Bolinao - English


(
a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y

m


mamaPuon:moya2prBolSarita' a usaren konan maikatlon tawo.TagMo-siya.Ilo-em-isuna.EngYou (sing)-he, 2nd person singular genitive and 3rd person singular nominative.
ma'ma'nBolTunoy nin baka o damulag.EngThe moo of a cow or carabao.Der.umama'
ma-ma-Perf.na--??? > vstEngTheme stative, non-intentional event or a characteristic.Ant-en
maabagayma-'a-ba-g`ayPuon:abagayPerf.naabagayvstBolMaingar a napirdi yay sayay bagay o tawo a nakasa o na'met.TagNanghihinayang.IloMangilala.EngTo feel sorry for or to regret the loss of someone or something.Syn clsmasayangan
maabara'ma-'a-b`a-ra'Puon:abara'Perf.naabara'Immmangkaabara'vstBolKai nin maituloy a man-gaw'en uno mapaed sa pangituloy nin man-gaw'en.TagMaabala.IloMataktak.EngTo be delayed or hindered from making progress in what one is doing.
maabasma-'a-b`asPuon:abasPerf.naabasvstBolMagkabiso' o say gaw'en o ibarita' ket abas.TagMagkamali.IloAgkamali.EngTo be wrong.Syn clsmalingowerwer
maabigma-'`a-bigPuon:abigvstBolSi sayay bagay ket mami yan kabistawan o pakinabang.TagMabuti. IloNaimbag. EngTo be good or beneficial.AntmakapoySyn clsbali1 1bali1 1maong 1Relpakatawo
maabilidadma-'a-bi-li-d`adPuon:abilidadvst1BolPigagawa' nan sayay tawon maong nin mangwa' o mamakanda' nin bagay, o maong nin mangisip nin praktikal nin sulusyon sa sayay prublima o maidap nin sitwasyon.TagMaykakayahan.IloMaabilidad.EngTo have an ability and be good at inventing or fixing things or finding a solution to a difficult situation.2figBolPigagawa' nan sayay tawon maong nin mangwa' nin bada'nan o rason ta pigaw nin makapal'is ya sa trabaho, rispunsibilidad tan raruma et.EngThe characteristic of a person who is good at giving alibis to evade responsibility, etc.Syn clsmasiribmataktika
maabotma-'`a-botPuon:abotPerf.naabotvst1BolMaagwang o magawang yay sayay tawo o bagay.TagMaabot.IloMagaw-at.EngTo be able to attain something, to be within reach.Syn clsmaagwangmagawangmaga'wat2BolMakamat o marate' ya et a sayay tawo o bagay a mampibwat, mampalayo o mandumaras.TagMaabutan.IloMaabutan.EngTo be able to overtake someone or something.Syn clsmarate' 1marundawanmarundawanmarundawanDer.maabutan
maabrasama-'ab-r`a-saPuon:abrasavstBolPangibalikas nin pamagalang uno pangingisna' ririket konran karate'.TagUmakap; yakapin; bati; pagbati.IloAbrasaen; umabrasa lugay; kablaaw.EngTo have been embraced.Syn clsyakapen
maabrigwarma-'ab-r`i-gwarPuon:abrigwarPerf.naabrigwarvstBolItambay uno masukian a na'teng uno nalingwanan ana nin nangyadi' uno niyator.EngTo bring up again an incident that happened in the past and has been settled on even forgotten.Syn clsmaipadar
maabryanma-'ab-ry`anPuon:abryanPerf.naabryanvstBolMaiburwang a animan nin main nin sada'.TagMabuksan. IloMalukatan. EngTo be opened.AntmabarawanSyn clsmabu'kasan 2maiburwang
maabswiltoma-'ab-sw`il-toPuon:abswiltoPerf.naabswiltovstBolMaidiklaran o masintinsyawan nin kasan kasalanan.TagMapawalang sala; Mapalaya.IloMaabswilto.EngAcquitted, declared (a person) not guilty of something.
maaburidwanma-'a-bu-ri-dwanPuon:aburidoImmmangkaaburidwanvlBolMangkagulo a kaisipan bana' sa sayay tawo o bagay.IloPagsikuran.EngSomeone is worrying about something.Syn clskasalakanmapagawan
maaburuyanma-'a-bu-r`u-yanPuon:aburuyanPerf.naaburuyanvstBolMabyan nin pirmiso a gaw'en a animan bagay.TagMapayagan.IloMapalubusan.EngFor something to be allowed.Antmaiyawa'
maabusoma-'a-b`u-soPuon:abusovstBolMapalabasan a pangangawa' nin duka'.TagMapagmalabisan.IloMalabsan ti usar.EngTo be abused.
maabutanma-'a-b`u-tanPuon:maabotPerf.naabutanvstTagBolMarate' nin bagay nin mandumaras bilang wadi' udas tan raruma et.TagNahabol.IloNaabutan.EngTo be overtaken by something.Syn clsmarat'anan
maadadoma-'a-d`a-doPuon:adadoPerf.naadadovstBolSay makali nin naalay a luta' yupa' sa adado.TagMaararo.IloMaarado.EngTo be plowed.
maadalma-'`a-dalPuon:adalPerf.naadalvstBolMapasal o mababaan nin gaw'en o animan et a sayay bagay.TagMatutuhan.IloMaaadal.EngFor someone to happen to learn something.Syn clsmapasal
maadalanma-'a-d`a-lanPuon:adalanPerf.naadalanvstBolMabyan nin liksyon o adal nin maabig a minsahi.TagMaturuan.IloNasursurwan.EngTo be inculcated or learnt.
maadanima-'a-da-n`iPuon:adanivstBolAdani a kaingaran; kiingar sa raruma.TagMalapit.IloNaasideg.EngClose to one's affection, interests, etc.Syn clsmadamir
maadapma-'a-d`apPuon:adapPerf.naadapvstBolAniman a bagay a ginawa', kina' tan raruma et.TagMaharap.IloNasango.EngTo be in front of something.
maadatma-'`a-datPuon:adatvstBolSay taway nin rabong no kai nin yapo' nin nila'bon tan pinespesan o tarom no matua ana o kurang sa subo'.TagMaadat.IloNaadat.EngThe bitter acrid taste of bamboo shoots without blanching, eggplant that lacked water, etc.Syn clsmapait
maadima-'a-d`iPuon:adivstBolKai ya madali' nin ma'kit a sayay bagay bilang wadi' si sayay bali a iti sa rarem nin tatalon.TagTago.IloNalemmeng.EngNot open to view.Antmaparang
maadilantama-'`a-di-l`an-taPuon:adilantavstBolMaarunsa o prugrisibo yay saya bagay bilang sa byay, kumirsyo tan raruma et.EngProgressive, prosperous.