Bolinao - English


g


gumul'isgu-m`ul-'isPuon:*(bul'is)vchngBolKai na nin guma'get o ibuka' yaynay gamet.EngTo release something.Antguma'get
gumula'donggu-mu-l`a'-doŋPuon:bula'dongvchngBolGawa' nin dumukot, itarakad a tuod, gamet tan si ulo, ita'gay sa siri a ayi nin alsawen yay lalaman mi'sa dumpa' nin talindata' o edeng.EngTo somersault.
gumulapaygu-mu-la-payPuon:gulapayvchngBolGumawa' nin animan a trabaho taman maidap kumon; gaw'en a mababa' nin kumimey.TagGumalaw; igalaw; makakilos; kumilos.IloGumaraw; aggunay; agaramid; aggaraw.EngTo move with effort and do things that one can afford to do although it's hard.
gumulogu-mu-l`oAtc. is man-gumuloPuon:gulovchng1BolMag'in nin makurinteng bilang wadi' si anak nin makaka'lek ana ket kai na makalap a elek na.TagMaging maligalig.IloAgburungko.EngTo become fussy or agitated such as a baby that can't get to sleep.Syn clskumurinteng2BolMag'in nin maprublima o mangwa' nin gulo.TagMaging magulo.IloAggulo.EngTo become chaotic such as a riot or a fight.
gumulonggu-mu-l`oŋPerf.ginmulongPuon:bulongvchngBolMagkamain nin bulong tanaman, mula, puon tan raruma et.TagMagkadahon.EngTo be budding and leafing out.
gumulosgu-m`u-losPuon:bulosvchngBolMaglat sa nikataker o maglat sa pukok a bagay o ayep.EngTo get loose from a restraint.
gumulpigu-m`ul-piPerf.ginmulpiPuon:gulpivchngBolUmabaw sa bilang, bilang wadi' tawo o sa kantidad a sayay bagay.TagDadami.IloUmado.EngTo become numerous.Antdumaite'Syn clssumadekumabaw
gumungagu-m`u-ŋaPerf.gimmungaginmungaAtc. is man-gumungaPuon:bungavchngBolSay mangyadi' a si sayay mula ket magkamain yan bunga.TagBumunga.IloAgbunga.EngTo bear fruit.Specmamibi 2
gumura'2gu-mu-r`a'Perf.ginmura'Puon:bura'vchngBolMagkamain nin bura' magwa' sa ranom no mami'pi', sa bebey, sa sumbon lutuen tan sa raruma et.TagBumula.IloAglabutab.EngTo form bubbles or to foam.Syn clsbarok 1
gumura'1gu-m`u-ra'Puon:gura'vchngBolPakaingar nin alakin sager sa raruman tawo, o grupo o raruma et.TagMamuhi; mapoot.IloGumura.EngTo become disgusting and loathsome.Lessumager
gumurakgu-m`u-rakPuon:burakvchngBolSi sayay mula ket magkamain yan burak.TagMamulaklak.IloAgsabong.EngTo flower or bloom.
gumurokgu-mu-r`okTag inflbumurokPuon:burokvchngBolGumang'et o mag'in nin maburok a angot.TagBumaho.EngTo become rotten and have a bad smell.
gumurotgu-m`u-rotPerf.ginmurotPuon:gurotvchng1BolMibring nin iyadap yay gurot konan kaadap o sa man'adapen.TagTumalikod.IloTumallikod.EngTo turn so that the back is facing the person or thing one was interacting with.Antumadap2BolKumadayo' ana sa sayay ugali' o gawa' a duka', o kai sustinyen a nibarita' o rispunsibilidad.TagTumalikod.IloAgtallikud.EngTo reject or turn the back on something.
gumuroygu-mu-royPuon:guroyvchngEngTo begin to pull.
gumurya-buryawgu-m`ur-ya-b`ur-yawPuon:gumuryawvchngBolMaksaw nin pag'iirgo nin uman-uman no masager o mariga.TagSumigaw-sigaw; nagsisisigaw.EngTo repeatedly cry out or yell.
gumuryawgu-m`ur-yawPerf.ginmuryawTag inflbinmuryawbumuryawAtc. is man-gumuryawPuon:buryawvchngBolIpaksaw a busis nin tuma'way bana' ta masager o miririga.TagSumigaw.IloAgriaw.EngTo shout out of anger or joy.Syn clskumurarawtuma'wayumagsitDer.gumurya-buryaw
gumusar-busargu-mu-s`ar-bu-sarPuon:busar-busarvchngBolSay ma'mot a likido nin magwa' nin kibwa-kibwal.TagkumukuloEngFor a liquid to be turbulent and begin roiling usually from boiling heat.Syn clskibwarRelsumbo
gumusaygu-mu-s`ayIntsgumusay-busayPuon:busayvchngBolSay ranom ket mipursak o umagos nin mamata'gay a keen.EngFor the water flow to increase and rise in its level.
gumwa'gum-w`a'Perf.ginumawa'ginumwa'Spch var.gumawa'Atc. is man-gumwa'Intsgumu-gumwa'man-gumwa-gumwa'Puon:gawa'vchngBolMangipuryadi' nin sayay gawa' o mamapain nin sayay bagay.TagGagawa.IloAgaramid.EngTo do or make something.Relmangimbinto
gumyangum-y`anCfgumyan bukotCmpd. ofbukotnBolKuna' sa taaw nin dirusas tan maputi' a siksik, alaki yay ulo, anron malimpek a lalaman tan makubpal a laman.TagMaritis.IloBalabalaki.EngA pinkish white scaled salt water fish with a long rounded body and a big head and fleshy filaments growing from the mouth.upeneus moluccensis
gumyan bukotgum-yan bu-kotCfgumyanCmpd. ofbukotn propBolSaya yaytin klasin gumyan nin kuna' a bukot yay gurot na.TagBalaki.IloBalabalaki.EngA kind of goatfish or mullet that has a hunchback.Mullidae
gun-gunagun-gu-n`an1BolMabistan bagay nin maga'muran o marisibi bana' sa mabistan gawa'.TagGantimpala.IloGungguna.EngReward, return for something good done.AntdusaSyn clsbungan kinapagalantubale'upa' pagal2BolTubale' nin marisibi sa abas o duka' a gawa'.TagHita.IloGungguna.EngReturn for a wrongdoing or injury.Der.gun-gunawanmagun-gunamangun-guna
gun-gunawangun-gu-na-w`anPerf.ginun-gunawanActmangun-gunaPuon:gun-gunavlBolByan yan mabistan tubale' o kasilyan a sayay tawo sa mabistan ginwa' na o nipagsakripisyo na.TagGagantimpalaan.IloGunggunaan.EngTo reward someone for something.Syn clsmagagap
gun'odgun-'odnBolSay nakalap yaynan sayay bagay o animan.EngAttainment of something.Syn clsga'muranDer.magun'od
gunemg`u-nɘmMassgu-gu-nemnBolMaputi' nin nadinep nin alingasaw ranom sa leas, no makubpal anay nadinep ket ngumisit tan manabo' nin rapeg.TagUlap.IloUlep.EngThe clouds in the sky.AntmakanarangRelnigubitSpecruremDer.magunem