Bolinao - English


i


ibusaksak'i-bu-sak-sakPuon:busaksakvin
ibusbos'i-bus-b`osPerf.nibusbosPuon:busbosvinBolPangi'met nin mangibwat sa pangwan; i'met a laman nan pangwan.TagIbuhos.IloImbukbok.EngTo pour water indiscriminately.Syn clsibu'bo'
ibusis'i-bu-sisPuon:busisvin
ibusngaw'i-bus-ŋawPerf.nibusngawAtc. is man'ibusngawPuon:busngawvinBolPangiliwa' nin man'iyator sa kanakman yupa' pigaw maibusngaw a man'em'emen sa kapusuan; pangiyebkas nin kaingaran yupa' sa pangisarita'.TagIpahayag; Magsasalita; ipapahayag.IloIbagbaga; isawsawng; Iyesngaw.EngTo express, voice out something, to speak out.Antep'epan 2Syn clsibarita'irgweniyesngawiyirgoDer.maibusngawmangibusngaw
ibuson'i-bu-sonPuon:busonvinTagrareBolPanginginabo' nin surat sa kahon nin pangnabu'nan surat sa manisipyo. inabo' sa kahon kuryo.TagIhulog ang sulat sa buson ng kureo.IloItennag ti surat iti buson ti koreo.EngTo drop letter into the post office box.
ibusyag'i-bu-ʃagPerf.nibusyagPuon:busyagvinEngTo fanned out.
ibutaktak'i-bu-tak-takPuon:butaktakvinBolMaksaw a tunoy a bilang iti ka sa lalawak; iyusar a 'mike' pigaw maksaw.EngTo amplify, to publish, or make evident to everyone.
ibutbot'i-but-botPuon:butbotvinBolMangwa' nin ubot konan saya bagay.TagButasan; Suntok.IloButbutan.EngTo drill, bore or make a hole.Rel. tobarina
ibutlayan'i-b`ut-la-yanPerf.nibutlayanPuon:butlayvinBolIkwa iti sa sintro ran rway bagay.TagAng nasa pagitan.IloNagbaetan; nagtingaan.EngTo be put in between something, intervening space, time, position.Syn clspisa'lean
ibutunis'i-bu-tu-n`isPuon:butunisvinBolIsada' yay aysing nin main butunis; ipasrep yay butunis sa butbot na pigaw misada' yay aysing.EngButton clothes.
ibuyak'i-bu-yakPuon:buyakvinBolItayak-tayak a pari-pariho bilang sa irik.TagIkalat.IloIwaras.EngTo spread, distribute evenly on the ground like rice grains.Syn clsitayak 1
ibuyboy'i-buy-b`oyPuon:buyboy 2vinBolIbari-barita' a sakit nakem nin ibat sa nagastos, abara' o ginwa' nin maabig.EngTo complain about the lack of responsiveness to something.Syn clsmangunsinsyamaningir
ibwat'i-bw`atnBolSay pako ana sa sakalakon lugar.TagAlis.IloPanaw.EngThe departure from somewhere.Syn clslakwanRelpakoDer.ibwatankaibwatmakaibwatmamaibwatmangibwatmibwatnagsiibwatpaibwatenpaibwatenpibwat
ibwatan'i-bwa-t`anPerf.inibwatannibwatanSpch var.nibwatanPuon:ibwatvlBolNo adti ya ibat a sayay tawo o bagay; tinmaranaan.TagPinagmulan.IloNaggapuan.EngTo come from a source.AntkeenSyn clspuon 1tinmaranaanspectagaDer.mangibwatan
ibyahi'i-bya-h`iPuon:byahivinBolIruran sa ruran ibat sa saya lugar mamunta sa saya it nin lugar.EngTo transport something.
ibyay'i-byayAtc. is man'ibyayPuon:byayvinEngTo are living out something.Der.maibyay
ida''i-d`a'infBolPusisyon o taya' nin nakapa'nat yay lalaman sa sayay patag nin bagay o lugar, magwa' nin talindata' o taringkiking.TagHiga.IloIdda.EngLying down, reclining on one's back or side.AntedengDer.idaanipaida'iyida'kakaida'makaida'mamaida'mida'
ida'da''i-da'-da'Perf.nida'da'Puon:da'da'vinBolItukdo' a dapa' nan ayi sa babo nan sayay bagay.TagTapakan; Yapakan.IloPadekan.EngStep or trample on something or stomp foot.GritalmakDer.maida'da'
ida'sal'i-da'-salPuon:da'salvinEngTo give a heavy blow from above.
ida'ton'i-d`a'-tonPerf.nida'tonAtc. is man'ida'tonPuon:da'tonvinBolIgagara nin ibi o para sa sayay tawo, laloyna nin para konan Dios.TagIhandog.IloIdiaya.EngTo present or set aside and consecrate something to something.Syn clsibiigagaraisirbiitalagaDer.ipaida'tonmaida'tonmangida'tonpangida'tunan
idaan'i-da-'anPerf.inidaanPuon:ida'1vinBolIpa'nat a lalaman o gurot sa patag nin bagay o lugar.TagHigaan.EngTo lie down someplace especially for sleeping.2nBolBagay no adti ipa'nat a gurot pigaw makapainawa o ma'lek bilang wadi' apay, kutson tan raruma et.EngA place for lying down.MemalunanSyn clselekanRelapunanspeckama
idaang'i-da-'aŋPuon:daangvinBolIluto' a kuna' sa ranom tan alseman a bilang sa salumagi.TagIsigang.IloIsigang.EngTo cook fish in water and sour fruit like tamarind.
idad'i-d`adSpedad agesp. var.edadmag-nfmlBolSay taon nan tawo sa leleg nan mabyay.TagEdad.IloTawen.EngAge of a person, years old.Rel. totaonDer.kaidadmag'idad
idadaluog'i-da-da-lu-'ogPerf.nidadaluogPuon:idaluogvinBolNabunton a bagay a kai naunong.TagNapakakakalat.IloNakalat.EngTo scatter many large items in a disorderly mess.Syn clsidadamuyakirarangsawnisisiwaklatRelidausagnisasakanta'genitayak-tayak
idadamuyak'i-da-da-mu-yakPerf.nidadamuyakPuon:idamuyakvinEngTo have made a mess of the grounds where an occasion took place.Syn clsidadaluogirarangsawnikakablagnisasakanta'nisisiwaklatnitatayak