Bolinao - English


i


i-'iPerf.ni-??? > vtEngIntentional transferal or use of an item leading to a desired end.Cmpdmampangi-mangi--
i'ban'i'-banPuon:ebanvinBolBigra' a minganga nin mananglap siri ba'yo anaet iliwa' a siri sa a'rong tan bebey.TagBumahin.IloAgbaen.EngTo sneeze, to expel air suddenly and violently through the nose and mouth.
i'bat'`i'-batPerf.ni'batSpch var.iyubatActmangi'batPuon:ubatvinBolSi ibi nin ubat sa tepet.TagIsasagot.IloIsungbat.EngTo give a response to something.AntitepetDer.mai'batmangi'bat
i'beng'i'-bɘŋPuon:ebengvinBolPangibwatan nin mabaw'asan o makasa a taba' nan lalaman bana' sa sayay masakit o ta kai mampangan.TagMakakapayat.IloIkuttong.EngTo make something thin.Antitaba'
i'bot'i'-botPerf.ni'botPuon:ubotvinBolAniman a bagay a naisukat ya nin ihusto sa ubot a gindat.TagIbutas.IloIyabot.EngTo have fitted or adjusted something to a hole to make it fit tightly.Syn clsipapa'sekan
i'deng'`i'-dɘŋPerf.ni'dengAtc. is man'i'dengActmangi'dengPuon:edengvin1BolAwiten yay sayay bagay ba'yo nin umdeng.TagItindig.IloItakder.EngTo take something or someone into a standing position.2BolIlalaman o iriprisinta yay sayay tawo.TagKumatawan.IloMangibagi.EngTo act, speak, etc. in place of someone.Syn clsilalamanmagdipinsasandi3BolIdipinsa o isakit yay sayay bagay bilang say pammemper, prinsipyo tan raruma et.TagPanindigan.IloItakder.EngTo take a stand defending someone or something.Anttarig'enanSyn clsidipinsaisakitDer.mai'dengmangi'deng
i'dol'`i'-dolPuon:edolvinBolIgket yay ulo sa bagay no ata'gay ya dyan si pigketan.EngTo bump one's head against something above.Der.mai'dol
i'lab'`i'-labAtc. is man'i'labvinBolIrangrang yay sayay bagay sa apoy o baya bilang wadi' bulong batag, pigaw kumulaney ya. TagIsalab.IloIdadang.EngPass something though fire to prepare it for use such as to soften a leaf.Syn clsirangrang
i'met'`i'-mɘtPerf.ni'metActmangi'metPuon:emetvinBolGagarawnen nin si sayay bagay ket makasa o maitampal ya. TagIwala.IloIpukaw.EngTo lose or spill something needed or of value by a direct act and with awareness.Syn clsibarang 1isiboyDer.mangi'met
i'pos'i'-posPerf.ni'posAtc. is man'i'posActmangi'posPuon:uposvinBolUsaren a animan a main sa anggawan nin magwa' bilang wadi' kwarta, mababa', pwirsa tan raruma et. TagSairin.IloIyibus.EngTo put one's full effort and resources into a task.Der.mai'posmangi'pos
i'ras'`i'-rasPerf.ni'ra-ni'rasni'rasIntsi'ra-i'rasni'ra-ni'rasActmangi'rasvinBolAwiten o ika' ya sa sayay lugar a sayay bagay o tawo.TagDalhin.IloItugot.EngTo take or convey something or someone someplace or bring forth something into an environment.Antibati'Syn clsawitenika'iyaterDer.mai'rasmangi'rasmi'rasnipai'raspakai'ras
i'roy'`i'-royPuon:*(eroy)vinoccoldBolSay lakasen a kawayan o kayo nin aydan.TagIlawit.EngTo take up the bamboo or wood entry ladder.Syn clslakasen
i'sad'i'-sadPerf.ni'sadPuon:asadvinBolUsaren a maserey nin kayo a ipangali nin ubot sa luta'.TagGamitin ang matulis na kahoy sa pagtanim ng palay.IloIyabot nga imula nga usaren ti natirad nga kayo.EngTo plant by using a pointed stick to dig a hole.
i'sar'i'-s`arActmangi'sarvinBolIpababnak yan maksaw a man'awiten o man-ga'getan.TagIbagsak.IloIsaltek.EngTo drop a load with great force (e.g., a sack) so as to settle its contents.Syn clsida'salipababnakDer.mangi'sar
i'sed'i'-sɘdPuon:sedsedvinBolNo mama'sek usaren a maserey a kayo nin mangibot nin maong sa irik. usaren a maserey a kayo nin ihustu-husto nin maong sa ubot no imula pigaw kai ma'kan ayep.TagIhoyo; maghoyo; maihoyo; ibukay na mabuti.IloIyabot; iakbel iti abot nga usaren ti natirad a kayo.EngTo put into a hole with the aid of sharp pointed wood, to put exactly into a hole with pointed wood.
i'sok'i'-s`okActmangi'sokvinBolIyu'na yay ulo nin dumket sa luta' o ranom.TagIsalpok.IloItiro ti ulo iti daga.; Idunpar.EngTo hit the head downward on something.Syn clsibangga'Der.mangi'sokmi'sokpai'sok
i'teng'`i'-tɘŋSpch var.iyetengPuon:etengvinBolSi kaanrwan panaon nin pakausar o kuri nan sayay bagay.TagItatagal.IloIbayag.EngTo pass the time to a particular event.Syn clskuri
i'wab'i'-wabPuon:uwabvinTagHikab; ikab.IloSuyaab.EngTo yawn.
i'yag'i'-y`agPerf.ni'yagActmangi'yagvinBolIbusngaw nin maksaw a kaingaran yupa' sa akis, ilis o raruma et.TagBumunghalit.IloIriyaw.EngTo burst out with emotion either sad or joyous.Der.mangi'yag
i'yan'i'-yanAtc. is man'i'yaninfTagIbahay.IloIbalay.EngTo live together without being married.Der.ka'yanki'yanmi'yanmi'yan
iad'i-adPuon:*(ad)vinEngTo add something to something.
iapsot'i-'ap-sotPuon:apsotvinEngTo withdraw suddenly.
ias'as'i-'as-'asActmangias'asPuon:as'asvinBolMamiasa' nin bagay sa rubari' tan rubari'.EngTo scrape something across something.Der.mangias'as
iasinso'i-'a-sin-soPuon:asinsovinEngTo make things advance.
iayos'i-'`a-yosAtc. is man'iayosActmangiyayosPuon:ayos1vinTagBolIkwa sa mabistan unong o uksoy a bubagay, magwa' lamang a rilasyon.TagIayos.IloIyurnos.EngTo arrange for and make an orderly arrangement or relationship.Syn clspakandaen 1unungenDer.mangiyayos