Bolinao - English


m


maangtitma-'`aŋ-titPuon:angtitvstBolKapadan angot nin napuuran a sabot o guma.TagAnghit.IloNaangtit.EngTo smell raunchy, such as that of body odor or burning hair.Antmabanglo
maangtolma-'`aŋ-tolPuon:angtolvstBolAngot nin kuna' a ibat sa taaw a alaki tan mabato'.TagMalansa; amoy-isda.IloNaangri; nalang'es; nalangsi.EngA fishy smell or taste.Syn clsmalangsi
maapatma-'a-p`atPuon:*(apat)vstBolMakalap nin bakas o ugali' ran a'nak sa mangatua o sa baying tan laking.EngTo take after or resemble something.
maapesma-'a-pɘsPuon:apesvstBolMarabay maong nin mangyadi' a rabay.EngTo be desirous of something.
maapiktawanm`a-'a-pik-ta-w`anPerf.naapiktawanPuon:ipikto/avstBolNami o nangibwatan nin ambo' nin mabistan risulta o bunga.TagNaapektuhan.IloApectado.EngFor something to be affected, usually negatively.
maapinanma-'a-p`i-nanPerf.naapinanPuon:apinanvstBolMakwan o masakban nin animan bagay sa sirong nan animan bilang prutiksyon.TagMalatagan.IloMaaplagan.EngFor something to cover over or be a protective barrier over something.
maapisyonma-'a-pi-ʃ`onPuon:apisyonvstBolSay rabay-rabay gaw'en. TagMaambisyon.IloNasiglot.EngTo be zealous.
maapitma-'`a-pitPuon:*(apit)vstBolMakalap gagap sa animan nin nitanem o ginwa'.EngFor something to be what was harvested or collected.
maapri'ma-'`ap-ri'Puon:apri'vstBolSay kaingaran nan lalaman no main sugat ket kinwan yan arkuhol.TagMahapdi.IloNaapges.EngTo sting painfully.Syn clsumirabDer.maaprian
maaprianma-'`ap-ri-'anPuon:maapri'vstBolMakaingar nin masakit.TagMahapdian.IloMaapgesan.EngTo be irritated by a stinging muscle or skin pain.Genmasakit1 2
maaprosma-'`ap-rosPuon:aprosvstBolMaika' yay dalukap sa partin lalaman nan tawo o ayep nin ipada-padalan yan palna-palna'.EngFor something to be gently caressed.
maaprubawanma-'ap-r`u-ba-wanPerf.naaprubawanPuon:aprubavstBolPangibarita' a si sayay bagay aburuyan ya o husto ya.TagPahintulutan; sang-ayunan.IloUmanamong; kumanunong.EngTo approve, to agree, to confirm.
maapurama-'a-pu-r`aPerf.naapuraPuon:apuravstBolMangyadi' o mayadi' a pangangawa' konan sayay bagay sa mas anted nin udas o tyimpo nin man'ilalwan nin pakayadi' o pakagawa'.TagMadalian.IloMapartacan.EngFor something to be hastened.Antmaatrasa
maaramma-'`a-ramPuon:aramvstBolPigagawa' nan tawo a pirmin nakasadya' ya sa mangyadi' mataman nakaka'lek ya.TagMaingat; mapagbantay.IloNaredam; nasalukag.EngVigilant, aware, watchful, alert, wide awake, especially of the mind.
maaramanma-'a-ra-m`anPerf.naaramanImmmangkaaramanPuon:aramvstBolNaasikaso o naingar yay animan a nangyadi'.TagNapansin.IloNapoutan; nakaskaso.EngTo be aware of something.AntipuslitlingatanmakalayasSyn clsmakaingar 1
maararakanma-'a-ra-r`a-kanPerf.naararakanPuon:ararakvstBolLalaki nin makaanak sa saya babayi.Tagnaanakan.Ilonaanacan.EngFor a man to have an illegitimate child.
maardilma-'ar-d`ilPuon:ardilvstBolPirmin main o mami yan rason nin kai na magwa' no byan yan gaw'en o trabahwen na a sayay tawo.TagMareklamo.IloNapambar.EngFor someone to be always giving an alibi or excuse to evade when asked to do something or given a responsibility.Syn clsmariklamo
maaribungbunganma-'`a-ri-buŋ-bu-ŋ`anPerf.naaribungbunganPuon:aribungbunganvstBolIti sa butlay nin nalibed ran abaw nin tawo.Tagpinagkukumpunan.Ilonagaribung-bungan.EngSurrounded by curious people.Relmalibed
maarigma-'`a-rigPuon:arigvstBolMakupya o makagwa' nin kapadan bakas nan sayay bagay.TagMagaya.IloMatulad.EngTo be copied.Genmakupya
maarikapma-'a-r`i-kapPuon:arikapvstBolSay gamet syay manga'ge-ga'get animan isen a maga'getan na ta itingkap na iga'get konan tikapen na bilang nin bulag sa pangikit nin bagay.TagHipuin.IloMaarikap.EngTo be groped with the fingers with the purpose of proving something to be real.
maaripenma-'a-r`i-pɘnPerf.naaripenImmmangkaaripenPuon:aripenvstBolIti sa kapapa'sar nin aripen.TagMaalipin.IloMaadipen.EngTo be enslaved by something.
maaristo aaristoma-'a-r`is-toPerf.naaristoPuon:aristo/avstBolMadakep nin pulis a saya tawo nin main nin kasalanan.EngTo be arrested.
maarku-arkusanma-'ar-ku-'ar-ku-sanPerf.naarku-arkusanPuon:maarkusanvstBolMakwan nin abaw nin dikurasyon.TagNapalamutihan.IloMaarku-arkusan.EngTo decorated thoroughly.
maarkusanma-'ar-ku-sanPerf.naarkusanPuon:arkusanvstBolMakwan nin bagay nin pamabista.TagMadekorasyonan.IloMaarkusan.EngTo adorn with something.Der.maarku-arkusan
maartima-'ar-tiPuon:artiadjBolSi tawag sa tawo no abaw a kai na rabay tan mapili' ya.TagMaarte.IloNaarti.EngTo be finicky.Rel. tomalabor