Bolinao - English


g


gisaangi-sa-'anPuon:gisa'nTagGisaan ng buri.EngThe mechanism used to strip buri leaves.
gisaengi-sa-'`ɘnPerf.ginisa'Actmangisa'Puon:gisa'vo1BolBisangen yan bigra’ tan anro a sayay bagay bilang sa abel, papil tan raruma et. TagGisihin.IloRay-aben.EngTo strip a piece off from a larger piece.Syn clsbisangengirayen2BolGaw’en yan abaw nin akitir bale’ annunron puparti a sayay kiri’ nin bulong silag.TagHiblahin.IloGisgisen.EngTo strip dried palm leaves for wicker to use for weaving various things.Der.gisa-gisaen
gisantisgi-s`an-tisSpguisantepeanBolBirdi nin bikoy a naikwa sa lata a malumoyna ket sayti magawa' nin ilawok sa karni no si luto' ket pritada o minudo.TagGisantes.EngCanned peas.Syn clstyityaro
gisawengi-sa-w`ɘnPerf.ginisaActmangisa2Puon:gisavaBolPa'sar ipirito sa daite' nin ma'mot nin taba' a pinitpit nin bawang, tinirip nin sibuyas tan raruma et nin rikado tan say iluto nin karni o pising-pising.TagIgisa.IloIgisa.EngTo saute, to fry a food in a small amount of oil and spices.
gisgisg`is-gisn1BolSiti usaren a ipanglinis nin sarban agamiren a usaren sa bali lalo sa panganan tan wanin anamaet sa panglutuan pigaw malinis nin usaren; say pinon alambri sayti mabistan gisgis nin kardiro nin panglutuan; sarban bagay a masarapsap magawa' ipangisgis say lukan ipangurkor.TagSipilyo.EngAn abrasive object or substance that is used to scrub something, toothbrush.Syn clssugigi2BolSayay agamiren a ipanglinis nin ngipen; ipanglat nin tinga sa ngipen.EngToothbrush.Der.gisgisangisgisanmangisgispigisgisen
gisgisang`is-gi-sanActmangisgisPuon:gisgisvlBolIpamunas a magasal nin panglinis bilang wadi' no nauringan o tinmutong. TagIs-isin.IloGusugusen.EngTo scrub something with an abrasive substance or item.Syn clsbrutsawen
gitaragi-t`a-raSpguitarra guitarnBolInstruminto sa musika nin main deles na, kasabyan nin a'nem ra nin kiteng-kitengen no patugtugen ya.TagGitara.IloGitara.EngA guitar.GeninstrumintoDer.gitarawengitarawenmangitara
gitarawengi-ta-r`a-wɘnActmangitaraPuon:gitaravoBolManugtog nin gitara o tugtugen yay sayay musika nin mangusar gitara.TagGitarahin.IloGitaraen.EngTo strum something especially in playing the guitar.Genkereng
giweyg`i-wɘynBolMadidintek a kumayam-kayam sa rigrig baybay o sa babato sa taaw a main garawagaw o rway sipit ra a bilang barisaway.TagTalangkaIloKappi.EngThe small crabs that are on the sea shore and rocks along the sea shore and make holes in the sand.Rel. tobarisawaybintol
giyag`i-yaSpguiaguide, guidebook, handbook, directoryn1TagrareBolSi sayay tawo nin mangitudo' tan manglalamo' konan sayay tawo a mangipunta sa dalanan anggan mirate' ya sa keen na.TagGabay.EngA guide.2TagEngThe mechanism that guides a vehicle.
giytg`iytEggatenBolSi purta sa darekdek o padil nin main sada' nan sinaran kawayan o alamri o pasak.TagTarangkahan.IloRuangan.EngA gate, normally lockable.Syn clspurta
gluryaglur-yaSpgloria glory, celebrity, delight nBolRayo tan pamimi nin galang sa anda' nan sayay bagay.TagLuwalhati; kaluwalhatian; glorya.IloKinapintas; kinadaeg; panakabalin.EngSplendor, great brightness. This normally refers to heaven.Syn clspakayadi'
glusaryoglu-s`ar-yoSpglosario glossarynBolParti nan sayay libro nin iti yay listawan nin inusar nin susarita' nin maidap ket iti a katarusan.TagTalahuluganan.IloGlusaryo.EngA glossary, a discussion of terms that need further description for a particular article.whlibro
grabagr`a-baSpgravagravel, loose stonesnBolSay klasi nin bato nin matib'ey nin midyo mangisit.EngHard gravel from the river.Syn clskaridikid
grabigra-b`iSpgrabé etched, recordsp. var.grabeadvBolMaidap o mabyat a kapapa'sar bilang wadi' masakit nin maidap anan tambaren, o nalabas anay sayay bagay bilang sa bitil, idap tan raruma et.TagGrabe.IloNapalalo.EngTo be severe or much worse than expected.Syn clsmabyat 2Der.grumabikagrabinikagrabi
gradogr`a-doSpgradodegree, graden1BolTukar nin kami'nan sa pag'aadal sa iskwilawan.TagBaitang.IloGrado.EngThe grade or year in elementary school.Syn clsgrid 1tukar 12BolLitra, numiro o pursyinto nin paka'kitan no pa'no ya kamaong a sayay mampag'adal o nangalap nin iksamin.TagPuntos.IloMarka.EngThe grade attained on an examination or accomplishment in school.Syn clsgrid 23BolSay mangibarita' no pa'no kata'gay a syay pa'deng o no umno kata'len yay sayay pa'deng.TagPalapag.IloGrado.EngThe number of floors of a building.4BolSay kasaw o kata'gayan nin sukat nin sarming nin mata o antyuhos, tiliskupyo tan raruma et nin kapadan instruminto.TagGrado.IloGrado.EngThe strength of a lens such as in eyeglasses or an optical instrument.5BolSay mangibarita' no pa'no ya kapuro a sayay bagay bilang wadi' balitok tan raruma et nin miniral.TagGrado.IloGrado.EngThe purity of an ore or mineral.
gradwitgrad-w`itEggraduatenBolSayay tawon nakumplito nayna a tukar nin pag'aadal bilang wadi' sa ilimintarya, hayskol, kulihyo tan raruma et.TagNakapagtapos.IloNakalpas.EngA graduate from some course of study.Der.maggradwitmakagradwit
gramogr`a-moSpgramogramn1BolSukat nin byat nin sayay bagay, nin si sayay kilo ket sanribon gramo ya.TagGramo.IloGramo.EngA gram weight, one one thousandth of a kilogram.Grkilo2BolSi byat nin sayay gurit sa kikilwan, a sanyasot gramo ya o kakapulo' yan sayay kilo.TagEktogramo.IloEktogramo.EngCommon measure of one line on the scale which equals one tenth of a kilogram, hectogram.
granadagr`a-na-daSpgranadapomegranate, grenadeSpch var.garanadan1BolSaya nin armas a main naikarga bala siti ibuntok ya konran kalaban ket sumpak ya ket degten nay tawo ket masugat sara o mati sara.TagGranada.IloGranada.EngGrenade, a kind of weapon during the war.2BolSaya klasi nin prutas nin mu'dit tan masilyaw, abaw a bikoy na nin nalibed nin ranom kada saya.TagGranadaIloGranada.EngPomegranate.
granatigra-n`a-tiSpgranategarnet, deep red, dark crimsonsp. var.granatenBolSi kulor nin natektek nin mu'dit o midyo gumisit nin mu'dit.TagGranate.IloMarun.EngThe color maroon.
grasyagr`a-ʃaSpgracia grace, flair, giftCfdisgrasyanchBolSay makalap nin libri o say bagay ni gawa' nan Dios.TagBiyaya.EngGifts or blessings.Syn clsbindisyon 1
gridgr`idEggradeSpch var.griydn1BolTukar nin pag'aadal sa iskilawan laloyna sa ilimintarya.TagBaitang.IloGrid.EngGrade, the level of instruction in school, especially of elementary levels.Syn clsgrado 12BolSay kadmang sa pursyinto nin nakalap nin iskor o puntos sa kuston ubat bilang wadi' sa iksamin.TagMarka.IloPuntos.EngThe score or percentage correct on something such as an exam.Syn clsgrado 2
gripogr`i-poSpgrifotap, faucet, gas station n1BolSayay bagay a igalet sa tubo o pangangwan nin ranom, main nin gaga'getan na a no tursyen ya ket lumiwa' a ranom o no tursyen yan badbad ket misada' ya ket kasan lumiwa'.TagGripo.IloGripo.EngFaucet usually used for a drinkable liquid.2BolPanagu'nan nin ranom a bumbawan ya pigaw nin muli' a ranom sa tubo mi'sa nin lumiwa'.TagGripong de bomba.IloBumba.EngA hand pump for pumping water from a well.
grumabigru-m`a-biPuon:grabivchngBolSi sayay kapapa'sar bilang wadi' masakit ket gumyat, lumalo o lumuod ya.TagLumala.IloGrumabi.EngFor a situation to become serious or worsen.Antumanda'
grupogr`u-poSpgrupogroup, cluster, band, unit, set MassgugruponBolBubagay o tutawo nin nikakalamo' o napasaya sa sayay lugar o kami'nan.TagPangkat.IloGrupo.EngA group of things or people.Syn clsdupongDer.kagrupomagrupu-grupopigugrupu-grupo