Bolinao - English


m


maayakirma-'a-ya-kirPerf.naayakirPuon:ayakirvstTagNapagtagni-tagni.IloNaakilis.EngTo bond together.
maayatma-'a-yatPerf.naayatAtc. is mangkaayatPuon:ayatvstBolNaparabay; nakumbinsi.TagMaakit; mahikayat; Padala; pahikayat; pakumbinsi; magpasang-ayon.IloMaay-ayo.EngTo have been influenced or persuaded, convince. To be attracted. To let oneself be convinced, persuaded, carried away, swayed.; persuading/enticing.Syn clskumbinsimaingkantomakuyongmamadawimaparabaymasugsog
maayosma-'`a-yosPuon:ayos1vstTagBolSay matunong, kusto o mabista a nikagawa'.TagMaayos.EngPerfectly done, flawless, orderly.Antwasak
maayuboma-'a-y`u-boPuon:*(ayubo)vstBolAniman nin kawayan, kayo o bagay-bagay a magwa' makwan nin disinyo nin maitaker.EngTo be interwoven with a design.Syn clsisulut-sulotmasara
maayupa'ma-'a-yu-pa'Puon:ayupa'vstBolSaya nin pigagawa' nan tawo a ayupa' a pinanakem.TagMapagkumbaba'.IloNapakumbaba.EngQuality or characteristic of being lowly.Antmarangaspagpagayopipata'gaySyn clskurangmakisidpubriDer.mamaayupa'
maayupa' a nakemma-'a-yu-pa' a na-kɘmid. ofayupa' a nakemphrBolSay ambo' marangas o malastog.TagMababang loob.IloNapacumbaba.EngHumble minded .AntribildiSyn clskauyamuan
maba'ba'ma-b`a'-ba'Puon:ba'ba'vstBolSay anro a ba'ba'.TagMahaba ang baba.IloNatimid.EngTo be long chinned.
maba'batma-ba'-b`atPuon:ba'batvstBolManguray nin bagay nin ambo' ikon o kiba'batan sa prublima ran raruman tawo.TagPakialamiro; pakialamiraEngTo be meddling in someone else's affairs.Syn clsmabiang
maba'lengma-b`a'-lɘŋPuon:ba'lengvstBolMaangot nin umi'.TagMapanghe.IloNaangseg.EngTo urine smell.Syn clsmaangser
mabaawma-b`a-'awPuon:baawvstBolMaray'ep nin ma'kan a natra' ket magawa' et lamang kanen.TagBahaw.IloKilabban.EngFor rice or possibly other food to be cold and leftover but edible.Syn clsmatra'
mababa'ma-b`a-ba'Puon:*(baba')vstBolAniman a magawa' nan sayay tawo sa anggawan mayadi' na.TagMakakaya.IloMabalinan; maaramidan; mabaelan.EngFor a person to be capable of doing something. This is usually a developed skill.synmagwaanDer.mababaan
mababaanma-ba-b`a-'anPerf.nababaanPuon:mababa'vstBolPakababa' nan sayay tawo nin gaw'en a animan a bagay sa baba' nin anggawan pwirsa na.TagMakakaya.IloCabaelan.EngTo be capable to do something.Syn clsmagawa' 2
mababangloma-ba-baŋ-l`oPuon:mabanglonBolBubagay a mabanglo.TagMababango.EngFragrant things.
mababnakma-b`ab-nakPerf.nababnakPuon:babnakvstBolMaksaw a nikanabo' o mabyat a nikadpa'.TagBumagsak.IloNatinnag.EngTo fall with force.
mababyegma-b`a-byɘgPerf.nababyegPuon:babyegvstBolBigra' nin maksaw a tunoy ket tinregen nay luta'.TagDagunaong; ugong; malakas na tunog.IloUngar; umungar; agkintayeg.EngA heavy sound that makes the earth tremor.
mabada'ma-ba-d`a'Puon:bada'vstBolAbaw a rason na nin no mi'sa ket ambo' nin tutuo.TagMahilig magdahilan.IloNapambar.EngTo be always asking to be excused and usually untrue, thus undependable.
mabagbagma-b`ag-bagPerf.nabagbagAtc. is angkabagbagIntsnabagba-bagbagPuon:bagbagvstBolGalaten yay sayay pa'deng, sarban nausar ana nin kagaw'an o animan a bagay.TagPakabagbag.IloNalned; rinakrak.EngTo be undone, wrecked, dismantled or remove the furniture completely.Syn clsmawarwaransuysoyRel. todyumboRelmalungtotmasida'
mabagelma-ba-g`ɘlPerf.nabagelPuon:bagelvst1BolBumayani bale' kalawakaw.TagParang asong ulol.IloNabagtit.EngTo be rabid.2BolMasager maong sa mataman si'no.EngUsed of a person who is very angry.
mabagya'ma-bag-y`a'Perf.nabagya'Puon:bagya'vstrareBolSay mabigra' sa duka' nin patanda'.TagNalito.IloNaayatan.EngTo be overcome by confusion and turmoil about what is happening, dismayed.Syn clsmagulopaka'ngap
mabagyoma-bag-yoPerf.nabagyoPuon:bagyovst1BolMaapiktawan o maabutan nin bagyo a kabibyay.TagNabagyo.IloNabagyo.EngTo be affected by a storm.2BolPinirmi nin main a bagyo.EngTo be in the condition of being stormy.
mabaksatma-bak-satPuon:baksatvstEngFor a trail to be blazed.
mabakwayma-bak-w`ayPuon:bakwayvstBolSay sitwasyon nin mas alaki dyan say nurmal o madali' tumubo'.TagBulas.IloNapuner.EngFor the state of something to be more advanced than normal.Relmalasway 1
mabal'anma-bal-'anPuon:bal'anvstBolMaiyalis nin rumubari' sa raruma a duka' a mangyadi'.TagGanti; gantihan; paghihiganti.IloSupapakan; isupasak; bales; pangbales.EngThe tendency of the sickness or death to pay back to a person who does not share money or show sympathy to the bereaved family.
mabalamma-ba-lamPuon:balamvstBolNabati' sa irarate'.TagMabalam; atrasado.IloNaladaw.EngTo be delayed and so arrive late.Syn clsmabati' 2
mabalanrawanma-ba-l`an-ra-w`anPuon:balanravst1BolMagket sa ikarwan pigket nan sayay bagay nin nibasyo nin maksaw. IloNabalunetan.EngTo be bouncing on something.2TagBolSay masadaan o masalabanan.TagMaharangan.EngTo have a protective barrier around something.