Bolinao - English


i


ibaba'i-ba-baPerf.nibabaAtc. is man'ibabaPuon:babavinEngTo rock something.Syn clsita'yoniyundayon
ibabaki''i-ba-b`a-ki'Puon:ibaki'nBolTawo nin sumunor sa ibarita' nan mas ata'gay kuna.TagMensahero. Utusan.IloBabaonen.EngA messenger.Syn clskatulong
ibabawi''i-ba-ba-wi'Perf.nibabawi'Puon:babawi'vinBolKai rabay ituloy a disisyon o gawa' nin matkap gaw'en.EngTo return something back to it's norm.Syn clsisusubli'synmangisubli'Der.maibabawi'paibabawi'
ibaber'i-ba-bɘrPerf.nibaberPuon:babervinBolIbasyo nin maksaw.EngTo flung.
ibabnak'i-b`ab-nakPuon:babnakvinBolBigra' nin ida'sal o inabo'.TagIbabgsak.EngTo drop a heavy object with force.synibagsak
ibabo'i-ba-boPuon:babovinEngTo move something along a surface.Der.paibabopangibabo
ibada''i-ba-d`a'Puon:bada'vinBolTawo, bagay o nangyadi' nin gaw'en rason pigaw kai gaw'en a matkap gaw'en.EngTo give alibi or excuse.Der.maibada'
ibagay'i-ba-gayPerf.nibagayPuon:bagayvinEngTo adjust or make something compatible with something.Der.maibagay
ibagsak'i-bag-sakPerf.nibagsakPuon:bagsakvinTagyngBolBul'isan yan bigra' a mabyat a bagay; ipababnak yay mabyat.TagLagpak; lagapak; hulog; ibagsak.IloInbagsak; dagus a inib'batan; panangib'bat nga dagus.EngTo throw or drop a heavy object suddenly, failure.geninabo' 1synibabnak
ibakeskes'i-ba-kɘs-k`ɘsPuon:bakeskesvinBolItursi o ipalibed yay anron bagay bilang wadi naylon sa bagay o sa partin lalaman pigaw maunong tan kai ya nin mayugo' o pigaw mapunggos a bagay o partin lalaman.EngTo wrap something around something.Der.maibakeskes
ibaki''i-b`a-ki'Perf.nibaki'Atc. is man'ibaki'Puon:baki'vinBolPakwen yay sayay tawo sa sayay tawo o lugar a main nin nigan-gan nin gaw'en na.TagUtusan; isugo.IloIbaon.EngTo send with a message or on an errand.Syn clspakwenDer.ibabaki'ibaki'-baki'maibaki'mangibaki'paibaki'pakaibakianpangibaki'nan
ibaki'-baki''i-ba-ki'-ba-ki'Perf.nibaki'-baki'Puon:ibaki'vinEngTo send out several messengers.
ibakuna'i-ba-ku-naPuon:bakunavinEngTo vaccinate.
ibala'i-b`a-laPerf.nibalaPuon:balavinBolBato, marble tan raruma et nin ika' sa palsot, lipug-lipog, tirador nin ipangket.EngTo shot a projectile.
ibala-balantik'i-ba-la-ba-lan-tikPuon:balantikvinEngTo flick something such as a tail.
ibalanra'i-ba-lan-raPuon:balanraEngTo bounce off something.Syn clsitarakadDer.maibalanra
ibalaybay'i-ba-l`ay-bayPuon:balaybayvinBolIsalapday a animan bagay sa napa'nat nin rubir o alamri.TagIsampay.IloIbalaybay.EngHangup clothes on a line to dry.specisalapdayDer.pangibalaybay
ibalbal'i-bal-balPuon:balbalvinBolIgket a ga'get nin bagay nin kai bul'isan sa tao, ayep o sa kapadan bagay.EngTo use something to club something.
ibale''i-ba-lɘ'Perf.nibale'Puon:bale'2vin1TagIginanti.EngRespond by doing something.2EngTo revenged something.
ibali'i-ba-l`iPerf.nibaliPuon:bali2vinBolIgalet yay sayay bagay sa sayay sakalako et nin bagay nin bilang bali na.TagIlapat; ikabit.IloIpakat.EngTo fasten something to a framework to house it.Syn clsigaletDer.Ibalimaibali
Ibali'I-b`a-liPuon:ibalin propBolNgaran nan Manila.TagMaynila.IloManila.EngManila, a large city to which people are moving.
ibalikas'i-ba-li-kasPerf.nibalikasPuon:balikasvinBolNo irgwen yan kusto a sarita'.EngTo articulate something.Syn clsmaisarita'maiyirgomakairgopananarita'Der.maibalikasmakaibalikasmangibalikaspangibalikas
ibaluet'i-ba-l`u-'ɘtPerf.nibaluetPuon:baluetvinDer.maibaluet
ibalukay'i-ba-lu-kayPerf.nibalukayPuon:balukayvinBolUnungen nin mamalimpek a anron bagay, bilang wadi' sa rubir o kabli tan sa raruma et.EngTo coil something loosely, such as a rope or a snake moving to a sleeping position.
ibana''i-ba-na'Puon:bana'vinDer.maibana'pakaibanaan