Bolinao - English


i


ibanda'i-ban-daPuon:banda 1advEngTo move something in the direction or vicinity of something.Der.paibanda
ibandira'i-ban-di-raPuon:bandiravinEngTo raise something as a banner.Der.mangibandira
ibando'i-ban-doAtc. is man'ibandoPuon:bandovinoldEngTo proclaim an edict or directive from an official.Der.maibandu-bandomangibando
ibansag'i-ban-sagPerf.nibansagPuon:bansagvinBolIrngan sa raruman gawa' o pangyayadi'.TagIsabay.EngDo together.Der.maibansag
ibantak'i-ban-t`akPerf.nibantakPuon:bantakvinBolPangitampal nin animan a kai ana nin mausar o rabay.TagItapon.IloIbel'leng.EngTo take out and dispose of something, but it may be recoverable.Syn clsibunrakspecikiswaygenibasyoitampalDer.mangibantak
ibantay'i-b`an-tayPuon:bantayvinBolNo mako sa kasalakon lugar pigaw mamantay paliwa' bilang wadi parada, sini, bayli tan raruma et.EngTo take the responsibility to guard something.
ibantulin'i-ban-tu-linPuon:bantulinvinEngTo place something on wheels.
ibangen'i-ba-ŋɘnPuon:bangenvinEngTo put up temporary restraints against something.
ibangga''i-baŋ-ga'Puon:bangga'vinEngTo collide into something.Der.maibangga'mangibangga'
ibanghilyo'i-baŋ-hil-yoSpevangelio gospelnEngThe gospel, the message of the Bible that Jesus provided a way to be right with God.Der.mangibanghilyo
ibangko'i-baŋ-koPuon:bangkovinTagIbangko.IloIbangko.EngTo put valuables in a bank.Der.mangibangko
ibangon'i-ba-ŋonPuon:bangonvinDer.maibangonmaibangunanmakaibangon
ibarang'i-b`a-raŋPerf.nibarangAtc. is man'ibarangPuon:barangvinBolMaitawtaw o makasa sa kusto nin kimey o gawa'. TagIligaw.IloIyaw-awan.EngTo lead astray.Syn clsbalingawenribangenDer.maibarangmangibarangpaibarangpakaibarangan
ibarbar'i-bar-barPerf.nibarbarPuon:barbarvinBolIkwa sa ranom nin ma'teng.TagMagbabad; Ibabad; tigmakan.IloIpisuk iti danom it mabayag.EngSaturate, to soak thoroughly.Der.maibarbarpaibarbarpangibarbaran
ibargin'i-bar-ginPuon:barginEngPut up for bargain sale.Syn clsipamuda
ibarita''i-ba-r`i-ta'Perf.nibari-barita'nibarita'Atc. is man'ibari-barita'man'ibarita'1+ibari-barita'man'ibari-barita'nibari-barita'Puon:barita'vinBolIparate' o ipatandaan yay sayay bagay, kaisipan tan raruma et.TagSabihin.IloIbaga.EngTo declare or tell something specific..Syn clsibusngawipatanda'irgwensaritaengenirgo 1Der.ikibarita'ipaibarita'maibarita'makaibarita'mangibarita'
ibarkes'i-bar-kɘsPuon:barkesvinEngTo apply as a binding around something.
ibarkot'i-bar-k`otPuon:barkotvinBolIpunggos yay sayay bagay.TagIbalot.IloIbalkot.EngTo put in a binding or wrapping.Syn clsipunggos
ibasnet'i-bas-nɘtPuon:basnetvinobsEngTo whip something with something.
ibasta''i-bas-ta'Atc. is man'ibasta'Puon:basta'vinBolTayi' nin anununro' tan malukak ba'yo galaten li' no main anan tayi' a pirmi.TagIbasta; lagwatin; Maghibana; hilbanahan; ihilbana; basta.IloAgibasta; ibasta; agbasbasta; ibabasta; agbasta.EngTo sew with long stitches which is not permanent., To baste, to sew with, long stitches usually removed during finals sewing.Syn clssaluluye'
ibasura'i-ba-su-raPerf.nibasuraPuon:basuraEngTo throw something into the garbage.
ibasya'i-ba-ʃaPerf.nibasyaPuon:basyavinobsEngTo base something on something.Der.pangibasyawan
ibasyo'i-ba-ʃoPerf.nibasyoPuon:basyovinBolIka' ana sa lugar.TagMaghagis; Ipinukol.EngTo throw or pass something such as a ball.specibantakibatibatibuntok 1GrikudasDer.ibasyu-basyopangibasyo1pangibasyo2unspec. comp. formmangibasyo
ibasyu-basyo'i-ba-ʃu-ba-ʃoPerf.nibasyu-basyoPuon:ibasyovinEngTo distributively throwing off something.
ibat'i-b`atPerf.nibatadvBolNangibwat sa sayay lugar o bagay.TagGaling; buhat; mula.IloNaggapo.EngTo come from something.Antkeenmako 1say.ibat sa taaw