Bolinao - English


(
a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y

n


nanaprBolSi tawo a maipa'ka' a syay main ikon bagay; babayi udino lalaki ya.TagNiya.IloNa.EngHim, 3 person singular ergative or genitive.Cmpdkonanakanakaminasara1naya1
naalsemanna-'al-sɘ-manPuon:alsemanvstEngTo be sour because of something.synngersem
naamawanna-'a-ma-w`anPuon:amavstBolKapapa'sar nin nakem nan sayay ama a maong tan maado'.TagMakaama'; parang ama.IloNaamaan.EngFatherly, of a father.
naaponna-'`a-ponPuon:*(apon)nBolSi awro a kayadi' tuloy o si napalabas tamo' nin awro.TagKahapon.IloIdi kalman.EngYesterday.Antdilapsay.naapon sin yabina
naapon sin yabinana-'a-pon sin ya-bi-nasay. ofnaaponphrTagKahapon ng hapon.IloIdi malem idi kalman.EngYesterday afternoon.Syn clsnayabi
naasintana-'a-sin-taPuon:asintavstEngTo be done with exactness.
naayat a nakemna-'a-yat a na-kɘmsay. ofnakemphrTagNahikayat.EngConvinced.
nabakrusanna-bak-ru-sanPuon:bakrosvstEngFor something to have been scrapped smooth.
nabo'n`a-bo'n1BolIpagpag o i'met.TagNagkanda-hulog.IloAgkaratinnag.EngThe act of dropping something either intentionally or not.2BolU'nan bayad nin kai et kumplito.TagHulog.IloTinnag.EngA down payment.synipau'naDer.inabo'kanabo'magnabo'makanabo'manabo'mangnabo'nabuannabuanpakinabo'
nabuanna-bu-'anPuon:nabo'Actmangnabo'Atc. is mannabuanvstBolMangiragrag.TagHulugan.IloTinnagan.EngTo drop something someplace.Der.pangnabuanpangnanabuan
nabuley-buleyna-bu-lɘy-bu-lɘyPuon:buley-buleyvstBolAbaw nin buley nin prutas udino animan.TagNakumpol-kumpol.IloNabulig-bulig.EngBunched together.
nabutla'na-but-la'Puon:butla'vstEngFor a round object to be divided or split open.
nag'adalannag-'a-da-lanPuon:adalanvlBolTawo a nakaadalan o lugar bilang wadi' iskilawan.TagPinag-aralan.IloNag'adalan.EngA person or a place someone has learned from or studied.
nagbaliwannag-ba-l`i-wanPuon:magbaliwvaEngTo change the state of something such as in fermentation.
nagkapagalannag-ka-pa-ga-lanPuon:kapagalanvaEngTo come from the toil or work put into something.
nagkarolnag-k`a-rolEgcarolPuon:karolvaBolNangansyon nin nikidawat tulong nin kwarta.EngTo carol raising money.
nagpistawannag-pis-ta-wanPuon:pistavlEngTo making fun of something.Der.pagpistawan
nagpyawannag-pya-wanPuon:magpyavlEngTo depend on something.
nagrasonnag-ra-sonPuon:rasonvrareBolSay ginwa' nin inumbat sa animan nin kapapa'sar.EngTo give a reason for something.
nagsasakitnag-sa-sa-k`itPuon:sisasakitvBolSay nikamain nin bublay. Say nangyadi' nin main maingar-ingar na.EngTo have a tendency to be sick.
nagsiaraknag-si-'a-rakPuon:arak2vEngTo flocked as a characteristic to something.
nagsiawitnag-si-'a-witPuon:awitvEngTo come carrying something, got things to bring, Present.
nagsiburyawnag-si-bur-yawPuon:buryawvEngTo shouted as a whole.
nagsiibwatnag-si-'ib-watPuon:ibwatvEngTo each had left.
nagsikabarangnag-si-ka-b`a-raŋPuon:barangadjBolAbaw a klasi; mataman anin klasin bagay.TagIba't-iba.IloNagduduma.EngVarious, different things.Syn clsani-aniniduma-dumasakalako