Bolinao - English


l


lamanganl`a-ma-naŋPuon:lamang 2vlEngTo take advantage of someone that was in a close relationship.
lamangenla-ma-ŋɘnPerf.linamangPuon:lamang 2vo1EngTo unfaithful to someone.2TagPinabayaan; iniwan.EngTo abandoned/ignored.
lamayl`a-maynBolSi pammantay konan bangkay nan nati leg'an nin kai ya et itabon.TagLamay.IloLamay.EngThe vigil during a wake.Der.kilamaylamayenmanglamay
lamayenla-m`a-yɘnActmanglamayPuon:lamayvoBolBantayan yay bangkay nan nati nin papuyat no yabi.TagMaglamay.IloAgalamay.EngTo stay awake and keep watch over the dead.
lambanoglam-ba-nognBolArak nipa'; tuba' nipa' udino tuba' silag.TagLambanog; alak.IloLambanog; arak nipa.EngPalm wine.
lambotl`am-botnBolKapapa'sar nin mula a inmabaw, mabulong tan marigsa.TagLago.IloLangto.EngLuxuriant growth or lusciousness of a plant.RelmakderDer.lumambotmalambotmamalambot
lamisawanla-mi-s`a-wanSpla mesathe tableMasslulamisawannBolAgamiren sa bali a gawa' sa masibulot a maimpis nin kayo o piniraip nin tapi', o plastik a main nin saya o masurok ray ayi o tukor na.TagMesa.IloLamisaan.EngA table which is of the height at which chairs could be used.Syn clslamisitaSpecdulang
lamisitala-mi-si-tanBolDaite' nin lamisawan a panuratan, pamababwan plawerbiys, mirindal no main san'ili tan raruma et.TagLamesita; lamisita.IloLamisita.EngA small table.Syn clslamisawan
lamnanlam-n`anSpch var.lamananPuon:lamanvlBolKargawan ya ta na'pos anay laman na: Kwan ya nin laman. pun'en ya.TagMagsilid na muli; sidlang muli; maglamang muli; lamnang muli.IloKargaan manen; punwen manen.EngTo fill or put something in something.
lamo'la-m`o'nBolBagay a ipno' o ibi et sa animan bagay.TagSama; pandagdag.IloNayon.EngAnything that is added to something, supplement.Antpakaglat 1Syn clsbuntok 2kapnuanDer.ikilamo'ilamo'kalamo'lalamu'nenlamu'nanmalalamo'manglamo'manglamo'nipalalamo'nipalamo'pilamuen
lampalam-paSplámpara lamp, valvenBolSayay lampadawan a usaren ran magtrabaho sa minasan pigaw mapalaway sa rarem luta' a siti padtawen yan karburo.TagLampa.IloLampa.EngA lamp which uses carbide to produce the light.Gentyo'
lampadawanl`am-pa-da-w`annBolBagay yayti nin usaren nin tyo' a main nin pabilo na tan dumta ya yupa' sa pangusar nin pitrulyo o ladak.TagLampara.IloLampadaan.EngA kerosene lamp.Syn clsparol 2Gentyo'Der.milampadawan
lampasolam-p`a-soSplampazoburdock, floor mopn1BolKapiknga' nin ungot nin ginlat a laman nin igusagos ya sa siir pigaw nin sumileng.TagBunot.IloBunot.EngCoconut husk used to polish the floor.2BolLupot o kinarti-kartib nin abel o pinungo nin suy'ot a nigalet sa anron gaga'getan, a nilbet nin iyedyed ta pigaw nin ringgasen yay sayay bagay bilang wadi' siir, ringring tan raruma et.TagLampaso.IloLampaso.EngFloor mop.Syn clsyedyedDer.lampaswenmanglampaso
lampaswenlam-pa-sw`ɘnPerf.linampasoActmanglampasoPuon:lampasovoBolGusagusen nin lampason bunot nin ungot a siir pigaw nin sumileng o yedyeden nin nalbet nin lupot a siir, ringring tan raruma et pigaw ruminggas. TagLampasuhin.IloLampaswen.EngTo scrub a floor or wall with a brush, rag or coconut husk with or without water.Syn clsgusagusenyedyeden
lampayotlam-pa-yotadjEngTo move unsteadily and clumsily and so easily trips or falls to the ground.Syn clslakuy-lakoy 1la'la'toy
lampinglam-p`iŋnBolAbel a nigagaran ipamunggos konran abing a kapanganak o konran a'nak a madidintek.TagLampin.IloLamping.EngPieces of cloth used to wrap newborn babies in. Later they are used for diapers.Der.manglamping
lampitawlam-p`i-tawnBolAlalaki nin baluto a main pakaway nan kawayan sa nigmang a riking pigaw tumimbang ket kai ya mipalkeb.TagBangk^a.EngOne or two masted boat, with outrigger.Relbaluto
lamponglam-p`oŋnBolTawag yayti sa animan a ma'kit a kai nin maibarita' nin peteg no ani ya no kai edet alina o mangisit ya, o maaraman o maangot ket mangarimbutong laloyna no bukod o iti sa madedlem.TagMulto.IloAl-alya.EngA pale, almost transparent but touchable spirit being that may be smelled or make various sounds, likely in the form of a dead person but not specifically a person and is terrifying.Syn clsnangamatiSpeckapripugotGendikot babon luta'Der.malampong
lamu'nanla-mu'-n`anAtc. is manlamu'nanPuon:lamo'vlBolKwan o byan et pigaw umabaw.TagDinagdagan; nadagdagan; Dagdagan.IloNaynayunan; mangnaynayon; Nayunan.EngTo add something additional to something.Antbaw'asangalatanSyn clslawukanpalagakanpasubrawanpasurukansambungansawuganGenabawenDer.malamu'nannilamu'nanpalamu'nanpanglamu'nan
lanal`a-naSplanawool, fleece, doughnBolSay abel a gawa' sa sabot nin karniro tan raruma et nin ayep.TagLana.IloLana.EngWool, the cloth made from the animal hair.
lana'l`a-na'nBolSay mapalet nin kulor-gatas o masilyaw a iti sa luob nin kamudo, kuyapes tan raruma et nin sugat.TagNana'.IloAnu.EngPus, a thick yellowish white fluid found in sores and infected wounds.Syn clssayoRel. tomabaselDer.lumana'
lanakla-n`akadjBolSay gulpin maong a mangkaika' o manrumate'.EngFor more of something than what is good to be someplace.Der.isuratmalnak
lanat-lanatla-nat-la-natadjEngLackadaisical, to lack enthusiasm.Der.lanatlanatanlanatlanaten
lanatlanatanla-nat-la-na-tanPuon:lanat-lanatvlEngTo do something halfheartedly.Syn clsmatayam
lanatlanatenla-nat-la-na-tɘnPuon:lanat-lanatvoBolIdap-idapen nin magtrabaho ta makapoy a ingar. Kaingaran nan sayay tawo a tamla-tamladen nay magtrabaho ta duka' a kaingaran na; kaingaran a bara'mon makapoy a ingar; idap-idapen a magtrabaho.TagTinatamad.IloSadsaduten.EngTo show difficulty in working due to lost sleep or tiredness.Syn clstamla-tamladen