Bolinao - English


g


gumagelgu-ma-g`ɘlPuon:bagelvchngBolNo si aso ket miduman yan maluang.TagNabaliw; maulol.EngBecome crazy perhaps with rabies.
gumagyogu-m`ag-yoPerf.ginmagyoPuon:bagyovchngBolMagkamain o rumate' a bagyo.TagBumagyo; nagkaroon ng bagyo.EngTo begin to storm.
gumalamgamgu-ma-lam-gamAtc. is man-gumalamgamPuon:galamgamvchngfigTagGumagapang.EngStriving to reach a goal, spread.
gumalanragu-ma-lan-raPuon:balanravchngBolMigket yay bagay sa saya bagay mi'sa ya li' migket sa saya et.TagBumalandra.IloAgsalto.EngFor something to bounce.
gumalasanggu-ma-la-s`aŋAtc. is man-gumalasangPuon:balasangvchngBolSi sayay babayi a dandani yaynan peteg balasang.TagMagdalaga.IloBalasitang.EngFor a girl to be approaching the age of puberty.syngumalasitang
gumalasitanggu-ma-l`a-si-taŋPuon:balasitangvchngIloBolSi anak nin babayi nin iti ya sa idad ni syam a taon TagDalagita.Ilobalasitang.EngFor a girl to be approaching the age of puberty.syngumalasang
gumale'gu-ma-l`ɘ'Perf.ginmale'Puon:bale'2vchngBolManubale' sa sayay ginwa' nan tawo mabista man o duka'.TagGumanti.IloBumales.EngTo retaliate with an instrument such as a fist, stick, speech, etc.synmamawi' 1.2
gumaletgu-ma-l`ɘtPerf.gimmaletginmaletPuon:galetvchng1BolGuma'get nin maong sa animan a magsen nin bagay ta pigaw nin kai makabul'is tan manabo'.TagKumapit.IloKumpet.EngFor people or animals to grip something.Syn clsguma'getkumepkepGrtumarigmes2BolDumalit yay sayay bagay sa saya et nin bagay.TagDumikit.IloDumket.EngTo adhere to something.Syn clsdumalit3BolMa'teng nin maglat a sayay bagay bilang wadi' say mabayanin angot bilang sa angtol, banglo tan raruma et. TagKumapit.IloKumpet.EngTo persist on something over a long period of time.Der.gumalet-galet
gumalet-galetgu-ma-l`ɘt-ga-l`ɘtPuon:gumaletvchngBolGuma'ge-ga'get pigaw kai nin manabo' o makabul'is.EngTo stick tightly to something.Syn clsguma'get
gumalig`u-ma-liPerf.gimmaliPuon:bali2vchngBolNo si tawo o ayep ket itaw ya nin na'teng.EngTo turn something into a place to stay.
gumamelagu-ma-m`i-lanBolSaya klasi yayti nin tanaman nin man-gumurak nin mu'dit o dirusas.EngChina rose.hibiscus rosa sinensis
gumanaganagu-ma-n`a-ga-n`aPerf.ginmana-ganaPuon:ganaganavchngBolRumigsa nin uman a kabibyay o karigsawan.TagGumanda; bumuti-buti ang kalagayan.EngFor something to improve or get better such as one's health.Syn clsgumista
gumanatgu-ma-natPuon:ganatvchngrareBolApurawen yan gaw'en a sayay bagay udino dali'-dalien ya.TagNagmamadali'; pagmamadali; magmadali'.IloPanagbibiit; bibiitin.EngAccelerate, to hurry, hurried movement.
gumantilgu-man-t`ilAtc. is man-gumantilPuon:gantilvchngBolMiikap nin kimey anan kimey, malayo, muli'-muli' tan raruma et nin gawa'.TagHumarot.IloAggantil.EngRambunctious, to play very actively.Syn clsgumayad2
gumanugboggu-ma-nug-b`ogTag inflbumanugbogPuon:banugbogvchngBolTunoy a marnge' no degten rayay tambor nin bansag sa kumpas nan tugtog.TagKalabukok; kalatog; darabidabdab.IloBumanogbog; tumanogtog.EngSound of a snare drum's beats.Syn clsdumanurdormilanibog
gumangganggu-maŋ-g`aŋPerf.ginmanggangAtc. is man-gumanggangPuon:ganggangvchngBolMamatok yay aso nin masager ya.TagTumahol.IloAgtaolEngTo snarl or growl.
gumanglog`u-maŋ-loPuon:banglovchngBolMag'in nin mabanglo a tawo, bagay o ayep.EngTo become good smelling.
gumaradugodgu-ma-ra-d`u-godPuon:garadugodvchngIloBolTumnoy yay tyan no main nin siri sa rarem na.TagKumukulo ang tiyan.IloAggaradugod.EngTo make a gurgling or growling sound in the stomach because of internal movement.Syn clskumanurkor
gumarakgakgu-ma-rak-g`akPerf.ginmarakgakSpch var.ginmarak'akman-gumarak'akAtc. is man-gumarakgakPuon:garakgakvchngBolUmadak'ak nin bilang ibat sa bukraw a tunoy.TagHumahalakhak.EngTo laugh boisterously coming from the throat.Syn clsilis 1kumara'ka'umadak'ak
gumargargu-mar-g`arPerf.ginmargarPuon:gargarvchngBolMag'irgo nin maksaw a busis.TagSumigaw-sigaw.IloAgriaw.EngTo become loud and boisterous creating a scene.Antmakaklekmititinek 2tuminek
gumarikgikgu-ma-ri-ti-gitPuon:garikgikvchngTagHumagikgik.EngTo giggle.Syn clskumare'ke'
gumaritigitgu-ma-ri-ti-gitPuon:garitigitnTagPaghasa ng ngipin.EngTo make a screeching or grating sound, such as rusty thing rubbing together or the sharpening of iron or vehicles passing by or screeching to a stop.Syn clssuriritRelsura'rit
gumaryogu-mar-yoPuon:baryovchngBolSara tawo nin ampiikap o ibat sa baryo.EngComing from the baryo.
gumaswinggu-m`as-wiŋPerf.ginmaswingPuon:baswingvchngBolMag'in nin tiko', ambo' tu'rir, o ambo' kusto a raip.TagTumabingi.EngTo put out of shape or position.AntraipSyn clstiko'
gumate'gu-ma-t`ɘ'Perf.ginmate'Atc. is man-gumate'Puon:gate'vchngBolMag'in kaingaran nin lalaman no main nangayat sa katat ket rabay yan gu'guen.TagKumati.IloGumatel.EngTo become itchy.Relgu'guen 1