Bolinao - English


g


gigite'gi-gi-t`ɘ'nBolMaddintek a bilang kaging nin lumpad no yabi ta maningkap saran prutas nin ikabyay ra, no awro ma'lek sara.TagKabag.IloKurarapnit.EngFruit bat.Relkurarapnit
gikgikgik-giknBolTunoy ran baboy a beyek no nadali' sara et nin naiyanak lalo no pakanen sara.TagTunog ng biik pag gutom.EngThe sound that a piglet makes when it is still nursing.Der.aranggik'ik
gilatagi-l`a-tanBolMangisit yayti nin bilang kanit a kumayam sa bali o kukayo maningkap nin ikabyay na.TagItim na langgam.IloAmpipit.EngA dark-black non-biting ant with a round body but are slower in movement thangarigari.Rel. togarigarigilatan-ulaykadakadaRelkaniturandisGeninsiktoGrantikCmpdgilatan-ulay
gilatan-ulaygi-l`a-tan-'`u-layCmpd. ofgilataulaynBolKlasin gilata nin kumayam nin nalinyan napasayay keen ket si anron datig ra mag'in purma yan anron ulay.TagItim na langgam.IloAntutungal.EngBlack army ants, they eat termites.RelgilataGeninsikto
gilgilgil-g`ilnBolSugat o abri sa katat ket naimpiksyon ya ket nabaya' tan lumana' ya.TagGalis.IloGaddil.EngAn infected wound where there are open oozing sores and swelling.Syn clskulibraringgosRel. togurgorSpeckatingDer.gilgilengumilgilmagilgil
gilgilengil-gi-l`ɘnPerf.ginilgilPuon:gilgilvoBolMagkamain nin sugat-sugat sa katat ket maimpiksyon tan main lana' o lumaya'-laya'.TagGagalisin.IloGaddilen.EngTo cause an open skin sore or skin disease.synkatingen
gilingg`i-liŋnBolPamimino nin bagay bilang sa byas, karni tan raruma et a mangusar nin sayay makina.TagGiling.IloGiling.EngCrushed or ground bits of grain, seeds or meat usually done by machine.Der.gigilingangilingenmagilingmangiling
gilingengi-l'i-ŋɘnPerf.ginilingAtc. is man-gilingenActmangilingPuon:gilingvoBolGaw'en pino a bagay bilang sa karni o rekreken nin pino bilang sa bikoy yupa' sa pangipadalan sa makina.TagGilingin.IloGilingen.EngTo grind grains or meat with a machine.Syn clsriidenRel. todi'gasanGrtapungen 1
gimmaekbaekgim-ma-'ɘk-ba-'ɘkPuon:baekbaekvchngTagSuminhok-sinhok.EngThe repeated sound.
ginataangi-na-ta-'`anPuon:gata'nBolAniman nin klasin linuto' a kinwan nin gata', magwa' nin pising, kuna', karni, mais tan raruma et.TagGinatan.IloGinittaan.EngAny kind of dish (vegetables, fish, meat, corn) that is cooked in coconut milk. The result is a thick viscous consistency.Syn clsinungutan
gindatgin-d`at1advBolGinwa' yaynan nu'na a sayay bagay ba'yo o masakbay sa naitanda' nin udas o panaon.TagDati.IloDati.EngTo have done something long before a point in time or in earlier times.Syn clsnaon2nBolSin nu'na o u'nan kapapa'sar.TagDati.IloImmuna.EngHow it was formerly implying the norms or usual at that time or from the outset.Syn clsmu'na 2.13adjBolSayay tawo o bagay a ambo' yan ba'yu-ba'yo sa kapresan nin kami'nan o kapapa'sar na.TagDatihan.IloSigod.EngTo be seasoned or experienced.Der.kagindatan
ginisagi-ni-s`aPuon:gisanBolSay klasi nin pangluluto' nin ika' a mantika' sa kawali' mi'sa no ma'mot yayna kwan yan sibuyas tan bawang mi'sa isunor a raruman pising.EngFoods that are sauteed.
-ginm...-gin-m...Spch var.binu... or ginm...affEngThe basic form of this word could begin with b, bu, be, or g.
ginuratergi-nu-ra-tɘrPuon:gurateradjobsBolSi sayay tawo a nagilgil nin madidintek a makrang tan sumiksik.TagGinalis.IloGinaddil; aggudgud.EngTo have a disease of small patches of dried scaly skin in any part of the body.Syn clsgurgor
girag`i-raSpguerrawar, warfareCfgironnBolPilaban nin rway nasyon o abaw nin nunasyon nin usaren ray armada ra, saray susundalo' tan raruma et.TagDigmaan.IloGubat.EngWar.Syn clsbakal 1Der.girawengirawenkagirakigiramangiramigigiranikigirapigigiraid.gira sibil
gira sibilg`i-ra s`i-bilid. ofgiraphrBolSay pilalaban sa saya nasyon.TagGiyera sibil.EngCivil war.Syn clsmagribilyon
girawengi-r`a-wɘnActmangiraPuon:giravoBolSayay nasyon o grupo nin armado kalabanen nay sakalakon armado nin grupo.TagDigmain.IloGubaten.EngTo fight a war.Syn clsmamilaban
girayg`i-rayIntsgiray-girayadjBolNo si bagay ket dandani yayna nin kai maalilbi' sa kina'bwan nin giray na.TagPunit-punit.IloPisang-pisang.EngTo be torn apart such as clothes, sheet of metal, etc.Syn clsbisanggisa'Der.girayen
girayengi-ra-y`ɘnPuon:girayvoBolBirawen yay aysing pigaw maglat a raruman parti na o pigaw misyay ya.EngTo make a long rip quickly severing something such as across a piece of cloth.Syn clsgisaen 1rabyangenLesbisangen
girilyag`i-ril-yanBolDaite' nin grupo nin tawo nin linmaban konran dayo nin sundalo'.TagGerilya.EngGuerrilla fighters.
girongi-ronSpguerrowarCfgiranBolSa sayay dupong main laban ket saray tutawo nagulo sara ta barang saya tan saya main anan inayunan ra kanya' nagulo; gulo sa luob nan sayay kamainan tawon abaw.TagGulo.EngTrouble within a group.Der.girunenmangngiron
girunengi-r`u-nɘnPuon:gironvo1BolKudasen nin madidintek nin bato tan raruma et nin bagay a bali o grupo nin tawo.TagGuluhin.EngTo make trouble by throwing stones or anything.2EngTo make trouble in a group.
gisagi-s`aSpguisarto cook, to stewnBolGawa' nin sa daite' nin ma'mot nin taba' ket pa'sar ipirito a pinitpit nin bawang, tinirip nin sibuyas tan raruma et nin rikado tan karni o pising-pising.TagGisa.IloGisa.EngA saute, usually of garlic, onions and sometimes tomatoes, ginger, etc.Der.ginisagisawenigisaunspec. comp. formmangisa2
gisa-gisaengi-sa-gi-sa-'ɘnPuon:gisaenvoEngTo stripped lengthwise.ubd stemgisa'gisaen
gisa'gi-s`a'adjBolNabisang o tinabas yan inmanro a sayay bagay bilang sa abel, silag tan raruma et.TagGisi.IloPersay.EngTo be ripped or sliced lengthwise.Syn clsgirayDer.gisaangisaenmagisa'mangisa'mangisa'nikagisa'