Bolinao - English


m


mabalangama-ba-la-ŋaPuon:balangavstBolMagawa' yan awiten a anak sa abaya.TagMabalikat; balikatin.IloMabaklay; agbaklay.EngTo be able to carry the child on the shoulder.Syn clsmabalatay
mabalaodma-ba-la-'`odPuon:balaodvstBolSay masalabanan a ayi no umalis mi'sa matumba o milukbob.TagMatisod.IloMaitublak.EngTo be tripped up.
mabalatayma-ba-la-tayPuon:balatayvstBolMagawa' ya nin awiten a sayay bagay sa abaya.TagMagpasan; pasanin.IloAgbaklay; baklayen; ibaklay.EngAble to carry something on the shoulder, carry on shoulder.Syn clsmabalanga
mabalawma-ba-lawPuon:balawvstBolSi tawon madlaw nan nga'min a abas tan makapoy nan kapada nan tawo.TagMapanghamak.IloNauyaw; manag-uyaw.EngTo be critical. One who despise others.
mabalbalm`a-bal-balPerf.nabalbalPuon:balbalvstBolMaigket a bagay sa kapadan bagay o sa tawo.TagMapukpok.IloMabaot.EngBeaten with a club-like object.Syn clsipangambakipanglasotmaambakmagketmalasotmaldi' 1matirapamekpekRel. topekpek
mabaldama-bal-daPerf.nabaldaImmmangkabaldaPuon:baldavstBolSaya nin kaingaran nin mapagal nin tuloy ta nagtrabaho ka nin maong.TagNabalda.IloBaldado.EngTo be exhausted and aching from working hard and long.Antpakapainawa
mabale'ma-ba-lɘ'Puon:bale'2vstTagMagantihan.IloMabalesan.EngTo respond to something..
mabalikasanma-ba-li-ka-sanPuon:balikasvstBolSi sayay tawo a magawa' nan ibarita' a husto a pananarita' na.TagBigkas; maliwanag ang pananalita'.IloMabalikasan.EngAble to pronounce, able to say a word in its correct pronounciation.
mabalintwagma-ba-lin-tw`agPerf.nabalintwagPuon:balintwagvstBolSay mabring nin talin'udong o batwag.TagNatuwad.IloNabaligtad.EngTo be turned over.Syn clsbatwagmaburang'it
mabaloma-b`a-loPerf.nabaloPuon:balovstBolMati a kalamo' o asawa.TagNabalo.IloNabalo.EngTo be widowed.
mabalorma-ba-l`orPuon:balorvst1BolSayay bagay bilang wadi' luta', ayep, sayay klasin kwarta tan raruma et, a no ilako', ipatawaran o isili ket mabli o alaki a kantidad nin bili o kasilyan.EngSomething that has a high rate of return on investment, it has a high value.Syn clsmagastos 1Rel. toinggrandi2BolPigagawa' nan sayay tawo a mabulos yan mangastos para konran uamigo o katanda' na o sa pananaliw nin bubagay mataman no mabli.TagBulagsak; Mapag-aksaya; maaksaya; labis na pagbibigay.IloNabalor; managpabor kadaguiti daduma; parayo.EngOne who spends his money on expensive things or in treating or entertaining friends or acquaintances with food, drink and amusement.AntkuripotmasimpitGrarbosLesmakalas
mabaloyma-ba-loyPuon:baloyvstAntkuripet
mabaluanma-ba-lu-'anPerf.nabaluanSpch var.mabalu'nanPuon:balo'1vstTagNagakamali.IloMapagkamalian.EngTo have misjudged something.Antmakaalilbi'
mabalukasanma-ba-lu-ka-sanPuon:balukasanvstrareTagPakawalan.IloMaucasan.EngTo set free, untie, To expose, to unwrap to give freedom of sight.
mabalukayma-ba-l`u-kayPerf.nabalukayPuon:balukayvstBolNo magwa' ya nin unungen nin mamalimpek bilang wadi' rubir.TagNakaikid.IloAgputipot.EngTo be coiled.
mabandayma-ban-dayvstoldBolAbas; dawal; duka'.TagMali; pangit; masama'.IloDakes; anglas.EngTo be revolting to see.Antsangkabistawan
mabanlayonma-ban-l`a-yonPuon:ballayonvstBolSay alalakin daluyon nin misusunor.TagMaalon.IloNadalluyon.EngFor large waves to be coming in right after one another, usually in three's.Syn clsmadaluyon
mabanosma-ba-nosPuon:banosvstBolTawo nin ambo' masimpit sa agamiren na.TagHindi mapag-alaga' sa gamit.IloBanos; mabanos.EngCareless unconcern in doing something.Anttalad
mabansaganma-b`an-sa-ganPerf.nabansaganPuon:bansaganvstBolKai naitanda' a mangyadi' no kai matyimpuwan tamo'.TagPagkakataon.IloBigla; naigid'dato; nairana.EngCoincidence, to happen to come upon something.
mabantayanma-ban-ta-yanPerf.nabantayanPuon:bantayanvstTagNabantayan.IloMabuya.EngTo watch something, happen to watch.Syn clsmagwardya
mabang'etma-b`aŋ-'ɘtPuon:bang'etvstBolAmbo' mabistan angot, magawa' a natin ayep udino na'teng anan bungat a nasida' a nikasama' udino utot.TagMabah`o.IloNabangsit.EngTo smell foul, such as a dead animal.AntmabangloSyn clsmaburok 1genmaangot
mabangenanma-ba-ŋɘ-nanPuon:bangenanvstTagMaharangan.
mabangga'ma-b`aŋ-ga'Perf.nabangga'Puon:bangga'vstBolMagket nin si saya ket mandumaras ya.TagNabangga.IloNabangga.EngTo collided with something.
mabangilma-ba-ŋilPuon:bangilvstTagMadungis.IloNadungrit.EngDirty face, untidy face.
mabangilanma-ba-ŋ`i-lanPerf.nabangilanPuon:bangilvstBolSay madungisan o sumama' a partin bebey.TagNasagi.IloNadungisan.