Bolinao - English


l


laku'-lako'l`a-ku'-l`a-ko'Puon:lako'nBolSay nagsikabarang a bubagay nin iti sa tindawan, palingki tan adtiman et a panaliwan nin magawa' saliwen.TagPaninda.IloLaku-lako.EngMerchandise for sale.Syn clstinda
lakuanla-k`u-'anSpch var.laku'nanPuon:lako'vlBolMaglako' konan sayay manaliw.TagBentahan.IloLakwan.EngTo actively and intently sell to a buyer.Syn clstuminda
lakut-lakutenla-kut-la-ku-tɘnPuon:lakutenvoEngTo thoroughly trample s/t.
lakutenla-ku-tɘnPuon:*(lakot)voEngFor a person or animal to tread on something causing damage, such as carabao in a rice field or children in a vegetable garden.Syn clslalakwan 1Der.lakut-lakuten
lakuy-lakoyla-k`uy-la-koyv1BolSay makapoy a kaingaran tan kimey.TagNananamlay.IloNalamuyot.EngTo be weak or flimsy.Syn clsla'la'toylampayot2BolMidyo alawang o makulaney.EngTo be loose fitting because of being too large.
lakwanla-kw`anPuon:lakonBolPibwat nin mako sa sayay lugar.TagAlis.IloPanaw.EngTo leave from someplace.Syn clsibwatDer.ilakwanlakwananlumakwanmakalakwanmanglakwanpalakwanen
lakwananla-kwa-n`anPerf.linakwananAtc. is manlakwananPuon:lakwanvl1BolIbati' yay sayay bagay, gawa' o tawo, a mako sa adayo' o sakalakon kami'nan.TagIwanan.IloPanawan.EngTo abandon, leave something in the place where it is and normally not come back.Syn clskaday'an 1pal'isansyayan1.1vlfigTo abandon an emotion or action.Syn clsgurutan 1itgenDer.malakwanan
lakwatsala-kwat-sanBolKapika' sa raruman lugar a kai mako sa iskol, magtrabaho, etc.TagBulakbol; aligando; mapagbulakbol.IloSaan nga sumrek it trabaho; eskwelaan.EngTruancy, staying away from school, work, employment in the form of truancy.
lalal`a-lanTagDala.IloTabucol.EngA fish net which is cast out from the boat.Der.manglala
lalabangan2la-la-ba-ŋ`anPuon:labangadjBolMain kona a gulpin labang.TagMarami sa kanya ang mga batik.EngTo be covered with multiple spots, mottled or dappled.
lalabangan1la-la-ba-ŋannBolAlakin kayo a kinutkutan sa sayay riking na ta pigaw nin mag'in yan bara'mon palanggana nin usaren pangnganan nin baboy; kahon a nipa'deng nin pangnganan ran baka, damulag, o kabayo.TagSabsaban.IloKoloong.EngA trough or manger made from a large tree trunk where one side of it was dug to become like an open box or a basin used to feed pigs.Syn clsBelen
lalakila-l`a-kiMasslulalakilullakiPuon:lakingnBolSi kadmang nan babayi a tawo o ayep.TagLalaki.IloLalaki.EngA male person or animal.Antbabayi 1gentawoDer.kilalakilalakyenlinalakinikilalakisay.lalakin iskawt
lalakin iskawtla-la-kin is-kawtsay. ofiskawtlalakiphrBolLalaki nin anak a myimbro nin urganisasyon ran iskawt.TagLalaking skaut.IloLalaki nga skaut.EngBoy scout.
lalakola-la-k`oPuon:lako1nBolSay gawa' a pisubrayen nin iku'dang a ayi.TagPaglalakad.IloPannagna.EngThe act or manner of walking.Syn clsku'dangsynkudag2nfigBolSay andar o idya nin byay nan sayay tawo o sayay bagay bilang sa kumirsyo, ahinsya tan raruma et.TagLakad.IloPagna.EngThe progress or condition of something such as a business.3infBolSi gawa' nin usaren a ayi nin ituluy-tuloy a mako sa sayay lugar.TagLakad.IloPagna.EngTo walk over a distance.Der.*(palalako)ilalakokalalakokalalakwankilalako1kilalako2lalakwanlalakwenlumalakomakalalakomanglalako
lalakwanla-la-kw`anPuon:lalako1vlBolKimey nin lumalako sa sayay lugar a kai talagan manepeg natural nin gaw'en.TagLakaran.IloPagnaan.EngTo walk in a certain specified area.Syn clsandamyo 1lakuten2nBolSi dalan a syay naitalaga no adti lumalako.TagLakaran.IloPagnaan.EngA walkway.
lalakwenla-la-kw`ɘnPerf.linalakoPuon:lalakovoBolMako sa sayay lugar nin kai rumuran sa animan.TagLakarin.IloPagnaen.EngTo walk going someplace.Syn clslumalako
lalakyenla-la-kyɘnPerf.linalakiPuon:lalakivoEngFor a woman to engage a man in illicit relations with her.
lalamanla-la-m`anPuon:lamannBolSi mamin purma konan sayay tawo o ayep; si intiron tawo.TagKatawan.IloBagi.EngThe physical body.Memabayaagtayawak 1barok 1but'oldaya'el'elikoykatat 2kerepkidnipaapisalsuantimodulo 1uyat 1specapro 2Der.ilalamannikalalamanpilalamanpinakalalamansilalamanid.lalaman nin diri
lalaman nin dirila-la-m`an nin d`i-riid. oflalamanphrfigBolSi tawo nin diri.TagSarili.IloBagi.EngOne's private self.Syn clskadiryan
lalamu'nenla-la-m`u'-nɘnPerf.linalamo'Puon:lamo'voBolMayi konan sayay tawo pigaw kalamo' na no adti ya mako tan no ani a gaw'en na.TagSamahan; ihatid.IloKadkadwaan; kuyugen.EngTo accompany someone to assist in a common purpose such as protection, decision making, etc.Syn clsakumpanyawanaluyunen
lalawakla-l`a-waknBolAlawang a luta' a kasa gapon mula udino timmubo' nin kayo no kai pulos nga'min didikot a kanen nin ayep.TagBukirin.IloKataytayakan.EngA low grassy land where no trees grow and is vacant of buildings.Syn clspamasturanRel. tobaras
lalboglal-bognEngThud, the sound of a heavy object falling..GrlibogDer.ipamalalbogmalalbog
lalol`a-locf*(lalo)Intslalun-laloadvlizerBolMas et.TagLalo.IloAglalo; lallalo.EngA specifier - certainly, especially, particularly, even more so.Syn clsbalo'2Der.lumalo
lalpaklal-pakDer.malalpakpalalpak
laltoglal-togvBolNo si ulo o raruman parti nan lalaman naildi' ya sayan bagay nin matib'ey o animan.TagLagpak.EngA hard bump of the body against something..Syn clsbabnakDer.malaltog