Bolinao - English


(
a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y

p


pa1panBolTawag ran ua'nak sa tatay a udino Papang ra.IloPapa.EngA term of address to one's father.
pa2papart1BolIkumpirma sa ibarita' na o sa wana.TagNga.IloMan.EngA request to accept or affirm an action as reality when used with the completed aspect or situation or when used with a confirmation marking particle such as gapo or ana when there may have been a doubt by someone that something was done or should be done thus refuting the negative or doubtful statement or thought of someone.Syn clsana 1puod2BolPangibarita' sa sayay ipagawa'; kidawat.TagNga.IloMan.EngWhen the verb is in the non-completed aspect, this word is used with some doubt in the mind of the speaker as to the response to a situation so it is at times used to request something to be done, or to ask for something to be given out of pity or servitude.Syn clskadi' 2kidawatpara23collBolSay rabay mangyadi' kumon nin iyinum'ay.TagPa naman.IloSapay.EngA wish that it were so but confirming that it is not the case. Especially when used with the addition particle et.CmpdpalayisapaDer.mapa2
pa-pa-??? > vdBolAburuyan nin mangyadi' o gaw'en.IloAgpa-EngFor something to bring about or allow a new state, to have something done.synmangyadi' 1Der.mama-
paap`a-'anBolSi parti sa pisa'lean tuod tan balambang.TagHita.IloLuppo.EngThigh, the upper part of the leg between the hip and the knee.whlalamanRel. tobisittuod
paabara'pa-'a-b`a-ra'Puon:abara'vacTagMagpaabala.IloTactaken.EngFor someone to allow someone or something to cause delay.Antpadagdag
paabawenpa-'a-ba-w`ɘnPuon:abawSpch var.pa'bawenpina'bawActmama'bawPerf.pinaabawvoBolGaw'en nin malamu'nan nin mas umabaw bilang sa bagay, tawo, tan raruma et.TagParamihin.IloPaaduen.EngFor someone or something to cause the quantity or amount of something to increase.AntpadaiklengenpadaiteenpadaiteenSyn clspagulpyenpagulpyenpasadekenpasadeken
paabigenpa-'a-bi-gɘnPuon:abigPerf.pinaabigvoTagPinabuti.IloPasayaaten.EngTo improved something.Der.makapaabigmamaabigmapaabig
paabotpa-'`a-botPuon:abotvacTagBolIyaburoy nin mau'nawan uno malabasan.TagInabutan.IloPakiyanat.EngFor someone to allow/let someone overtake him.Syn clspakamat
paabripa-'ab-r`iPuon:abriPerf.naabrivacBolMaluatan o maglat a sada' o sakeb.TagMabuksanEngTo be open.
paaburidwenpa-'a-bu-r`i-dwɘnPuon:aburidovoBolPangibwaten a si sayay tawo ket mapaga ya o magulo a kaisipan na.TagPagalalahaninIloPagdanagen.EngTo make someone worry.Syn clspagnirbyusenpasalaken
paadapenpa-'a-da-p`ɘn Puon:adapPerf.pinaadapvacEngTo have someone put forward to face something.
paadilantawenpa-'`a-di-lan-ta-w`ɘnPuon:adilantavoBolGaw'en o pangibwaten nin maarunsa o prugrisibo yay sayay bagay.TagPaunlarin.IloParang-ayen.EngTo make something prosperous.Syn clspaarunsawenpaprugriswen
paagabaenpa-'a-ga-ba-'ɘnPuon:agabaenPerf.pinaagaba'voBolGinwa' yan agaba' o alaki o alawang a sayay bagay bilang sa tekrean, lamisawan tan raruma et.TagPinalapad; linaparan.IloPinaakaba.EngBroadened, enlarged, made wide (said of plain or flat surfaces).Syn clspaalakyen 1paalawangenpakubpalen
paagawawenpa-'a-ga-wa-wɘnPuon:agawaPerf.pinaagawavacrareBolPinag'in yan maagawa o pinaalisto tan pinaseseg yay sayay tawo.IloPaagawaen.EngTo be made to be assiduous or enthusiastic by someone or something.Syn clspasesegen
paagrabyadopa-'`ag-ra-by`a-doPuon:agrabyadovacBolAburuyan a lalaman nin masaor o naumli.TagMagpa-agrabyado.IloPaagrabyaduen.EngTo have someone taken advantage of.Syn clspasaorpaumli
paagusenpa-'a-g`u-sɘnPuon:agosPerf.pinaagosvacBolGaw'en o pangibwaten a malayo o tumuro' a likido.TagPaagusin.IloPagayasen.EngTo cause liquid to flow.Syn clspalaywenpaturuen
paakaypa-'a-kayPuon:akayIntspaakay-akayvacTagMagpaturo.IloAgpasuro.EngTo have someone teach something.
paakisenpa-'a-k`i-sɘnPuon:akisPerf.pinaakisvacBolPangwa' nin pangibwatan angakan.TagPaiyakin.IloPasangiten.EngFor someone or something to make someone cry.Antpakaka'lisenpa'pengenSyn clspaangaken
paakitirenpa-'`a-ki-t`i-rɘnPuon:akitirenPerf.pinaakitirvacBolBaw'asan a kaagabaan o kaalawangan nan sayay bagay bilang sa katri, lamisawan, purta, ules tan raruma et.TagPakitirin.IloPaakitiden.EngTo have something make narrower or reduce the width of something such as a bed, door, table, blanket, etc.
paalagawanp`a-'a-la-ga-w`anPuon:alagaPerf.pinaalagawanunspec. var.mamaalagavacrareBolByan yan pammabli o impurtansya a sayay bagay.TagPahalagahan.IloPangipateg.EngTo give value or importance to something.Syn clsbagabagawenmamaalila'pablyen 1
paalakyenpa-'a-la-ky`ɘnPuon:*(paalaki)ActmamaalakiPerf.pinaalakivac1BolGaw'en nin mag'in alaki o mas alaki yay sayay bagay.TagPalakihin.IloPadakkelen.EngTo make a thing bigger or larger in size.AntpadaiklengenpadaiteenSyn clspaagabaenpakubpalen2BolGaw'en o pauryan a umalaki o tumubo' yay sayay bagay bilang sa mula tan raruma et.TagPatubuin.IloPatubwen.EngTo make something living grow such as plants.Syn clspatubuen 13BolPauryan o gaw'en a manepeg ta pigaw nin umalaki o tumubo' yay saya anak, beyek, tuwe' o raruma et nin anak nin ayep.TagPalakihin.IloPadakkelen.EngTo rear or raise up a child.Syn clspatubuen 2
paalawangenpa-'a-la-wa-ŋɘnPuon:alawangenPerf.pinaalawangvacTagPaluwangin.IloPaalawaen.EngTo give space to something.Syn clspaagabaenpalukakenpalwayen
paalilbi'pa-'a-lil-bi'Puon:alilbi'Atc. is mampaalilbi'manpaalilbi'vacBolSi'noyaman a rabay nan ipatandaan no si'no ya itanda' nay lalaman na. ibarita' mo no si'no ka.TagMagpakilala.IloAgpabigbig.EngOne who introduces himself or herself, to make oneself known.Der.ipaalilbi'
paalisenpa-'a-li-s`ɘnPuon:paalisvacEngTo had someone transfer.
paaluyunanpa-'a-lu-yu-nanPuon:aluyonPerf.pinaaluyunanvac1TagKumpirmahin.IloPacuyugan.EngFor someone to reinforce or confirm what another person has just said or argued.Relpasunuran2TagSamahan ng.EngTo wash out or flush what has been eaten or drunk with water or other fluid.,.Der.mapaaluyunanpaalu-aluyunan