Bolinao - English


(
a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y

g


gabardinga-bar-dinEggabardinecassock with close-buttoned sleeves nBolSayay klasi nin abel a makobpal a para gaw'en pantalon.TagGabardin.IloGabardin.EngGabardine, a kind of cloth.
gabig`a-binBolTanaman a alalaki tan agaba' a bulong na tan anunro a pala'pa' na ket say yamot na sain anamaet anay laman na, mataway nin ikabyay tutawo.TagGabi.IloAba.EngTaro plant.Colocasia esculenta
gabonga-b`onnBolLuta' a nabunton sa sayay lugar a anggawan agusan nan ranom ket nadinep ti sa ka'tengan nan panaon. Ket no duma'da' ka sa babo nan sitin lugar mataligabon ka.TagHukay na gawa ng baha.EngSoil which has been eroded and carried by water and settles in low areas, very fine in texture, brown sediment.
gading-gadingga-d`iŋ-ga-d`iŋnBolSayay ginwa' a kurti tan bakas tawo yupa' sa nipangusar nin abel o raruma et nin matiryalis nin para ikap nin anak.TagManika.IloMunyika.EngA doll (cute is implied), generally female.Syn clsanak-anak
gadyitg`a-dyitEggadgetnyngBolSay bagay nin matkap a kuryinti pigaw umandar nin mamin riga sa tawo.EngA device, a nondescript accessory, normally electronic such as a phone or television.
gagaga-g`ainfTagIpagtanggol.EngTo safeguard from danger.Der.igaga
gagabanga-ga-b`annBolSinaran lapat nin midyo addayo' a malimpek o riktanggulo ya, a usaren yan pangwan nin asin, prutas tan raruma et. TagTakuyan.IloKuribot.EngA large round or square medium weave basket made from the inner part of bamboo which is carried on the back or hips.
gagaemga-ga-'`ɘmnTagPagbantaan.EngThe intent to do evil because of a grudge.Der.igagaemigagaemmangigagaem
gaga'getanga-ga'-gɘ-tanPuon:ga'getannBolSi ginwa' panga'getan konan sayay bagay.TagHawakan; manggo; pupuhan; bitbitan.IloIigraman; pangigeman.EngThat part of a thing which is made to be have the hand on when holding.Specawiwisbibitbitanputan
gagan-ganenga-g`an-ga-n`ɘnPuon:gan-ganenadjBolKai ya mangimey sa kadiryan na a sayay tawo, matkap yan pirmi nin baritaan no ani a gaw'en na.TagWalang kusa.IloBabaunen.EngThe kind of person that doesn't do anything unless told to.
gagaraga-g`a-raMassgugagaranBolSay rabay nan sayay tawo nin mangyadi' o mapuryadi'.TagLayon.IloGagara.EngA person's intention or purpose for something.Syn clspanggepDer.gagarawengagarawenigagaramangagara
gagarawenga-ga-r`a-wɘnPuon:gagaraSpch var.gagarawnenActmangagaraPerf.ginagaraAtc. is man-gagarawenvoBolSay gaw'en a animan bagay a rabay magwa' gaw'en.TagSadyain.EngTo do something intentionally or on purpose.Syn clsiplano
gagawa'ga-ga-w`a'Puon:gawa'nBolLuta' a raranom nin tatamnan tan no nayadi' ana nangyatab ket mulawan kamuti, kamatis tan raruma et.TagPalayan.IloUma.EngA field used primarily for wet land farming of rice and other crops.AntbangkagGenpagtalunan
gagaw'enga-gaw-'`ɘnPuon:gaw'enptcpBolAniman a bagay a usaren yan para gaw'en a raruman bagay.TagPara gawin.IloAaramiden.EngAnything that will be made into something.
ga'getga'-g`ɘtinfBolIti ya sa gamet a sayay bagay, nin ilagen yan manabo', makabulos tan raruma et, o man'itawir ya.TagHawak.IloIggem.EngTo hold something in the hand in a firm manner.Ant*(bul'is)Syn clsgalet 1galet 2GrtarigmesDer.ga'getanga'getanguma'getiga'getiga'getipaga'getmakaga'getmanga'getmiga'get
ga'getanga'-gɘ-t`anPuon:ga'getActmanga'getPerf.gina'getanAtc. is man-ga'getanIntsga'ge-ga'getanvl1BolIgna' a gamet, gemgeman, tawiran tan raruma et, yay sayay bagay o tawo.TagHawakan.IloIggaman.EngTo hold or grasp something with one's hands.Antbul'isan 1Syn clsgawangengemgemanitawirkalapensalampattarigmesan2figBolKalapen o akuen a pakayadi' nin mangipalalako, mangimaniho o mangasikaso sa sayay bagay.TagPangasiwaan.IloIggaman.EngTo take charge of something, assume control, responsibility or custody.Syn clsmag'uray 1pukpukan 1tawiranDer.gaga'getanmaga'getan
gagog`a-gog`a-gaSpgagostammereradjBolTawo nin maidap makataros nin animan a bagay tan mangipa'ka' ya nin abas a pakaipataros nin nagsikabarang a bagay.TagGago; tonto; torpe; tanga.IloGago; tanga.EngOne who can't understand things or usually misinterprets things. Normally it's sound is stretched out gaaago'oo, dull, stupid, idiot.Syn clstanga
galagalaga-la-ga-lanBolMangisit nin panalit; gawa' sa minas nin langis.TagGala-gala; alkitran.IloGala-gala; alkitran.EngTar plaster, calking, wax.Der.galagalawen
galamgamga-lam-gamnBolPananakop na sayay tawo sa luta' sa animan luta' na. manakop luta' nin ambo' ikon.TagPagnasa.IloPanangsaur; panangsaakup.EngThe act to covet a part of land that meets one's land, land grabbing.Der.galamgamengumalamgam
galamgamenga-lam-ga-mɘnPuon:galamgamAtc. is man-galamgamenvoTagPangarap.EngTo desire greatly (without the sense of greed).
galangg`a-laŋnBolRispito; unor.TagGalang.IloDayaw.EngEsteem.AntmagkabungatSyn clskumplimintorispitounorDer.galangenigalangkagalanganmagalangmigalanganpagalangsangkagalangan
galangenga-l`a-ŋɘnPuon:galangPerf.nigalang2nigalang-galangAtc. is man-galangenman-galang-galangenIntsgalang-galangenvoBolByan yan alaki tan ararem nin pangrispito a sayay tawo.TagIgalang.IloDayawen.EngTo respect deeply or honor someone greatly.Antmuda-mudawenSyn clsraywenrispitwenDer.pagalangenpagalang-galangen
galatga-l`atadvrareBolPangngalap nin sayay bagay sa kami'nan na nin ika' ya sa kasalakon lugar.TagTanggal.IloIkkat.EngThe situation of being absent from an expected place.Der.galatangaltengaltengumlatiglatipaglatanmaglatmakaglatmamaglatmanglatmiglatpaglatenpaglaten
galatanga-la-t`anPuon:galatSpch var.galtanPerf.ginlatanvlBolBaw'asan a ka'baw o kaalakyan nan sayay bagay.TagAlisan.IloIkkatan.EngTo remove something from something, either wholly or in part.Antlamu'nanDer.maglatan
galawgawga-law-g`awadjBolNo si babayi ket kasa-kasalako a rabay nan gaw'en kanya' kasan mayadi' nan gawa', rabay na mi'sa kai.TagGalawgaw.EngFor a woman to be lacking in seriousness or to be fickle-minded.Syn clskabawkalawakaw