan manok a dandani misalay ana.TagDumalaga.IloAgdaraga.EngA young female domesticated fowl such as a chicken ready to begin laying eggs.Anttandang
dumarasdu-ma-r`asAtc. is mandumarasPuon:darasvchngBolMalayo yay sayay bagay ta bilang wadi' ket main bikoy o makina o layag na o main mangituror kona.TagTumakbo.IloTumaray.EngTo begin to move something rapidly by applying a force.Syn clsmalayo 1
dumaromdu-ma-r`omPuon:daromvchngBolMako konan sayay tawon main pakauray ta ibarita' a abas a gawa' nan sayay tawo.TagMagsumbong.IloAgipulong.EngTo tell to an elder or one who is concerned what wrong was done.Geniparate'
dumarumadimdu-ma-ru-ma-dimPuon:darumadimvchngEngTo begin to drizzle.
dumarusdosd`u-ma-rus-d`osPerf.dinmarusdosPuon:darusdosvchngTagNapadausdos; padausdos.EngTo begin on a downward slope.Antpatangkartuma'gay 2
dumasaldu-ma-s`alPerf.dinmasalAtc. is mandumasalPuon:dasalvchngBolKiirgo konan Dios nin raywen ya, kisalamatan ya, kidawat nin tulong kona tan raruma et.TagMagdasal.IloAgkararag.EngTo pray.Syn clspasisinga'do
dumawidu-m`a-wiPerf.dinmawiPuon:dawivchngBolKanen yan kuna' a papan, bilang wadi' aramang o umang a iti sa taga' no mamilwit o mangawil.TagPagdawi.IloDumawi.EngFor fish, crabs, aquatic animals to take the bait.
dumaya'du-m`a-ya'Atc. is mandumaya'Puon:daya'vchng1BolLumwa' a daya' bilang wadi' sa sugat o raruma et.TagDumugo.IloAgdara.EngTo bleed due to cuts, wounds, etc.2BolSay binulan a kaliliwa' nin daya' sa pwirto nan sayay kai nin mabuktot nin babayi mangibwat sa pianakan na.TagRiniregla.IloAgregla.EngMenstruation, the discharging of blood, secretions and tissue from the uterus.Syn clsmagrigla
dumayodu-m`a-yoPerf.dinmayoPuon:dayovchngBolMako sa sakalakon lugar para sa sayay gagara bilang wadi' manilay.TagDumayo.IloUmarog.EngTo go to a place out of the home area for a purpose.Rel. tomamasyar
dumayusdosdu-ma-yus-d`osPuon:dayusdosvchngBolKumaruskos yan mamakayupa' a sayay bagay o tawo mangibwat sa ata'gay nin lugar bilang wadi' bubong.TagDumausdos.IloAgkarusdos.EngTo slide down a slope.Syn clskumaruskos
dumedlemdu-mɘd-l`ɘmPerf.dinmeblemdinmedlemSpch var.dumeblemAtc. is mandumeblemmandumedlemPuon:dedlemvchng1BolMag'in nin ambo' mapalaway, o bilang wadi' no awro ket mag'in nin bilang yabi.TagDumilim.IloSumipnget.EngTo become dark.synngumisit2BolMag'in nin madedlem a ka'kitan bilang wadi' no maulaw o adapen a maklep, o no pinasyan nin sager.TagDidilim.IloSumipnget.EngFor one's sight to blur and so become dark.Relmaulaw3figBolKai mapukpukan a alaki nin sager ket makagwa' duka' bilang wadi' manaso o angga sa makapati.TagMagdilim ang isip.IloDakes.EngFor one's thoughts and impulses to become evil and so commit an evil action.Relsager
dumegdegdu-mɘg-d`ɘgPuon:*(degdeg)vchng1BolKumadani o mako sa sayay lugar o tawo nin main adapen nin piligro.TagLumapit.IloUmasideg.EngTo move nearer to danger. Normally used with a negative to communicate caution.Genmako 12BolTugaen yan kumadani a sayay tawo laloynay kakuntra.TagHamon.IloKumarit.EngTo challenge or threaten someone.Syn clskumadani
dumigadu-m`i-gaPuon:*(diga)vchng1TagEngTo make small talk.2BolSa sugal nin tung'it, si sayay mangkisugal ibarita' na konran kasugal na nin ipadar rayna a nipis ra pigaw ma'kit ana no si'noy manalo.EngTo absentmindedly show the cards in one's hand.
dumilatdu-m`i-latPuon:dilatvchngBolIliwa' yay dila' a nakaadap sa sayay tawo.TagDumila.IloMangdilat.EngTo stick out the tongue in defiance.
duming'eydu-miŋ-'`ɘyPerf.dimming'eydinming'eyPuon:ding'eyvchngBolMakaingar nin ding'ey sa nakem ket kai ana gaw'en o ibarita' a rabay.TagMahiya.IloAgbain.EngTo feel shame.
dumipinsadu-mi-p`in-saPuon:dipinsavchngBolRisistyan a ataki, magwa' nin sa kimey o rason.TagMagtanggol.IloIkanawa.EngTo defend, usually oneself, either physically or in argument.Syn clsisakitiyagelrumason 2
dumiritsodu-mi-r`it-soPerf.dinmiritsoPuon:diritsovchngBolMako sa sayay lugar nin kai tumgen o dumalan yapo' et sa raruma.TagDumiretso.IloAgdiritso.EngTo go directly someplace.AnttumgenDer.dumiri-diritso
dumiseldiseldu-m`i-sɘl-d`i-sɘlPuon:diseldiselvchngBolSumakit-sakit o gumtik yay tyan bana' ta napno' yan siri tan kai maka'tot o kai nin natunawan.TagHilab.IloAgkabag.EngFor the stomach to become bloated and painful from gas or over eating.Syn clsgumtik