Bolinao - English


l


lalanBolMaika'nem a nuta a mangibwat sa sangkayupaan a do.TagIkaanim na nota sa musika magmula sa do.IloMaikanem nga nota ti musika nga irugi idyay ababa na do.EngSixth note up from do in the major musical scale.
la'gitla'-g`itadjBolLuta' a mabugay tan magasal tan kai gapo tumupa' mataman rumapeg yan maksaw.TagLupang buhaghag.IloLagit.EngSoil that is sandy and infertile.
la'la'toyl`a'-la'-t`oyadjrareTagMahina.EngTo be drooping or sluggish and lacking energy.Syn clslakuy-lakoy 1lampayotlupoymalupoy
la'pakenla'-pa-kɘnPuon:*(la'pak)voTagHati-hatiin.EngTo slaughter an animal.Syn clspangmamati
la'posla'-p`osn1BolPakaiyadi' nan sayay bagay o gawa'.TagWakas.IloPagtinggaan.EngThe completion of something, tied up the loose ends.Syn clsanggawan 12BolSi pangiyadi' konan linya nin mansarawen bilang wadi' apay, bag, gagaban tan raruma et.TagHangganan.IloLippas.EngThe finishing of one complete row of weaving.Der.ila'posla'pusanmangla'pos
la'pusanla'-pu-sanPerf.lina'pusanPuon:la'posvlBolByan ana nin anggawan.TagTapusin.IloLippasen.EngPut an end or the finishing touches on something.Syn clsanggawan 1Der.kala'pusan
la'wanla'-w`anPerf.lina'wannBolKal'ot a gawa' sa pinon rubir o naylon o sinaran pangipukukan a ipa'leg nin makakalap manok, manuk-manok tan raruma et no matukduan o madaragos raya.TagSilo.IloAganop.EngA snare, a thin cord with a slip knot or a net for snaring birds and monitor lizards.RelkurbongsiklonggenipamukokDer.ila'wanla'wanenmala'wanmangla'wanmapala'wananmila'wan
la'wanenla'-wa-n`ɘnPuon:la'wanvo1BolDakpen yay sayay ayep usar a nipa'leg nin la'wan.TagBitagin.IloLa-wanen.EngTo snare something.2figBolImatunan yan maong sa kimey o reng'en yan maong sa ibarita' na a sayay tawonpigaw nin madakep ya yupa' sa sayti sa abas o kasalanan a gawa' na.TagHulihin.IloLawanen.EngTo catch someone in their words or actions so as to be able to condemn them for it.
la'yal`a'-yanBolMula a say bulong namaanro nin bilang bulong kawayan tan say yamot alalaki nin mag'in laman nin nagsikabarang a kurti ket usaren ti nin rikado a mamaagas tan mamabanglo nin linuto' tan ipanambar irab-irab..TagLuya.IloLaya.EngThe ginger plant with roots used as a hot, fragrant kitchen spice and in folk medicine.synsalabatZingiber officinale
lababla-babnTagMayabang.Engarrogance.Syn clsmiampu-ampogDer.mampilabab-labab
lababola-b`a-boSplavabowashbasin, restroomnBolLugar sa bali nin itaw a gripo o piranuman tan panguyasan nin nagsikabarang.TagLababo.IloLababo.EngThe wash area in the house with a faucet where things are cleaned.
labahasla-ba-hasSpnavajaclasp knife, tusknBolMatadem yaati nin usaren nin ipanglat barbas.TagLabaha; labasa; pang-ahit.IloLabahas.EngRazor, tool with a sharp blade to shave with.Syn clsipamarbasipangahitipangahitipangiskis
labahitala-ba-hi-taSplavahitanBolLansita a ginwa' sa Batangas.TagLabahita.IloLabahita.EngStraight razor. A knife that can be closed and its blade hidden.Rel. tolansita
labanl`a-bannBolPiaaway o pikukuntra nin tutawo o grupo a say gagara ket madaeg yay kakuntra.TagPaglalaban.IloLaban.EngA fight, usually in a public setting and between groups.Antdunong2RelmanguntraspecawaypurpyagenguloDer.ilabankalabankilabanlaban-labanlabananlumabanmakalabanmilabanpilaban
laban-labanla-ban-la-banPuon:labannTagLumaban.EngConstant fights.
labananla-b`a-nanPerf.linabananPuon:labanvlBolKuntrawen o risistyan yay sayay tawo o bagay yupa' sa pangusar nin pwirsa, armas o rason.TagLabanan.IloLabanan.EngTo oppose or fight against someone or thing, physically or verbally.AntayunanSyn clskuntrawensurnangenDer.malabananpakailabanan
labangla-baŋnBolUayep a rwa udino tulo a kulor ran katat ra.TagMagkalahok.IloLabang a kolor.EngAnimals whose skin is of two or three or more irregular colored spots.Syn clsbaklayburikDer.lalabangan2mapalabang
labasl`a-basadv1BolSa rubari' nan sayay lugar o mayadi' yaynay udas nan sayay pangyayadi'.TagLampas.IloLabas.EngBeyond or past a place, time or event.2BolMasurok o subra sa matkap o sa matkap nin sukat nin ka'baw, kaanrwan tan raruma et.TagSobra; lampas; higit.IloSubra; surok.EngTo over do something or do in excess of a norm.Syn clssubraDer.kalabaslabasanlabasenlumabasmakalabasmamalabasmapalabasmilabasnipanglabaspalabasen
labasanla-b`a-sanPerf.linabasanPuon:labasvlBolMangibwat sa sayay lugar dalanan nin kai tumgen a sayay bagay, lugar, tan raruma et no mamunta sa keen.TagDaanan.IloLabasan.EngPass by somewhere without stopping.Syn clsluktawanDer.malabasanmapalabasanpamalabasan
labasenla-ba-sɘnPuon:labasvoTagLumabis.EngTo over do.
labatibal`a-ba-t`i-baSplavativa enema, nuisancenTagGamit panglinis ng buong katawan.EngAn enema, a body flush.Der.labatibawen
labatibawenla-b`a-ti-b`a-wɘnPuon:labatibavoTagLinisin ang loob ng katawan gamit ang labatiba.
labegla-b`ɘgnBolSay nilawok nin kaingaran nin mali'mo tan masalak no main nin gaw'en a umadap sa abaw nin tawo.TagKaba.IloNerbiyos.EngNervousness to do something in front of people, stage-fright.Syn clssalakDer.malabeg
labenglabengla-b`ɘŋ-l`a-bɘŋnBolMabyay yayti sa taaw nin say lalaman na kurtin payong o kampana', ranuk-ranok nin malumo tan bara'mon gulaman nin malino tan main nin annented nin gamay na.TagDikya.IloLabenglabeng.EngA light brown to creamy colored jellyfish that may grow to 12-18 inches with a body made up largely of a jellylike substance and is shaped like an umbrella with short, about 4 inches long, non-dangerous tentacles.Syn clsbukyaCatostylus mosaicus
labeyla-b`ɘynBolPangluluto' nin sayay bagay sa abaw nin mansumbo nin ranom.TagLaga.IloAnger.EngThe act of boiling to prepare food.gensuboDer.ilabeylinabeymalabeymanglabey