Bolinao - English


l


laslaslas-lasnBolSay bira'mon mangayas ana wadi' o manglat sa ababon parti.EngThat which is scraped off from something.LeskayasDer.laslasenmanglaslasnilaslas
laslasenlas-la-s`ɘnActmanglaslasPuon:laslasvoBolSay kayasan o galten nan beneng.EngTo removed something in a shaving or trimming manner with a bolo.Syn clskayasangengalten 1
lasol`a-soSplazoknot, bow, lasso, snare, tiesnBolMain arti o disinyon buknol sa sayay putol o pinitayi' a putol nin abel a kasabyan sida o satin, a ikwan dikurasyon sa aysing, pinunggos nin rigalo tan raruma et.TagLaso.IloLaso.EngA bow made with a ribbon that is commonly placed in the hair or on clothing.
lasonla-s`onnBolRumuran sa gurot nan sayay ayep udino bisiklita.TagAngkas.IloLason.EngTo be seated straddling something, animal, bicycle, motorcycle.Der.ilasonkalasonmilasonnikilasonpilasunan
lasotl`a-sotnBolBislak, udino animan a iyaspok no nagkasalanan yay anak.TagPatpat na pangpalu' sa anak kung may kasalanan.IloBislak nga pagbaot iti ubing a nagbasol.EngRope, belt or magey used for whipping.Syn clsladislatiguwenLesambak 1Der.ipanglasotlasutenmalasot
laspinglas-p`iŋnBolSi naglat o nabisang a parti nan sayay masibulot a bagay.TagPilas.IloLapgis.EngA part that was torn or removed forcibly from a whole.AntmasibulotSyn clsmabisangRelgalten 1Der.laspinganlaspingenmalasping
laspinganlas-pi-ŋ`anPuon:laspingvlBolGalatan yan parti a sayay bagay bilang wadi' si libro o kwadirno bisangen o galten yay saya bulong na, o si sayay sapar nin batag manglat nin saya o masurok nin batag.TagPilasan.IloLapgisan.EngTo remove or strip off from the whole one portion or item.synbaw'asan
laspingenlas-pi-ŋ`ɘnPuon:laspingvoBolGalaten yay sayay bagay a isyay ya sa abaw a nigagalet o masibulot nin usaren yay gamet bilang wadi' bulong nin libro, batag sa sapar tan raruma et.TagPilasin.IloLapgisen.EngTo remove an item off from a bunch such as a banana or to tear a page from a book such as is done to cancel a debt.Syn clspursingen
laspotlas-p`otTagMagarbo.Der.lasputenmalaspot
lasputenlas-pu-tɘnPuon:laspotvoTagGawing magarbo.EngTo follow a fad.
lastikolas-ti-k`oSpelásticoelastic, stretchable resilientnBolSayay bagay yayti a gawa' sa guma nin mabinat-binat ya ket umanro tan umanted ya nin nagsikabarang a pakausaran na.TagGoma.IloLastiko.EngElastic or stretchable material.Relguma 1mabinat 2
lasunala-su-n`anBolMula nin bakas sibuyas bale' madidintek a parihon lamang a kausaran a para rikado.TagSibuyas.IloLasuna.EngSmall onion.Syn clssibuyas
lasutenla-s`u-tɘnPerf.linasotAtc. is manlasutenPuon:lasotvoBolSasakiten yan maong a sayay tawo nin mangusar nin bagay bilang wadi' latigo, kalo', barkes, rubir tan raruma et.TagPaluin.; Hinampas ng pamalo.IloBauten.EngTo whip severely and harshly with a long flexible object such as a rope.Lesambakensaneten
laswayl`as-way1nTagWalang nakaharang.IloWaya.EngNo obstruction to the view or passage.Antmasalimbengan2adjEngA spacious place that is clear of obstructions.Der.malaswaypalaswayen
latal`a-taSplatacan, tinn1BolSi matiryalis a usaren sa pangwa' nin pangangwan nin prudukto nin dilata bilang wadi' sardinas tan raruma.TagLata.IloLata.EngTin or galvanized sheets.2BolPangangwan nin gawa' sa lata bilang wadi' lata nin sardinas, karni, tinapay, niprisirba nin prutas tan raruma et.TagLata.IloLata.EngA tin can or container.Cmpddi-lataDer.manilata
lata'l`a-ta'nBolSi kaingaran no matkap nan lalaman a ranom ket matkap nin minom.TagUhaw.IloWaw.EngThirst for something.Syn clsmakainomDer.makapilata'malataanmilata'pilalata'
latigola-ti-g`oSplatigoSpch var.latikonBolAnron katat a ipangambak no si sayay tawo ket nagkasalanan ya; ambak yayti sin nu'nan panaon.TagLatigo.IloLatiko.EngA whip of Spanish design made of thick leather and used for punishment.Der.latiguwen
latiguwenla-ti-gu-wɘnPuon:latigovoTagLatiguhin.EngTo whip.Syn clslasotsablay
latogl`a-togTagBugbugin.Der.latugenmanglatog
latokla-tokTag inflyatoknBolPinaserey nin kayo o kawayan udino pasak a nipalpal sa luta' a pangis'eran nin rubir pigaw kai sara makabulos a uayep.TagYatok; yantok.IloLatok; pasok.EngA sharpened piece of bamboo, metal or wood stuck into the ground to tether an animal so that they don't go astray.genpalpal
latudila-t`u-diSpla torretower, rook, castlenBolSi sangkata'gayan a parti nan sayay simbaan a syay kami'nan nin kampana'.TagKampanaryo.IloTore.EngA church tower where the bells are hung.Syn clskampanaryoturi
latug-latugenla-tug-la-tu-gɘnPuon:latugenvoTagBira-birahin.EngTo intensively hit something.
latugenla-t`u-gɘnPerf.linatogPuon:latogvoBolPannanakit konan sayay tawo a igket yay gemgem sa ulo o teen o liey o gurot na, no mi'sa, ta pigaw nin sutilen o rumien ya.TagSuntukin.IloDanugen; kabilen.EngTo cuff someone especially on the head with closed fist generally just to bully or oppress.Syn clstaswenGrtelepenDer.latug-latugen
latundanla-tun-d`annBolSayay klasin batag nin say bunga ket kasisyawan a kaanruwan tan namalimpek tan say lupis ket maimpis no maluto'.TagLatundan.IloLatundan.EngApple banana, a medium sized round banana with a thin skin whose fruit is yellow when ripe.Rel. tolakatangenbatagMusa acuminata × M. balbisiana
lawangl`a-waŋnBolKaalaki o kalasway nan sayay bagay.TagLawak..IloLawa.EngThe expanse of something.AntkipotDer.alawangmalwang