Bolinao - English


i


idaeg'i-da-'ɘgPuon:daegvinEngTo press down w/ s/t.
idaer'i-da-'ɘrPuon:daerEngbrace.Syn clsipangirigkiling1
idagdag'i-dag-dagPuon:dagdagvinBolSunuren pigaw lumalako o umalis nin kami'nan bilang wadi' sa baka o sa kanding.TagItaboy.IloIyabug.EngTo prod something along to a destination.Anttabuyen
idaing'i-da-'iŋPuon:daingvinTagBolIpakri' a kuna' sa amot nan awro. Sarita' a nakalap konran mangunguna' a Ilokano a nakodti sa Bolinao.TagIdaing.IloIdaing.EngTo dry the fish under the sun, to put salt and dry the fish.
idakap'i-da-kapPuon:dakapvinEngTo pains-takingly progress through a difficult situation.Syn clsirangep
idalan'i-da-lanAtc. is man'idalanPuon:dalanvin1BolIdalikdik yay bagay sa pamyan o pangikaan ambo' yan talaga a gagara bale' malabasan ya no mako sa gagaran lugar.EngTo move something in a direction or along a path or to teach.Syn clsmaguyugoy2BolSi dalanan no adti lumabas a ruran bilang wadi patag, mabato, tan raruma et.EngTo travel along a certain path.Der.mangidalan
idalato''i-da-la-to'Puon:dalato'vin
idali'i-d`a-liPerf.nidaliPuon:dali1vinBolUsaren yay sayay bagay; gaw'en yay sayay bagay.TagGamitin.IloUsarem; ipakat mo.EngTo use something in the way it is used, to do vehemently, hitting or attacking.2intrjEngUrge someone to go ahead with what he is doing with more effort.
idalikdik'i-da-lik-d`ikPuon:*(dalikdik)vinEngTo stop by with something.
idalit'i-da-litPerf.nidalitPuon:dalitvinBolNo say bagay ket pikalamuen nin igalet o ilaktip.EngTo glue something back together with something.Syn clsipasakitayi'magaletan 2makagaletmangisuldongpidakpenDer.maidalitmangidalitnidadalitpaidalit
idaluog'i-da-lu-'ogPuon:daluogvinEngTo scatter things around.Der.idadaluog
idamay'i-da-mayPuon:damayvinTagIdamay.EngTo share with.
idamuyak'i-da-mu-yakPerf.nidamuyakPuon:damuyakvinBolNitatayak; bubagay a naigayak-gayak; ambo' naunong nin agamiren nagsikabarang a lugar a kami'nan; ma'kan a naluyak-luyak tan naitayak.TagLamuyakin.EngTo smear a liquid (e.g., water, milk) on a surface, this cannot be for something which is good to do.Syn clsitayak 1maigayakgayakRelmaluyakDer.idadamuyak
idap'`i-dapnBolKapapa'sar nin abaw a irangep o itpel bana' sa pagkurangan sa matka-matkap, o matkap nin mangusar nin gesen nin lalaman o pakababa' nin kaisipan ta pigaw nin magawa' yay sayay bagay.TagHirap.IloRigat.EngA difficulty or hardship.Antinum'ayDer.*(paidap)idapenkaidapankiidapmag'idapmaidappakaidappakaidap-idapumidapsay.idap nakem
idap nakem'`i-dap na-k`ɘmsay. ofnakemidapphrBolKaingaran nin sabtan tuloy nin bereng bana' sa nikadismaya o nikaima-ima sa man'ilalwan o man-galemgemen; tumapo' ana tan makasawan nin ilalo.TagHapis.IloLiday.EngTo have heartache because of a disappointment and loss of hope, such as a daughter eloping.Syn clsberengkaberenganrere'
idapa''i-da-pa'Puon:dapa'vinEngTo make fall face down.Der.maidapa'
idapen'i-da-pɘnPuon:idapvoEngTo make difficult for someone.
idarait'i-da-ra-'itPerf.nidaraitPuon:daraitvinEngTo move something vary close or adjacent, perhaps even touching, to something else.
idarekdek'i-da-rɘk-dɘkPuon:darekdekvinEngTo put up something for fencing.
idarom'i-da-romPerf.nidaromPuon:daromvinBolPangibarita' nin kasalanan nan nagkasalanan konan hustisya; pamagkasalanan konan sayay tawo kanya' ibarita' ya sa amo udino tawon mas ata'gay a pusisyon kona; pangibarita' nin kasalanan nan sayay tawo konran main kabiangan.TagIsumbong.IloPanangidarom; idarom.EngAccuse. To make a complaint.Syn clsidimandairiklamoDer.maidarom
idasal'i-da-s`alPerf.nidasalAtc. is man'idasalman'idasal-dasal1+idasal-dasal Puon:dasalvinBolDawaten a rabay o matkap konan Dios yupa' sa kadadasal.TagIdalangin.IloIkararag.EngOffer prayer for something.RelidawatDer.idasalanmangidasalpangidasal
idasalan'i-da-sa-lanPerf.nidasal-dasalannidasalanAtc. is man'idasalan1+idasal-dasalanPuon:idasalvinEngTo offer prayer for someone.
idausag'i-da-'u-sagPerf.nidadausag1+idadausagnidadausagPuon:dausagvinBolGaw'en nin kasan unong o kasa sa kuston kami'nan a bagay-bagay.TagIkalat.IloIwara.EngTo put things in disarray or disorder or out of their proper place.Syn clsitayak 2Rel. toidadaluog
idawat'i-da-watPerf.nidawatPuon:dawatvinTagHilingin.EngAppeal, request.Rel. toidasalitepet
idayaday'i-da-ya-dayPuon:dayadayvinEngTo hang or lay something out to dry.Der.mangidayaday