Bolinao - English


m


maaburuyanma-'a-bu-r`u-yanPerf.naaburuyanPuon:aburuyanvstBolMabyan nin pirmiso a gaw'en a sayay bagay.TagMapayagan.IloMapalubusan.EngFor something to be allowed.Antmaiyawa'
maabusoma-'a-bu-soPuon:abusovstBolMapalabasan a pangangawa' nin duka'.TagPagmamalabis; magmalabis.IloNalabes nga aramid; abuso.EngBad excessive use.
maabutanma-'a-bu-tanPerf.naabutanPuon:maabotvstTagTagNahabol.IloNaabutan.EngTo overtook.Syn clsmarat'anan
maadadoma-'a-d`a-doPerf.naadadoPuon:adadovstBolSay makali nin naalay a luta' yupa' sa adado.TagMaararo.IloMaarado.EngTo be plowed.
maadalma-'`a-dalPerf.naadalPuon:adalvstBolMapasal o mababaan nin gaw'en o animan et a sayay bagay.TagMatuto; Mapag-aralan.IloMasurwan.EngFor someone to happen to learn something.Syn clsmapasal 1
maadalanma-'a-d`a-lanPerf.naadalanPuon:adalanvstBolMabyan nin liksyon o adal nin maabig a minsahi.TagNabigyan ng leksiyon.IloNasur-surwan.EngTo be inculcated or learnt.
maadanima-'a-da-n`iPuon:adanivstBolAdani a kaingaran; kiingar sa raruma.TagMalapit.IloNaasideg.EngClose to one's affection, interests, etc.Syn clsmadamir
maadapma-'a-dapPerf.naadapPuon:adapvstBolAniman a bagay a ginawa', kina' tan raruma et.TagNaharap.IloNasango.EngTo be in front of something.
maadatma-'`a-datPuon:adatvstBolSay taway nin rabong no kai nin yapo' nin nila'bon tan pinespesan o tarom no matua ana o kurang sa subo'.TagMaadat.IloNaadat.EngThe bitter acrid taste of bamboo shoots without blanching, eggplant that lacked water, etc.Syn clsmapait
maadima-'a-d`iPuon:adivstBolKai ya madali' nin ma'kit a sayay bagay bilang wadi' si sayay bali a iti sa rarem nin tatalon.TagTago.IloNalemmeng.EngNot open to view.Antmaparang
maadilantama-'`a-di-l`an-taPuon:adilantavstBolMaarunsa o prugrisibo yay saya bagay bilang sa byay, kumirsyo tan raruma et.EngProgressive, prosperous.
maado'ma-'`a-do'Puon:ado'vstBolMapangawa'nan.TagMapagmahal.IloManag-ayat.EngTo be loving and caring.AntmaraetSyn clsmalabimapangawa'nan 1
maadyanma-'ad-yanPerf.naadyanPuon:adyanvstBolSi gawa' no kai pa'kit sa mampanikap o mampanakep.Tagpinagtaguan.Ilonelemmangan.EngTo happen to be hidden from.Syn clsmasalimbengansalipne'
maagasma-'`a-gasPuon:agasvstBolSay taway nin la'ya, luya, tan paminta.TagMaanghang.IloNagasang.EngHot, spicy, peppery, pungent.Der.mamaagas
maagasanma-'a-g`a-sanPerf.naagasanPuon:agasanvstBolMakwan nin maagas bilang say mata, bebey tan raruma et.TagAnghang; nakain ang maanghan; may anghang.IloNagasangan; nakan ko ti nagasang nga sili.EngTo come in contact with (e.g., the eyes, lips, etc.) and burned by something spicy or peppery.
maagawama-'a-g`a-waPuon:agawavstBolAlisto sa pangwa' nin matkap gaw'en, tumarana' nin masakbay, kai nin imayanmayan.TagOkupado.EngTo be diligent and prompt in accomplishing a task.AntimayanmayanSyn clsalisto
maagodma-'a-godPuon:agod1vstEngTo have been harvested with an agod.
maagomma-'`a-gomPuon:agomvstBolPigagawa' a ma'sam o say rabay ket makalaem.TagSakim.IloNaagum.EngGreedy, covetous.Syn clsma'sam
maagrabyadoma-'`ag-ra-by`a-doPerf.naagrabyadoPuon:agrabyadovstBolKai nin makalap o marisibi a manepeg nin risibyen; maumli; masaor.TagMaagrabyadoIloMaagrabyado.EngTo suffer being taken advantage of.Syn clsmabiktima
maagwantawanma-'a-gwan-ta-w`anPerf.naagwantawanPuon:agwantawanvstBolMaanusan o maitpel a animan.TagMatiisin.EngBe able to endure, bear, or withstand something.Syn clsmaanusanmaitpel
maagwangma-'ag-w`aŋPerf.naagwangPuon:agwangvstBolMaabot nin gamet a sayay bagay.TagAbot-kamay.IloMaala.EngTo be able to grasp or obtain something by reaching.Syn clsmaabot 1magawangmaga'wat
maakayanma-'a-k`a-yanPerf.naakayanPuon:akayanvstBolMaadalan o maiparmaw yay sayay tawo sa sayay bagay.TagMadaling turuan.IloMasurwan.EngTo be taught something, teachable.
maakisma-'`a-kisPuon:akisptcpBolMainum'ay nin umakis, main tamo' daite' nin rason ket umakis ana.TagIyakin.IloAmmangit.EngProne to crying.specmaangak
maako'ma-'`a-ko'Perf.naako'Puon:ako'vstBolMagawa' yan risibyen a sayay tawo uno bagay.TagPagtanggap; pagkakatanggap; matanggap.IloMaawat.EngWorthy to be accepted or acceptable.Syn clsmaalilbi'marisibi 1
maaksidintima-'ak-si-d`in-tiPerf.naaksidintiPuon:aksidintivstBolMarisgo udino main mangyadi' nin dukaꞌ konan sayay tawo o ayep.TagMaaksidente.IloMaaksidinti.EngTo happen to have an accident.Syn clsmarisgo