Bolinao - English


a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

n


nanapr1BolSi tawo o pirsunalidad a maipa'ka' a syay main ikon bagay o babayi o lalaki ya o Dios a namarsa.TagNiya.IloNa.EngIt, him, her, his, hers, grammatically possessive or non-focused non-gender specific base form.2BolPamagalang komo nin bukod.EngHonorific you singular.Cmpdkonanakanakaminasara1naya1
na'lek a taba'na'-lɘk a ta-ba'id. oftaba'2phrEngLard that has cooled, solidifies and turns white.Syn clssibo
na'nalna'-naladjBolBaya' sa partin lalaman.TagNamaga.IloLimteg.EngSwollen or bulged because of an injury.Genmabaya'
na=anna= =anaffBolIrgo nin mausar konan man'ibarita' nin ikwa sa u'na tan suyot nin irgo.EngA combination of affixes indicating a state of a specific event.
naalsemanna-'al-sɘ-manPuon:alsemanvstTagNaasiman.IloNaalseman.EngTo be sour because of something.synngirsem
naamawanna-'a-ma-w`anPuon:amavstBolKapapa'sar nin nakem nan sayay ama a maong tan maado'.TagMakaama'; parang ama.IloNaamaan.EngFatherly, of a father.
naaponna-'`a-ponPuon:*(apon)nBolSi awro a kayadi' tuloy o si napalabas tamo' nin awro.TagKahapon.IloIdi kalman.EngYesterday.AntdilapCmpdnaapon sin yabina
naapon sin yabinana-'a-pon sin ya-bi-naCmpd. ofnaaponphrTagKahapon ng hapon.IloIdi malem idi kalman.EngYesterday afternoon.Syn clsnayabi
naayat a nakemna-'a-yat a na-kɘmid. ofnakemphrTagNahikayat.EngConvinced.
nabakrusanna-bak-ru-sanPuon:bakrosvstEngFor something to have been scrapped smooth.
nabo'n`a-bo'n1BolSi mangyadi' nin si sayay bagay o tawo ket mangibwat sa ta'gay maragrag ya nin madaras tan kai mapukpukan. TagHulog.IloTinnag.EngThe act of dropping something either intentionally or not. 2BolPau'nan bayad nin kai et kumplito.TagHulog.IloTinnag.EngA down payment.synipau'naDer.inabo'kanabo'magnabo'makanabo'manabo'manabo'manabo'mangnabo'nabuannabuanpakinabo'
nabuanna-b`u-'anPuon:nabo'vlBolRagragan ya nin sayan bagay a saya et nin bagay.TagHulugan.IloTinnagan.EngTo voluntarily drop something someplace.Syn clsipababnakActmangnabo'Atl. is mannabuanDer.pangnabuanpangnanabuan
nabuley-buleyna-bu-lɘy-bu-lɘyPuon:buley-buleyvstBolAbaw nin buley nin prutas udino animan.TagNakumpol-kumpol.IloNabulig-bulig.EngBunched together.
nabutla'na-but-la'Puon:butla'vstEngFor a round object to be divided or split open.
nag'adalannag-'a-da-lanPuon:adalanvlBolTawo a nakaadalan o lugar bilang wadi' iskilawan.TagPinag-aralan.IloNag'adalan.EngA person or a place someone has learned from or studied.
nagarugadi'na-ga-ru-ga-di'Puon:garugadi'vstEngTo be sawn.
nagbaliwannag-ba-l`i-wanPuon:magbaliwvaEngTo change the state of something such as in fermentation.
nagkapagalannag-ka-pa-ga-lanPuon:kapagalanvaEngTo come from the toil or work put into something.
nagkarolnag-k`a-rolEgcarolPuon:karolvaBolNangansyon nin nikidawat tulong nin kwarta.EngTo carol raising money.
nagpistawannag-pis-ta-wanPuon:pistavlEngTo making fun of something.Der.pagpistawan
nagpyawannag-pya-wanPuon:magpyavlEngTo depend on something.
nagrasonnag-ra-sonPuon:rasonvaTagINCBolSay ginwa' nin inumbat sa animan nin kapapa'sar.EngTo give a reason for something.
nagriderna-gri-dɘrPuon:gridervstEngTo have leveled something with a grader.
nagsasakitnag-sa-sa-k`itPuon:sisasakitvaBolSay nikamain nin bublay. Say nangyadi' nin main maingar-ingar na.EngTo have a tendency to be sick.
nagsi-nagsinag-si-na`g-siPuon:sivaBolSayay tawo a ikon nay ikon a kasan makakibiang nin raruma.TagMakasarili.IloNagsi-nagsi.EngTo live in a self-reliant or centered manner and so be uncooperative and deliberately ignoring one's responsibility to another person or group.AntkuupirasyonmakakibiangSyn clskuripetma'sammaimotsiblet