Bolinao - English


h


HadesHa-disnTagPansamantalang lugar ng mga patay.Engplace of the dead.
halublakha-l`u-blakEghollow blockformed cement blocksnBolSay siminto nin kudrado nin main butbot sa butlay nin man'usaren no mama'deng bali.TagBloke ng semento.EngHollow block.
hambah`am-baSpjambajamb, door post Spch var.ambanBolKayo, pasak o siniminto nin nipalibed sa purta o dudungawan nin pangigaletan tan pangisekean nin sada'.TagHamba.IloHamba.EngDoor or window jamb.Syn clskwadro
hamonha-monSpjamón hamnBolKarni a niprisirba a ibat sa kupey nin baboy.TagHamon.IloHamon.EngHam from the buttocks of a pig.
hanbagh`an-bagEghandbagSpch var.hambagnBolBag a magwa' nin say usaren nin bubbayi a main nin awiwis nin pamitbitan o isa'lay sa abaya, o bangkwang a usaren nin mamalingki.TagBag; bayong.IloBag; bay-on; bay-ong.EngHandbag, a woman's bag.
hangerh`a-ŋɘrEghangernBolPangikatinan nin seket ta pigaw kai nin makenes tan magren.TagSabitan.IloSabitan.EngA hanger for clothing.genpamalaybayanDer.iyanger
Haponha-p`onSpJapón JapannBolSi nasyon nin Hapon sa Asia a kamainan ran Hapones.TagHapon.IloHapon.EngThe country of Japan.Der.HaponesHaponesa
HaponesHa-po-nisPuon:HaponnTagHapones.EngJapanese.
Haponesaha-po-ni-saPuon:HaponnBolSaray lulaki nin Hapones a taga Japon.TagHaponesa.IloHapones.EngJapanese men.
hapsliphap-sl`ipEghalf slipTag inflhapislipnBolIdubli konan yupa' nan aysing pigaw kai maninag; idubli sa palda lalo no maimpis ya.TagHap islip.EngHalf slip.
harbisterhar-bis-tɘrEgharvestercombinenEngA machine that both reaps and threshes the rice.Reltriser
hasintoha-sin-toSpjacinto hyacinth nTagHayasint.EngA red transparent variety of zircon used as a gemstone.
haspehas-piSpjaspe jaspernTagHaspe.Engjasper.
hay-bladh`ay-bladEghigh blood pressureadjBolNo ata'gay a prisyon nin daya' nan tawo.EngTo have high blood pressure.
Hebreohɛ-br`i-yoSpHebreoHebrewnBolSi upisyal nin sarita' ran Israelitas; say tawag konran tutawo a nangibwat sa puri ra ni Abraham, Isaac tan Jacob.TagHebreo.IloHebreo.EngHebrew, any member of a group of Semitic people tracing descent from Abraham, Isaac, Jacob.Der.nikaHebreo
hehhɘhintrjTagHeh.Enghuh.
hephɘpnBolTunoy a sinyal main tawo; sinyal a pananadya' ta main lumiwa'.TagUps!.EngAn expression of agony.Syn clsannay
higantihi-g`an-tiSpgigantegigantic, giantSpch var.sigantinBolAlaki tan ata'gay nin tawo o ispirito, miduman sa kapri.TagHigante.EngGiant, a large person or spirit.
hiligh`i-ligTghiligHobby, pass timenTagBolSay rabay-rabay gaw'en, kanen, isulot tan raruma et.TagHilig; nakagawiang gawin.IloHilig.EngA hobby or an interest, such as food or clothing, as a pass time.
hilmithil-m`itEghelmetsp. var.helmetnBolIsulot yayti sa ulo nin gawa' sa ma'get nin matiryalis nin prutiksyon na kuntra sa maksaw nin pakaibabnak o pakaipekpek.TagHelmet.IloHilmit.Enghelmet.synputong
hirbalhir-balnEngHerbs.
hohonEngWoooh, a tern used to stop a carabao.Rel. tolwawen
hoyhoyintrjBol1. Tawag nan sayay tawo konan sayay tawo pigaw reng'en naya; pananawag a kasa gapon galang. 2. Panagdag nan tawo konran ayep.TagHoy.EngHey. A call used to get someones attention.Syn clsoy
Hulyoh`ul-yoSpjulio Julyn propBolSi ikapiton bulan sa sayay taon.TagHulyo.IloHulyo.EngThe month of July.genbulan 2
huntahun-taSpjuntaAssemblynBolSaray ata'gay a pangulo sa sayay urganisasyon udino lugar.TagHunta; kapulungan; kalipunan.Ilohunta.EngBoard, council.

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >