Bolinao - English


d


dyablodyab-loSpdiablodevil 1nBolSi satanas a manukso nin tawo pigaw maayat saran gumawa' duka'.TagDiablo; dimonyo; satanas.IloDiablo; dimonyo; satanas.EngThe devil or Satan.Syn clsdimunyo 12adjBolKadukaan; tukso.TagMasam^a.EngTo be an evil trickster.Syn clssatanas 2
dyakunisadya-ku-n`i-saSpdiaconisadeaconessnBolSaya nin babayi a napili' nin makitulong sa trabaho sa luob simbaan nan sayay pammemper; sa kinaProtestanti sya a nida'ton nay byay na a magsirbi sa Dios tan konran tutawo.TagDyakonesa.EngDeaconess.
dyakunodya-ku-n`onrareBolSaya nin napili' a lalaki nin mapagpyawan tan masirbi sa Dios pigaw tumulong ya sa ikaaligwas nan siin a pammemper a kamainan na.TagDiyakono.EngDeacon.
dyalugodya-lu-goSpdiálogo dialoguenBolPag'iirgo ran rway uno mas abaw nin tutawo.TagUsapan; dayalogo.IloDyalugo.EngA discussion.
dyamantidya-m`an-tiSpdiamantediamondsp. var.dyamantenBolSangkablyan tan sangkatib'eyan nin bato a ikwa sa alahas, nin naiduma nin kumidlap a sileng.TagDyamante.IloDyamante.EngDiamond, the hardest mineral and a precious stone used for jewelry that sparkles.synbrilyanti
dyandyanconjBolUsaren yayti sa pamiduma o pangikumpara nin sayay tawo o bagay konan saya et nin tawo o bagay.TagKaysa.IloNgem.EngThan, to introduce the second element in a comparison.
dyanitordya-ni-torEgjanitornBolManglilinis nin animan a kamainan, piikapan; pagtrabahwan.TagDiyanitor; tagalinis; tagapaglinis.IloDiyanitor.EngJanitor, one who takes care of a building, apartment, house.Syn clstagalinis
dyangdyaŋnBolRanom sa babon didikot tan raruma et nin iti sa dada'yagan no kabubuklas.TagHamog.IloLinnaaw.EngSmall droplets of water produced during transpiration of a plant or the dew that forms in the early morning.Relamogdarangluta'Der.madyang
dyaryodyar-yoSpdiariodaily (paper), newspaper nTagyngBolSay piryudiko a ilako' nin inawru-awro a pakabasawan nin sarban ipatanda' sa sarban tutawo; pigaw matandaan a mampangyadi' sa raruman lugar.TagDyaryo.IloDiario.EngDaily newspaper.Syn clspiryudiko
dyekdyɘkSpch var.deyeknBolPinon bagay o sama' a main sa likido bilang sa ranom, a sa ka'tengan ket madinep sa apin nin nangwan.TagLatak.IloArinsaed.EngSediment, the small particles that settle to the bottom of a liquid.GenmamekDer.dumyekkadyekpadyeken
dyilatindyi-la-tinEggelatinnEnggelatin.
dyindyinnEnggin.Genarak1 1
dyipdyipEgjeepnBolRuran sa luta' nin para pasairo nin main makina tan a'pat a bikoy, nin say tekrean ket namaanro tan miadap sa gurot nan tekrean nan drayber tan si purta na ket iti ya sa suyot.TagDyip.IloDyip.EngJeepney, a vehicle for carrying passengers based off the jeeps of WWII.Genruran 1
dyisdyisSpdieztenn1BolUsaren sa pamarita' nin udas bilang wadi' alas dyis.TagDyes.IloDyes.EngTen, commonly used with time.ClfnumiroSyn clsmapulo'2BolKantidad nin plata nin kwarta a mapulo' nin sintabos.TagSampung sentimos.IloDyes sentimos.EngTen used with money.CmpdadyisDer.manyis
dyitadyi-taSpdieta Diet, regimen, food regulated by the rules of medicinemag-nBolDai-daiteen a mangan pigaw kai nin tumaba' a maong.TagDyeta; magdyeta.IloDieta; agdieta; kedngan ti panangan.EngDiet, Regulated nutrition to avoid bulky body.Der.magdyita
dyongdyoŋnBolAlina nan sayay bagay a makasirong.TagLilim.IloLinong.EngShade, the effect of blocking the sun rays by foliage or some object.Syn clsalinalulemRelsalimbengsirong 1Der.madyunganmakadyong
dyulindy`u-linnBolIkap nin bilang daite' nin bula a gawa' sa malinon bato, a lumukso ya sa matib'ey nin bagay bilang sa siminto.TagHolen.IloBulintik.EngA marble.synbulintikmarbel
dyumbodyum-boSpjambodoorjambnBolSi sayan bagay o tawo ket nakapisabatan saran bigraan sa sayan bagay o tawo lamang.TagbanggaanEngTwo or more things striking and wrecking each other.Syn clssakinRelmabagbagDer.madyumbomidyumbo
dyuwitdy`u-witEgduetSpch var.dwitonrareBolMirngan nin pangangansyon ran rway tawo sa sayay kansyon.TagDalawahang tinig.EngDuet.Der.makapidwitomidyuwit