Bolinao - English


d


didikadi-di-k`aSpdedicarTo dedicate, to devote, to consecrate ncholdBolPakaikana' konan sayay bagay o gawa' sa sayay gagara o tawo bilang wadi' kansyon,; lugar tan raruma et.TagTalaga.IloTalaga.EngTo have dedication or commitment to something.Syn clskumprumisoDer.maididikapangingididika
didikasyondi-di-ka-ʃ`onSpdedicación Dedication, the act of dedicating, consecration, inscriptionnBolPangigagara nin sayay bagay para sa sayay usar bilang wadi' udas, pakababa' tan raruma et.TagPaglalaan.IloPannakaidatun.EngThat which is set aside for a special purpose.Syn clsda'ton 2
didikotdi-di-k`otPuon:dikotnBolSayay lugar a main nagsikabarang nin klasin dikot a ambo' yan mararos.TagKasukalan.IloKasamekan.EngAn area of weeds, shrubs, grass and trees that are not kept in place, orderly, and cared for.
didila'di-d`i-la'nBolKlasin kinarang-karangan sa ababo sa taaw a dandani kabakas bale' daite' dyan liswik, si ikneb na bara’mo yan gurgadi’ a syay usaren nan kumayam.TagKumukusay.IloKalwit.EngSharp-rib drill shellfish.clfkinarang-karanganRel. toliswiknuga'nuga'Eupleura sulcidentata
diding'eydi-diŋ-'`ɘyPuon:ding'eynBolDikot nin ida' sa luta' a madiwi a kayu-kayo, maddintek a mippadis nin bulong a no makudit ket mikmi' kanya' nin tinawag nin diding'ey.TagMakahiya.IloBain-bain.EngPlant that closes when touched, sensitivity plant.Syn clspaka'lekMimosa pudica Der.sididing'ey
didiwidi-di-w`iPuon:diwinBolBagay o lugar a main abaw nin diwi.TagMatinik.IloNasiit.EngA place or thing covered with thorns.
didyadi-dyanTagPagdurusa.Ilodidya.EngA painful infliction of punishment for something.Der.didyawen
didyawendi-dya-wɘnPuon:didyavoBolPaidapen yan mangitpel nin sakit sayay tawo.TagMasakit; saktan; kastiguhin; pagdurusa.IloSaktan; sakitandidya.EngTo inflict pain with a view to discipline, especially a child.Syn clsdisiplinawen 2dusawen
dikotdi-k`otMassdudikotn1BolMula a kai ginagaran nimula tan kasan usar.TagDamo.IloRuot.EngPlants that are a hindrance to the purpose of the area.2BolSama' o nitatayak nin bubagay nin kai ana matkap. TagKalat.IloRuot.EngThings out of there proper place laying on the ground such as trash, weeds or unkept grass.Rel. tosama'3figBolDuka' nin gawa'-gawa' bilang sa sugal, pipabok tan raruma et nin makasida' o makabyat sa byay.TagBisyo.IloBisio.EngVices, bad habits that bind a person.Syn clsbisyo4oldBolBagay nin makagwa' nin bara'mon madyik.TagGayuma.IloTagiroot.EngLove charm or magic potion.specgayumaDer.ipanikotDer.didikotdikutenmadikotmanikotid.dikot babon luta'
dikot babon luta'di-k`ot b`a-bon l`u-ta'id. ofdikotphrfigBolPupinarsan kai talaga ma'kit bale' pa'kit konran rabay ran paipa'kitan, nin saka-sakalako a bakas ra, a manglili'mo o mamaduksa' sara.TagLaman lupa.IloDi katataoan.EngSpirit beings that persecute people and are normally unseen.specbaraskaprikaybaanlampongtikbalan
diksyunaryodik-ʃu-nar-yoSpdiccionario dictionarynBolSayay libro a pangikitan no ani a rabay nan ibarita' nin sayay sarita'.TagDiksyunaryo; talahulugan; talasalitaan.IloDiksyunaryo; pagkitaan no aniat kayat a saw'en ti sao.EngDictionary, a book where we find the meanings of words.
diktad`ik-taSpdictarto dictate, teachn1BolPangibarita' nin bagay a ipaisurat.TagDikta.IloDikta.EngThe dictating to someone to write or do something.2BolGan-gan o manda a ipagawa' nan sayay main nin pakauray sa tawo o grupo.TagDikta.IloDikta.EngA command or instructions from a person in authority.Syn clsmandaDer.diktawanidikta
diktadordik-ta-dorSpdictadorDictator, an ancient magistrate of Rome, invested with absolute authoritynBolSi sayay tawo usaren nay kinapangulo na ta matumbok a rabay na.TagDiktador.IloDiktador.EngDictator, a person exercising absolute authority.Der.diktadorya
diktadoryadik-ta-dor-yaPuon:diktadornTagDiktadorya; iisa lang ang namumunno o may kapangyarihan.EngDictitorship.
dikuradi-ku-r`aSpdecorarTo decorate, to adorn, to embellish, to furnishcfdikurasyonnBolBagay o bagay-bagay nin ikwa nin mamabistan bakas nan sayay bagay bilang wadi' bali o plasa o ruran tan raruma et.TagPalamuti.IloDekurasyon.EngAn adornment to make something attractive.Syn clsadurnoDer.dikurawanidikura
dikurasyondi-ku-ra-ʃ`onSpdecoración Decoration, ornamentcfdikuranBolArkos a ikwa konan sayay bagay pigaw nin gumista ya.TagPalamuti.IloArkos.EngA decoration put up for beautification or to attract attention.Syn clsarkoslaborDer.dikurasyunan
dikurasyunandi-ku-ra-ʃu-n`ancfdikurawanPuon:dikuraPuon:dikurasyonvlBolKwan yan bagay-bagay nin mamabistan bakas na a sayay bagay.TagPalamutian.IloArkosan.EngTo decorate something.Syn clsarkusanDer.madikurasyunan
dikurawandi-ku-ra-w`ancfdikurasyunanPuon:dikurasyonPuon:dikuravlBolGaletan o kwan yan bagay-bagay nin pammabista a sayay bagay o lugar.TagPalamutian.IloArkusanEngTo decorate something.Syn clsarkusan
dikutendi-ku-t`ɘnActmanikotPuon:dikotvoBolParabayen yay sayay tawo bilang wadi' si mampadamagan yupa' sa pangusar nin bagay a inurasyunan.TagGayumahin.IloSikapan.EngTo bewitch someone with a spell.Syn clsgayumawen
dila'd`i-la'nBolSi parti nan lalaman nin iti sa rarem nan bebey nin usaren sa pannaway, pangngamil tan tumulong sa pag'iirgo nan tawo.TagDila.IloDila.EngThe tongue, it is used for tasting, swallowing food, and articulating various sounds.whbebey 1Der.dila'-dila'id.sangawan a dila'
dila'-dila'd`i-la'-d`i-la'Puon:dila'n1BolKlasi nin tanaman a say tawag kaktos, a kasan maibarita' nin bulong na no kai sanga nin kurtin allakin dila' a nisusuldong.TagDilang baka.IloDila-dila.EngA cactus plant whose branches are in the shape of a dog's tongue.pseudelephantopus spicatus2BolParti nin agamiren bilang sa puso, nin iti ya sa sirong nan sapatilya, o instruminto bilang sa pyano, tarumpit tan raruma et nin tumulong ya nin tumnoy yay instruminto.TagDila-dila.IloDila-dila.EngParts of machinery or instruments that have the shape or function of a tongue or flap.Syn clsbarbula
dilapdi-l`apadvBolSi awro nin sumunor konan si kapresan nin awro.TagBukas.IloInton bigat.EngTomorrow.AntnaaponDer.ipadilapkadilapan
dilastikodi-las-ti-koPuon:ilastikoadjBolMapiklu-piklo'; sunor-sunor.TagNababaluktot; sunudsunuran; nababanat.IloDilastiko; mabinat-binat.EngFlexible, stretchable, elastic, That can be bend without breaking, anything that contains rubber.Syn clsumunat-unat
dilatd`i-latnBolGawa' nin iliwa' yay dila' nin ipatyo' ya sa sayay tawo.TagDila.IloDilap.EngThe tongue stuck out of the mouth at a person.Syn clsbilabilaDer.dilatandumilatmanilat
dilatandi-l`a-tanActmanilatPuon:dilatvl1BolIliwa' yan ipatyo' a dila' sa sayay tawo nin pangipataros a man'awayen o mansutilen ya.TagDumila.IloDilapan.EngTo stick out one's tongue in defiance or as means to shame someone..Syn clsbilabilawan2BolIpunas yay dila' sa sayay bagay bilang wadi' no mangan nin ayskrim tan raruma et.TagDilaan.IloDildilan.EngTo lick or lap something up.Syn clsdildilan