Bolinao - English


m


mabangkagma-baŋ-kagPerf.nabangkagPuon:bangkagvstTagNataniman.IloNamulaan.EngTo dryland plowed.
mabanglesma-baŋ-lɘsPerf.nabanglesPuon:banglesvstBolSarban na'teng anan naiyator nin ma'kan ket nasida' ana ket duka' angot tan kai ana ma'kan ta makasida' nin tyan.TagPanes; mapanes; napapanes; bulok; sir^a; sirang pagkain.IloLumaes; aglaes.EngFor cooked foods such as rice to become stale and begin to rot.Syn clsmasida'
mabangloma-baŋ-l`oPuon:banglovstBolMabistan angot.TagMabango.IloNabanglo.EngA fragrant odor.Antmaangtitmabang'etmaburok 1genmaangotDer.mababanglo
mabangonma-b`a-ŋonPerf.nabangonPuon:bangonvst1BolMatulungan nin mibangon.TagMabangon.EngAble to raise someone up.2BolIpa'deng o purmawen yay sayay bagay bilang sa asusasyon, urganisasyon o raruma et.EngEstablishment or organizing something.
mabangorma-ba-ŋorPerf.nabangorPuon:bangorvstBolBungan kayo a nasida' ana ket kai yayna ma'kan.TagBulok; sira; pagkabulok; pagkasira.IloLungsot; nalungsot; dadael.EngFor fruit to smell rotten.Syn clsmalulo
mabaragma-ba-ragPuon:baragvstTagMalikot.IloNabarag.EngTo unsteady.Antpino 1
mabarangma-ba-r`aŋPerf.nabarangnabarang-barangImmmangkabarang1+mabarang-barangPuon:barangvstBolKai na matungtong a huston dalan.TagNawala.IloNayaw-awan; napukaw.EngTo happen to stray off from the right way and so be lost.; gone astray distributively.AntmakaawidpaitungtungenSyn clsmatawtaw
mabarasma-ba-rasPerf.nabarasPuon:barasvstEngTo be indwelt by the baras spirit.
mabarawanma-ba-ra-w`anPerf.nabarawanPuon:baravstBolSay masadaan, mapaletpetan o masalabanan a dalanan nin animan bagay.TagNabarahan.IloNabaraan.EngFor the flow to be stopped such as the nose to be plugged up or a toilet to be plugged up.AntmaabryanSyn clsbaradomapaletpetanmasalabanansarado
mabarbarma-b`ar-barPerf.nabarbarPuon:barbarvstBolMa'teng nin iti sa ranom.TagMababad.IloMaiyuper.EngTo be soaked in something.
mabarerma-ba-r`ɘrPerf.nabarerPuon:barervstBolSi mangyadi' sa katat no masanet o mairot a ligas nin butarga o pantalon. TagNabali.IloNaet-etan.EngTo have reddish blotches.
mabareranma-ba-rɘ-ranPuon:barervstBolSi marka nin ibwatan ambak.TagMay rakas; tatak; nagmarka.EngTo have a welt or an imprint on the skin from a whipping.
mabari'ma-ba-ri'Perf.nabari'Puon:bari'vstBolMisyay a parti nan sayay bagay.TagBumali; bali'en; mabali; nabali.IloNatuk'kol; tinukkol.EngTo be broken.Syn clsmaputolmaspi'sumpal
mabarkotma-bar-kotPerf.nabarkotPuon:barkotvstTagMabalot.EngTo be bandaged or wrapped securely.
mabarnisanma-bar-ni-sanPuon:barnisanvstEngFor something to be varnished.
mabarorma-ba-rorPerf.nabarorPuon:barorvstTagMatalian.IloMaitali.EngTo be bound.Syn clsseerRel. torubir
mabasama-b`a-saPerf.nabasanabasa-basa1+mabasa-basanabasa-basaPuon:basavstBolSay pakataros sa animan a naisurat.TagMabasa.IloMabasa.EngTo be able to read something.Syn clsmataros
mabaselma-b`a-sɘlPuon:baselvstBolSay nabaya' o inmalaki.TagNamaga.IloLumteg.EngTo be inflamed and swollen with obvious pus..Rellana'genmabaya'
mabastosma-bas-tosIntsmabastu-bastosPuon:bastosvstTagMagmura.; Bastos.EngScold.Antmading'eymagalang
mabaswingma-bas-wiŋPerf.nabaswingPuon:baswingvstTagTabingi.IloMadiwig.EngTo misshapen.Syn clsmapiwispiwis
mabatadma-b`a-tadPuon:batadvstBolSay magawgaw sa amot nan awro o makula.TagNabilad.EngUsed of a person, that has been burnt in the sun, sunburned.
mabatengma-ba-tɘŋPuon:batengvstTagNalambat.EngTo catch something with a net.
mabati'ma-b`a-ti'Perf.nabati'Immmangkabati'Puon:bati'1vstBolKai makaayi sa adtiman a keen o gaw'en.TagMaiwan.IloMabati.EngTo be left or remain behind.AntmayiRelkutitsuyot2vstBolKai makarate' nin husto sa napag'irgwan nin udas.TagMahuli.IloMabati.EngTo be late.Syn clsatrasadomabalam3immBolSara iti sa susuyot nabati' sara ket kai saran niyayi.TagMaiwan; manatili; Nahuli.IloAgbati; mabati.EngTo be being left behind.Der.mabatian
mabatianma-ba-ti-'anPerf.nabatianPuon:mabati'vstEngA condition when being punctured by something sharp and the tip is being left inside the flesh.
mabatoma-ba-t`oPerf.nabatoPuon:batovst1BolLugar o bagay nin abaw bato.TagMabato.IloNabato.EngStony.Syn clsbabato2EngHave a sudden headache caused by a visitor, witchcraft.Syn clsmabiltikanRellawawanmammiltik