Bolinao - English


d


dumutakdu-mu-t`akPuon:dutakvchngBolMag'in nin midyo lebet o madu'mel yay sayay bagay.TagMaging basa.IloAgbasa.EngTo become wet.Syn clsdumu'melmalbet
dumutdotdu-mut-dotPuon:dutdotvchngTagBumunot.EngTo uproot/extract.
dumyekdum-y`ɘkPerf.dinumyekAtc. is mandumyekPuon:dyekvchngBolMako tan madinep sa apin nangwan o kami'nan a parek o nikasama' sa likido bilang wadi' ranom.TagMamuong tining.IloAgared-ed.EngFor something to settle out of a medium.Syn clsmadinepRelparek
dunasyondu-na-ʃonSpdonación donation, gift, grantcf*(duna)nBolIbi sa mabistan panggep sa sayay institusyon; bagay udino kwarta a ibi sa Iglisya; ibi nin masibulot a nakem sa sayay iskwilawan udino animan a grupo udino asusasyon.TagKaloob; donasyon.EngDonation, something you give as a benefit to someone else or something else.
dundondun-d`onnBolBayadan a indam nin kwarta ket kalapen yaynay naisanla' sa leleg a kai ya et nabayadan.TagTubusin.EngThat which is used to redeem an item.Antsanla'Syn clssubotDer.dundunendundunenmadundonmanundonnikadundon
dundunendun-du-n`ɘnActmanundonPuon:dundonvoobsBolSubten yay sayay bagay a nisanla'.TagTubusin.IloSubboten.EngTo regain possession of something in exchange for payment of damages, such as a carabao that got into a neighbors garden.Antisanla'Syn clssubten
dunongd`u-noŋcf*(dunong)noldBolKaungan o tadem nin pangingisip nan sayay tawo.TagTalino.IloSirib.EngThe intelligence or sharp mindedness of someone.AntkalantutanSyn clskaunganutekDer.kadununganmadunongmammadunongsangkadunungan
dungawd`u-ŋawinfBolGawa' a itaw sa dudungawan ket kumikit sa rikor o sa yupa'.TagDungaw.IloDung-aw.EngThe act of looking out of the window.Syn clstamurawDer.dudungawandumungaw
dungdongduŋ-d`oŋadjBolSi taya' nin twek yay ulo tan nakapastang sa yupa'.TagYuko.IloDumog.EngThe position of having the head bowed, looking down.AnttangarSyn clstwekDer.dumungdongdungdunganmakadungdongmamadungdong
dungdunganduŋ-du-ŋ`anPerf.dinungdunganPuon:dungdongvlBolMangibwat sa ta'gay ket kikiten o pastangen yay sayay tawo o bagay a ayupa' o iti sa yupa'.TagTanawin mula sa itaas.IloOsdongan.EngTo look down upon something.Der.madungdungan
dungisd`u-ŋisTgdungisdirt or stain on skinn1TagBolNikasama' a naimansa sa rupa bilang wadi' ta'pok, uring o raruma et.TagDungis.IloDungrit.EngDirty spot or blemish on the face.Syn clsbangil2TagyngBolPakabalawan, abas a gawa' o kasalanan a makasida' sa nikatawo.TagKapintasan.IloPakapilawan.EngAny blemish or fault to someone's character.Syn clsmaipakasalananpakabalawanDer.madungis
dunglosduŋ-l`osnBolNikaluto' nin katat o laman bana' sa nikabusbos nin ma'mot nin likido bilang wadi' ranom. TagPaso.IloSinit.EngA burn on the skin from a hot liquid.Syn clssinitDer.madunglusanmanunglos
dungodu-ŋ`onBolKiadap o kikalamo' nin mangan.TagMakisalo.IloMakisango.EngFellowship around a meal.Der.dumungoipadungokadungokidungomakadungomidungopadungwenpamadungopidudungopidungwen
dungotdu-ŋ`otnBolKiri' nin bagay nin dumta bilang wadi' kayo, abab tan raruma et nin dininep usaren nin sungroy no mangluto'.TagGatong.IloSungrod.EngThe material kept on hand for building a fire.Syn clssungroyDer.idungotmanungot
duongd`u-'oŋnBolAbay baybay, magwa' lamang pantalan nin itaw mako a baluto o mutor o mangnguna' nin ibat sa taaw.TagPampang.IloIgid ti baybay.EngA place where boats are secured, an anchorage.Syn clsabay 1Rel. totangkarspecpantalanDer.dumuongduunganiduongkaduduongmakaduong
duoyd`u-'oyadjBolPigagawa' nin tawo a ambo' maalinya sa piaaysing, sa bakas na, sa gawa' na.TagBurara.IloGanganasio.EngBeing careless in dress, appearance, habits.Grdugyot
dupadu-p`anBolSukat nin nipa'nat nin rway takyay mangibwat sa parpar nin garamay angga sa rubari'.TagDipa.IloDippa.EngA measure of the length of the outstretched arms, fathom.Der.ipadupa
dupa'du-p`a'infBolKaaayupa' nan sayay manlumpad bilang wadi' manuk-manok nin mako sa sanga o iruplano nin kumayupa' sa lulupadan.TagLapag.IloDisso.EngThe event of the landing of a flying object on a landing site..AntlupadDer.dumpa'dupaanidpa'kadpa'makadpa'
dupaandu-pa-'`anPerf.dinpaandinupaanSpch var.dinupaanPuon:dupa'vl1BolSi sayay bagay ket tukduan o paibabwan yan sayay manlumpad o mangkumayupa' nin bagay.TagLapagan.IloPagdiswan.EngFor an airborne object to alight on something.2BolMagkuri a sayay bagay nin ambo' mabista bilang sa dusa, samba o raruma et sa sayay tawo o bagay.TagTamaan.IloPagdiswan.EngFor something negative that was aimed at someone to happen to a different person.Syn clspagkuriwanDer.dudupaan
dupongdu-p`oŋMassdudupongnBolGrupo nin tutawon nididinep o napasaya maipa'ka' sa sayay bagay o gagara.TagLupon.IloBunggoy.EngA group of people that gather together for a specific purpose.Syn clsgrupoDer.idupongkidupongmadupongmidudupongpidudupong
dupri'dup-r`i'adjBolKapapa'sar ayi nan sayay tawo a say dapa ket adap sa gurot ket say riking a ilalako na.TagTumikod-tikod.IloTiritir ti saka.EngTo have a crippled or twisted foot causing one to walk on the side of the foot with the bottom facing backward.
duradodu-ra-donBolSayay klasi nin kuna' a makalap sa taaw nan Bolinao; say bakas na masilyaw a raruman parti nin lalaman.TagDurado.IloDurado.EngA kind of fish taken in the deep sea of Bolinao which is painted with yellow gold at some part of the body.Coryphaena hippurus.
durdord`ur-dornBolTunoy nin daluyon; tunoy nin kudor udino ruran.TagTunog ng kulog, sasakyan o alon.EngThe sound of thunder or the roaring of waves or the sound of vehicles moving.Der.madurdor
durmituryodur-mi-tur-yoSpdormitorio Dormitory, bedroomnBolBali nin pagtuluyan; pagkasirawan.TagDormitoryo; silid tulugan; kaserahan.IloDormitoryo; padagusan.EngDormitory.
durugasdu-ru-gasadjrareBolPigagawa' nan sayay tawo a mangipa'kit a kasa gapon mabistan akay na.TagAsiwa; nakakahiya; kahiya hiya.IloNakababain a kababalin; nadursok nga panaggungunay.EngAwkward movements, wild actions, not well-mannered, uncouth.Antmagalangrispito