Bolinao - English


m


mamaPuon:moya2prBolSarita' a usaren konan maikatlon tawo.TagMu-siya.IloIsu.EngYou (sing)-he, 2nd person singular genitive and 3rd person singular nominative.
ma-ma-Perf.na--??? > vstEngTheme stative, non-intentional event or a characteristic.Ant-en
ma'ma'nBolTunoy nin baka o damulag.EngThe moo of a cow or carabao.Der.umama'
ma'batma'-b`atPuon:ubatvstBolPirmi nin umbat o marason nin umbat konran mampag'irgo.TagPakialamero/a.IloMitir.EngTo be a person who talks back to someone who should be respected.Syn clsbatabat
ma'batanm`a'-ba-tanPuon:ubatanvstBolMain nin tanda' nin ubat sa tepet; ibi a ubat sa tepet.TagMasagutan.IloMasungbatan.EngFor something to be able to be answered.
ma'bengm`a'-bɘŋPuon:ebengvstBolKapapa'sar a si lalaman ket mayapis ya tan ambo' nin mataba'.TagPayat.IloNakuttong.EngThin of body, lean.Antbalkakmabiskegmataba' 2tabatsoySyn clsalayogmayapisSpch var.katabeng
ma'damm`a'-damPuon:adamvstBolSay magwa' makalap nin mausar yapo' mi'sa li' isubli' lamang.TagMahiram.IloMabulod.EngTo have something that can be borrowed.
ma'dolm`a'-dolPerf.na'dolPuon:edolvBolMaigket a bagay sa ulo.TagNauntog.IloNaitem'og.EngHappened to hit the head against something above it.
ma'getm`a'-gɘtPuon:egetvstBolSayay bagay a magsen nin kai gapo masida'.TagMatibay; matatag.IloNalagda.EngTo be sturdy. The durability of objects or steadfast as in love.AntmaramesSyn clsmapaot
ma'ka'm`a'-ka'Puon:ika'vstBolMako sa lugar nin main gagara.TagMapuntahan.IloMakapan.EngTo go to something with a purpose.
ma'kanm`a'-kanPerf.na'kanPuon:*(kan)vstBolMagwa' nin kanen o maikabyay ran tutawo o uayep.TagMakakain; Pagkain.IloKinnan; Pagbiag; makan.EngTo be able to be eaten.AntmakailomakasamalRelmakisapSpecputahi
ma'kasm`a'-kasPuon:akasvstBolMaglat o mailpad nin siri a nibalaybay o nisa'bit.EngFor something to have been removed from sight.
ma'kitm`a'-kitPerf.na'ki-na'kitna'kit1+ma'ki-ma'kitna'ki-na'kitPuon:kikitvstBolMaikwa ya sa pammastang a sayay bagay, ayep o tawo.TagMakita.IloMakita.EngTo be able to be seen.AntmaandipatmakasaSyn clsmadumogmasir'ipmatamurawmatingkapDer.ma'kitan
ma'kitanm`a'-ki-tanPerf.na'kitanPuon:ma'kitvstBolSay maagwang nin upa' nin magtrabaho. Sarban kwarta a natinkapan sa bungat anan pamaluuban.TagKita.IloBiruk; mabirukan; Masapulan; nategedan.EngIncome, that which comes to be seen.Syn clsmatingkapan 2paglakuanswildo
ma'lekm`a'-lɘkPerf.na'lekSpch var.maelekPuon:elekvst1BolMipreng tan mampainawa ket kai gapo makaaram sa mampangyadi'.TagMatulog.IloMaturog.EngAsleep, to be in the state of sleeping.AntmapaknamimataRel. tomida'synkapitaklep2BolMatelep nin kai na makaibangon.TagMatumba na hindi na makabangon.EngTo be knocked out cold.Antmatalo
ma'metm`a'-mɘtPerf.na'metImmmangka'metPuon:emetvst1BolMakasa a bagay nin maidap anan ma'ket o kai na ma'ket no adti nin nako.TagMawalaIloNapukaw; Naipa'bo; bukaykay; naibel'leng.EngFor something to unintentionally be out of a controlled situation or lost.AntmadumogSyn clsmaglat 3makasa2BolMaglat sa pinangwan a bagay nin kai nin ginagara bilang wadi' ranom tan raruma et.TagMataponEngFor something to spill out of a container.Der.ma'metan
ma'metanm`a'-mɘ-tanPerf.na'metanPuon:ma'metvst1BolMakasawan nin animan nin bagay nin ikon.TagMalawan.IloNapukawan.EngTo have been dispossessed of something, deprived.2BolMakwan nin bagay nin likido a saya bagay o tawo nin kai nin ginagara.TagMabuhusan.EngTo spill something on something.
ma'minm`a'-minPuon:aminvstTagBolHusto a pakailugaran; makayadi' yay lugar.TagKasya; tamang tama.IloMabalin; makahusto; mailugaran.EngFor a restricting element to be large enough to hold or accommodate something.Syn clslumbot 1makayadi' 2Der.pa'minen
ma'motm`a'-motImmmangka'motIntsmangka'mu-ka'motPuon:amot1vstBolSay ata'gay a amot o ambo' maray'ep.TagMainit.IloNapudotEngFor something to be hot.Antmaray'ep2vstBolSay kapapa'sar nin lalaman a ata'gay a amot bana' sa trankaso udino impiksyon.TagLagnat.IloGurigor.EngBeing sick with fever.Antrumay'ep3nBolMasager o ata'gay anay palasta nin pag'iirgo; masnep ana a kaingaran.TagAlab.IloPudot; segged.EngFor an activity to be intense or exciting or have ardor.Syn clsburung-burong 2Der.ma'mutanid.ma'mot a ulo
ma'mot a uloma'-mot a u-loid. ofma'motulo 1phrBolSi kaingaran nin tawo no main nin kasnepan o kasagran na.TagMainit ang ulo.IloAgbabara.EngTo be hot headed, unreasonably angry and easily provoked.AntkalmadoSyn clsmasagermasnep
ma'mutanm`a'-mu-tanPerf.na'mutanPuon:ma'motvstBolMaika', o makwan nin amot a animan bagay.TagMainitan; mapaso'.IloMapudutan; maluptuyan; mapaso.EngTo have heat applied and so be singed or scaled.Syn clsmasinit
ma'nanma'-n`anSpch var.maananPuon:ananvstBolMakalas sa ipangan o kunaen.TagMatakaw sa ulam.IloNarawet.EngTo eat quickly.Syn clsmakalas
ma'posm`a'-posPerf.na'posPuon:uposvstBolMakunsumo anggan makasa o usaren uno kanen ket kasayna li'.TagMaubos.IloMaibus.EngTo be consumed, eaten or used up.Anttara'Syn clskunsumwenmasaba'mausarpusposSpecmapungpongDer.ma'pusan
ma'pusanm`a'-pu-sanPerf.na'pusanPuon:ma'posvst1BolKasa nin matra' nin bagay ta inusar o kinnan.TagMaubusan.IloMaibusan.EngFor something to be consumed from something.Syn clsmakasawan2BolKai makainawa nin maong ta kurang sa siri. Abut-abuten a inanawa.TagHinahabol ang paghinga; nahihirapang huminga.IloAb-abuten ti panaganges.EngLacking sufficient air to breath.AntmakainawaRelkabsatan
ma'ranm`a'-ranPuon:aranvstBolNa'teng anan tuloy, abaw a taon a limabas ana kona.TagLuma'.IloDaan.EngFor something to be old and out of date focusing on length of time.Antba'yo 1Syn clsantigokadaananmanuynoyrindidoRel. tomanusnos