Bolinao - English


g


gastagas-t`aSpgastar to spend money, to use up, to wear out CfgastadorgastosadjBolNalabas a pangangastos nin animan a bagay a matkap udino kai.TagWaldas; bulanggugo.EngExtravagantly wasteful.
gastadorgas-ta-d`orSpgastadorspendthriftCfgastaadjBolPigagawa' nin tawon no mangastos ket subra-subra a kai nin man'isipen a sumunor li' nin uawro.TagMagastos.IloGastador.EngTo be a wasteful or extravagant and irresponsible spender.AntmasimpitSyn clsarbosLesmakalas
gastosg`as-tosSpgasto spending, expense CfgastanBolSay kwarta nin inusar nin nisaliw, nibayad o raruma et.TagGastos.IloGastos.EngThe expenses for something.Anttingkapen 2Der.gastusangastusengastusenigastosmagastosmangastos
gastusangas-tu-s`anPuon:gastosvlBolMamul'is nin kwarta o kantidad para sa sayay bagay bilang wadi' idukasyon, ukasyon o sayay tawo.TagGastusan.IloGastwan.EngTo expend money or a resource on something, usually with extravagance.Rel. toilibri 1
gastusengas-tu-s`ɘnPuon:gastosActmangastosvoBolUsaren nin isaliw a kwarta sa bubagay a matkap, sa bayadan o raruma et.TagGastusin.IloGastusen.EngTo spend for something, usually for necessary living expenses.Syn clsbayadanisaliw
gasulinaga-su-l`i-naSpgasolinagasolinesp. var.gasolinanBolLikido nin kunsumwen nin makina nin raruman ruran bilang sa kutsi, mutursiklo tan raruma et pigaw nin malayo ya.TagGasolina.IloGasulina.EngGasoline, a fuel used in certain spark ignition engines.RelkrudopitrulyoDer.gasulinawan
gasulinawanga-su-li-na-wanPuon:gasulinanEngA gas station.
gata'ga-t`a'CfgatangnBolSay maputi' tan mapalet nin mapespes sa yinadyad nin ungot.TagGata.IloGitta.EngCoconut milk.Rel. tokatibaRelungotDer.gataangataanginataanmangata’
gataanga-ta-'`anPuon:gata'Actmangata’vlBolKwan nin gata' a iluto' o iluto' sa gata'.TagGataan.IloGittaan.EngTo make a main dish like a stew made with coconut milk.Syn clsinungutanRelputahiGenmangluto'
gatangg`a-taŋCfgata'nBolLata nin gatas kundinsada a ipanukat nin byas a say syam a gatang ket mag'in sansalop.TagGatang.IloKiraod.EngA measure of volume the size of a condensed milk can, 0.375 liter, nine gatang is equivalent to one ganta.Grsalop
gatasg`a-tasnBolSabaw suso nan sayay ina a magwa' nin tawo o ayep bilang sa baboy, baka tan raruma et.TagGatas.IloGatas.EngMilk.Der.gatasangatasenipangatasmangatasmigatas
gatasanga-t`a-sanPuon:gatasActmangatasvlBolSi ayep no kalapan yan gatas.EngTo get milk from something.
gatasenga-t`a-sɘnPuon:gatasvoBolPakanen yan gatas a sayay tawo o ayep.TagGatasin.IloGatasen.EngTo feed milk to a person or animal.Genpakanen
gate'ga-t`ɘ'nBolMaingar sa lalaman o katat nin rabay yan gu'guen ta main nangayat o nagat'an.TagKati.IloGatel.EngAn itch or prickly feeling.Der.gumate'magat'anmagate'makagate'
gatgatgat-g`atnBolPamimino nin kanen iti sa bebey nin usaren a ngipen.TagNguya.IloNgalngal.EngThe act of chewing and crushing or grinding with the teeth.Antalun'unenSyn clsgalgalngatngatDer.gatgatenmagatgatmangatgat
gatgatengat-ga-t`ɘnPuon:gatgatActmangatgatPerf.ginatgatvoBolPinwen a kanen nin usaren a ngipen.TagNguyain.IloNgalngalen.EngTo chew food.Syn clset'eten
gawa'ga-w`a'Massgugawa'infBolTrabaho o sayay bagay a matkap nin ipuryadi' o nagawa' nangibwat sa saya nin bagay.TagGawa'.IloAramid.EngAn activity or something that is to be done or has been done.Syn clstrabahoDer.gagawa'gawa'-gawa'gaw'angaw'engaw'engumwa'ipagawa'magawa'maigawa'makagwa'mangwa'mapagwa'migwaannikagwa'nikigawa'pigagawa'say.gawa' sa pamamali
gawa' sa pamamaliga-w`a' sa pa-ma-ma-l`isay. ofgawa'phrBolSay trabahwen sa bali bilang sa mangluto', mami'pi' tan raruma et.TagGawaing bahay.IloAramid iti balayEngA household chore.
gawa'-gawa'ga-w`a'-ga-w`a'Puon:gawa'1nBolKukimey nan sayay tawo, bubagay a ipurya-puryadi' na.TagMga gawa.IloAr-aramid.EngRepeated works or deeds.2adjBolAmbo' nin katutu'wan; pinabrika tamo' bilang wadi' sayay isturya, patanda' tan raruma et.TagGawa-gawa.IloAr-aramid.EngTo be made up, unreal.Antkatutu'wan 1Syn clspabrikawenRelimbintoDer.gaw'a-gaw'an
gaw'a-gaw'ang`aw-'a-gaw-'`anPuon:gawa'-gawa'sp. var.ginaw'a-gaw'anPerf.ginaw'a-gaw'anginwa-ginwaan vlBolUman-umanen nin gaw'en sa raruma.TagPaulit-ulit gawin sa isang tao.IloUlit-iliten nga aramiden ti maysa nga banag iti maysa nga tao.EngTo repeatedly do something to someone.
gaw'ang`aw-'anPuon:gawa'vlBolMangwa' nin bagay para sa saya nin bagay.TagGawan.EngTo do or make something for something.Der.kagaw'anpakagaw'an
gawangg`a-waŋinfBolPangrisibi o pangalap sayay bagay nin ipa'nat yay intiron takyay.TagAbot.IloAwat.EngTo reach out to accept or receive something.AnttudolSyn clsagwang 1risibiDer.gawangengawangenigawangkaggawangmagawangmaigawangmakagawangmangawang
gawangenga-w`a-ŋɘnPuon:gawangActmangawangPerf.ginawangvoBolIyabot yay gamet ta risibyen o kalapen yay sayay bagay.TagAbutin.IloAwaten.EngTo extend the hand to acquire something from someone or someplace.Antga'watenSyn clsabuten 1agwangen 1kalapenmanga'get 1mangrisibi
gawatg`a-watnBolTyimpo nin kasan abaw ikabyay tan kasan mayatab et tan pirmin mapres ket kasan makapika' sa taaw mangalap kuna'.TagGawat.IloGawat.EngThe time before the harvest when there is very little food to eat because the harvest has not yet come and fishermen cannot go to out on the sea.Syn clstyimpo nin bitilRel. totyimpon rapegRelkwarismaDer.kagawat-gawatan
ga'watg`a'-watnBolSay marate', kata'gayan nin maabot.TagAbutin.EngThe extent or distance of reaching with one's arms extended.Der.ga'watenga'wateniga'watka'ga'watmaga'watmanga'wat