Bolinao - English


(
a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y

l


lalanBolMaika'nem a nuta a mangibwat sa sangkayupaan a do.TagIkaanim na nota sa musika magmula sa do.IloMaikanem nga nota ti musika nga irugi idyay ababa na do.EngSixth note up from do in the major musical scale.
lababla-babnTagMayabang.Engarrogance.Syn clsmiampu-ampogDer.mampilabab-labab
lababola-b`a-boSplavabowashbasin, restroomnBolLugar sa bali nin itaw a gripo o piranuman tan panguyasan nin nagsikabarang.TagLababo.IloLababo.EngThe wash area in the house with a faucet where things are cleaned.
labahasla-ba-hasSpnavajaclasp knife, tusknBolMatadem yaati nin usaren nin ipanglat barbas.TagLabaha; labasa; pang-ahit.IloLabahas.EngRazor, tool with a sharp blade to shave with.Syn clsipamarbasipangahitipangahitipangiskis
labahitala-ba-hi-taSplavahitanBolLansita a ginwa' sa Batangas.TagLabahita.IloLabahita.EngStraight razor. A knife that can be closed and its blade hidden.Rel. tolansita
labanl`a-bannBolPiaaway o pikukuntra nin tutawo o grupo a say gagara ket madaeg yay kakuntra.TagLaban.IloLaban.EngA fight, usually in a public setting and between groups.RelkuntrawenSpecawaypurpyaGenguloDer.ilabankalabankilabanlabananlaban-labanlumabanmakalabanmamalabanmilabanpilaban
labananla-b`a-nanPuon:labanPerf.linabananvlBolKuntrawen o risistyan yay sayay tawo o bagay yupa' sa pangusar nin pwirsa, armas o rason.TagLabanan.IloLabanan.EngTo oppose or fight against someone or thing, physically or verbally.AntayunanSyn clskuntrawensubagenDer.malabananpakailabanan
labangla-baŋnBolUayep a rwa udino tulo a kulor ran katat ra.TagMagkalahok.IloLabang a kolor.EngAnimals whose skin is of two or three or more irregular colored spots.Syn clsbaklayburikDer.lalabangan2mapalabang
laban-labanla-ban-la-banPuon:labannTagLumaban.EngConstant fights.
labasl`a-basadv1BolSa rubari' nan sayay lugar o mayadi' yaynay udas nan sayay pangyayadi'.TagLampas.IloLabas.EngBeyond or past the effects of a place, time or event.2BolMasurok o subra sa matkap o sa matkap nin sukat nin ka'baw, kaanrwan tan raruma et.TagSobra.IloSubra.EngTo over do something or do in excess of a norm.Syn clssubraDer.kalabaslabasanlabasenlumabasmakalabasmamalabasmapalabasmilabasnipanglabaspalabasenpalabasen
labasanla-b`a-sanPuon:labasPerf.linabasanvlBolDalanan nin kai tumgen a sayay bagay, lugar, tan raruma et no mamunta sa keen.TagDaanan.IloLabasan.EngPass by somewhere without stopping or being affected by it.Syn clsluktawanDer.lalabasanmalabasanmapalabasanpamalabasan
labasenla-ba-sɘnPuon:labasvoTagLumabis.EngTo over do.
labatibal`a-ba-t`i-baSplavativa enema, nuisancenTagGamit panglinis ng buong katawan.EngAn enema, a body flush.Der.labatibawen
labegla-b`ɘgnBolSay nilawok nin kaingaran nin mali'mo tan masalak no main nin gaw'en a umadap sa abaw nin tawo.TagKaba.IloNerbiyos.EngNervousness to do something in front of people, stage-fright.Syn clssalakDer.malabeg
labenglabengla-b`ɘŋ-l`a-bɘŋnBolMabyay yayti sa taaw nin say lalaman na kurtin payong o kampana', ranuk-ranok nin malumo tan bara'mon gulaman nin malino tan main nin annented nin gamay na.TagDikya.IloLabenglabeng.EngA light brown to creamy colored jellyfish that may grow to 12-18 inches with a body made up largely of a jellylike substance and is shaped like an umbrella with short, about 4 inches long, non-dangerous tentacles.Syn clsbukyaCatostylus mosaicus
labeyla-b`ɘynBolPangluluto' nin sayay bagay sa abaw nin mansumbo nin ranom.TagLaga.IloAnger.EngThe act of boiling to prepare food.GensuboDer.ilabeylinabeymalabeymanglabey
labila-b`inoldBolAdanin kaingaran para sa kapadan tawo nin awit a pangrispito, a main nin kaingaran nin pibubsatan.TagPagmamahal.IloPammateg.EngThe feelings of affection felt for another, brotherhood.Der.labyenlabyenmalabimanglabimilalabyanpilalabyan
labi'l`a-bi'n1BolSay parti nan lalaman a manakeb nin bebey tan ngipen.TagLabi.IloBibig.EngLips.Genbebey 12BolSi rigrig nin iti sa bebey nan sayay baso, butilya, pasig, baluto tan raruma et.TagLabi.IloBibig.EngThe top outside edges of something such as a boat or glass.Der.malabi'
labidla-b`idinfBolPag'iirgo o pamarita' nin bagay-bagay a kasan kakanaan.TagDaldal.IloNasao.EngFor someone to be chattering uncontrollably about anything, some of which could be hurtful.Syn clsmangulittsismisDer.ilabidkalalabidlabidanlumabidmalabidmilabid-labid
labidanla-bi-d`anPuon:labidvlBolPag'irgwan yay sayay tawo a masager kona.TagPagsalitaan.IloPagsasa-wan.EngTo talk continuously in a unpleasant way, to give a talking to someone.Syn clsikapuetkasagran
labidawdawla-bi-d`aw-d`awadjBolTawon malabid, ugali' nayna a no ani a na'kit o narnge' na ket ilabid-labid na sa tutawo, abirno adti.TagMadaldal.IloSumanao.EngTo be a person who tells tales or secrets.Syn clssangawan a dila'tarabtabtsismusa
labin'a'nemla-bin-'a'-n`ɘmCmpd. ofa'nem1nBolMasurok nin saya sa labinlima o mapulo' tan a'nem.TagLabing-anim.IloSangapulo ken innem.EngSixteen.Clfbilang22adj3pr
labin'a'patla-bin-'`a'-patPuon:a'patnBolSi numiro a sumunor konan bilang a labintulo.TagLabing-apat.IloSangapulo ken uppat.EngFourteen.Clfbilang2Der.ikalabin'a'pat
labinlimala-bin-li-m`aPuon:limaadjBolNumiro a sumunor konan bilang a labin'a'pat.TagLabing-lima.IloSangapulo ket lima.EngFifteen.Clfbilang2Syn clskinsi
labinpitola-b`in-pi-toCmpd. ofpitonBolMasurok nin saya sa labin'a'nem o mapulo' tan pito.TagLabimpito.IloSangapulo ken pito.EngSeventeen.Clfbilang2