Bolinao - English


i


idepdep'i-dɘp-dɘpPerf.nidepdepPuon:depdepvinEngTo make the heat subside, weaken or stop.Syn clssebseban
idibursyo'i-di-bur-ʃ`oPuon:dibursyovinBolLigal nin main kasuratan nin isyay nayan lalaki a kasaminto o asawa na.TagIdiborsiyo; hiwalayan.IloIsina.EngFor a husband to divorce his wife.Syn clsisyay 2
idiga'i-di-gaPuon:*(diga)vinEngTo make small talk or speak indirectly while courting or giving a challenge.
idiklara'i-dik-la-ravinBolPangiyebkas nin rabay ibarita'; say naibalikas a matumbok. pirmi nin ibarita'.TagIdiklara; Pagpapahayag; magsabi; sabihin.IloIdiklara.EngTo make a pronouncement, to declare, to make a full statement.Syn clsipatanda'Der.pangidiklara
idikta'i-dik-taAtc. is man'idiktaPuon:diktavinBolIbarita' udino basawen nin maksaw konan sayay tawo a syay mangisurat sa nibarita' kona. ipapanemtem a pirmi.TagMagdikta; idikta; diktahan; dikta.IloDikta; idikta; agdikta.EngDictate, recite, to say or read aloud to another person who is to write what is said or read.Der.mangidikta
idikura'i-di-ku-raPuon:dikuravinEngTo decorate.
idimanda'i-di-man-daPuon:dimandavinEngTo make a legal complaint against someone.Syn clsidaromiriklamoDer.maidimandamangidimanda
iding'ey'i-diŋ-'ɘyPuon:ding'eyvinEngAshamed of doing something.Der.maididing'eymangiding'ey
idipak'i-di-pakPuon:dipakvinEngTo use to slap.Der.maidipak
idipinsa'i-di-pin-saPerf.nidipinsaPuon:dipinsavinBolPangingisakit udino pangingi'deng sa lalaman udino raruman tawo pigaw tulungan ya.TagIdipinsa; ipagtanggol.IloIdipinsa; panangisakit; panangprotekta.EngTo defend or protect something.Der.maidipinsamangidipinsa
idipisyo'i-di-pi-ʃoSpedificio building, edifice noldBolAniman a pa'deng a alalaki a para usaren nin gubyirno tan raruma. Sarba nin alalaki nin pa'deng a impurtanti a pakausaran.TagEdipisyo; gusali'; patayo.IloEdipisyo; patakder.EngBuildings, edifice.Syn clspa'deng 2
idipusito'i-di-pu-si-toAtc. is man'idipusitoPuon:dipusitovinBolIkwa sa bangko ni iyator. man'inabo' na sa bangko.Tagnagdidiposito.Iloagdipdiposito.EngDepositing.Der.mangidipusito
idisisyon'i-di-si-ʃonPerf.nidisisyonPuon:disisyonvinEngTo decide, make a decision.Der.maidisisyon
idistino'i-dis-ti-noPuon:distinovinBolIlugar yay sayay magtrabaho ta itaw na gaw'en a gawa' na.TagPagtatalaga; pagkakalagay; pagkadistino.IloIdistinno; maibaon iti maysa a lugar nga agtrabaho.EngTo be assigned or appointed to a certain place and work.
idistyiro'i-dis-tyi-roPerf.nidistyiroPuon:distyirovinEngTo send someone into exile.
idisyon'i-di-ʃonSpedicionpublication, issue, editionnBolSi kupya nan piryudiko.TagEdisyon; lathala; labas; limbag.IloEdisyon; pakaipablaak.EngEdition, issue.
iditor'i-di-torSpeditorpublishing, editornBolSi mangikit konan periodiko no mabistan lamang a nipanurat tan nikagawa' na.TagPatnugot; editor.IloEditor; mangsukimat ket mangurihir iti periodiko it aniaman nga di umiso nga panagsurat.EngEditor, the person who edits.
idol'i-dolEgidolnEngA person or thing that is greatly admired, loved or revered.
idpa''id-pa'Perf.nidpa'Spch var.idupa'Puon:dupa'vinEngTo drop something flat on the ground.
idrayb'i-draybPuon:draybvinEngTo drive something.
idruwing'i-dru-wiŋPuon:druwingvinTagIguhit.EngTo draw.
idu'pag'i-du'-pagPerf.nidu'pagPuon:du'pagvinBolRwa katawo udino animan a bagay a nakapisna' nin bigra'; rway bagay a nakapitu'pak; rway bagay a nakapidu'pag bigra'; rupa tan rupa a nitu'pak.TagSalpok.EngSomething hits another thing violently usually a head-on collision and intentionally. crash.Syn clsiduklos
idukado'i-du-ka-doSpeducadowell-mannered, polite, cultivatedsp. var.edukadoadjBolSi sayay tawon main adal na tan say pigagawa' na manepeg sa naadal na. main adal.TagEdukado.IloEdukado.EngOne who is educated and uses what he learned, literate.Syn clsdi-adal
idukador'i-du-ka-dorSpeducadoreducator, teachersp. var.edukadornBolSaray mangangakay sa atata'gay a unibersidad udino kulihyo.TagEdukador.IloEdukador.EngEducator, professor.Syn clsmaistro/a 1mangangakay
idukasyon'i-du-ka-ʃonSpeducacioneducation, good mannerssp. var.edukasyonnBolSay pakatanda' tan magawa' a naadal yupa' pangiparmaw.TagEdukasyon.IloSursuro.EngEducation, knowledge and abilities gained through training.Syn clsadal 2