Bolinao - English


a
(
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
-
r
s
t
u
v
w
y

p


papanBolTawag ran ua'nak sa tatay a udino Papang ra.IloPapa.EngA term of address to one's father.
pa-pa-??? > vdBolAburuyan nin mangyadi' o gaw'en.EngFor something to bring about or allow a new state, to have something done.synmangyadi' 1Der.mama-
paap`a-'anBolSi parti sa pisa'lean tuod tan balambang.TagHita.IloLuppo.EngThigh, the upper part of the leg between the hip and the knee.whlalamanRel. tobisittuod
paabara'pa-'a-b`a-ra'Puon:abara'vacTagMagpaabala.IloTactaken.EngFor someone to allow someone or something to cause delay.Antpadagdag
paabawenpa-'a-ba-w`ɘnPuon:abawSpch var.pa'bawenpina'bawActmama'bawPerf.pinaabawvoBolGaw'en nin malamu'nan nin mas umabaw bilang sa bagay, tawo, tan raruma et.TagParamihin.IloPaaduen.EngFor someone or something to cause the quantity or amount of something to increase.AntpadaiklengenpadaiteenpadaiteenSyn clsmamasadekpagulpyenpagulpyenpasadeken
paabigenpa-'a-bi-gɘnPuon:abigPerf.pinaabigvoTagPinabuti.IloPasayaaten.EngTo improved something.Der.makapaabigmamaabigmapaabig
paabotpa-'`a-botPuon:abotvacTagBolIyaburoy nin mau'nawan uno malabasan.TagInabutan.IloPakiyanat.EngFor someone to allow/let someone overtake him.Syn clspakamat
paabripa-'ab-r`iPuon:abriPerf.naabrivacBolMaluatan o maglat a sada' o sakeb.TagMabuksanEngTo be open.
paaburidwenpa-'a-bu-r`i-dwɘnPuon:aburidovoBolPangibwaten a si sayay tawo ket mapaga ya o magulo a kaisipan na.TagPagalalahaninIloPagdanagen.EngTo make someone worry.Syn clspagnirbyusenpasalaken
paadapenpa-'a-da-p`ɘn Puon:adapPerf.pinaadapvacEngTo have someone put forward to face something.
paadilantawenpa-'`a-di-lan-ta-w`ɘnPuon:adilantavoBolGaw'en o pangibwaten nin maarunsa o prugrisibo yay sayay bagay.TagPaunlarin.IloParang-ayen.EngTo make something prosperous.Syn clspaarunsawenpaprugriswen
paagabaenpa-'a-ga-ba-'ɘnPuon:agabaenPerf.pinaagaba'voBolGinwa' yan agaba' o alaki o alawang a sayay bagay bilang sa tekrean, lamisawan tan raruma et.TagPinalapad; linaparan.IloPinaakaba.EngBroadened, enlarged, made wide (said of plain or flat surfaces).Syn clspaalakyen 1paalawangenpakubpalen
paagawawenpa-'a-ga-wa-wɘnPuon:agawaPerf.pinaagawavacrareBolPinag'in yan maagawa o pinaalisto tan pinaseseg yay sayay tawo.IloPaagawaen.EngTo be made to be assiduous or enthusiastic by someone or something.Syn clspasesegen
paagrabyadopa-'`ag-ra-by`a-doPuon:agrabyadovacBolAburuyan a lalaman nin masaor o naumli.TagMagpa-agrabyado.IloPaagrabyaduen.EngTo have someone taken advantage of.Syn clspasaorpaumli
paagusenpa-'a-g`u-sɘnPuon:agosPerf.pinaagosvacBolGaw'en o pangibwaten a malayo o tumuro' a likido.TagPaagusin.IloPagayasen.EngTo cause liquid to flow.Syn clspalaywenpaturuen
paakaypa-'a-kayPuon:akayIntspaakay-akayvacTagMagpaturo.IloAgpasuro.EngTo have someone teach something.
paakisenpa-'a-k`i-sɘnPuon:akisPerf.pinaakisvacBolPangwa' pangibwatan angakan.TagPaiyakin.IloPasangiten.EngFor someone or something to make someone cry.Antpakaka'lisenpa'pengenSyn clspaangaken
paakitirenpa-'`a-ki-t`i-rɘnPuon:akitirenPerf.pinaakitirvacBolBaw'asan a kaagabaan o kaalawangan nan sayay bagay bilang sa katri, lamisawan, purta, ules tan raruma et.TagPakitirin.IloPaakitiden.EngTo have something make narrower or reduce the width of something such as a bed, door, table, blanket, etc.
paalagawanp`a-'a-la-ga-w`anPuon:alagaPerf.pinaalagawanvacrareBolByan yan pammabli o impurtansya a sayay bagay.TagPahalagahan.IloPangipateg.EngTo give value or importance to something.Syn clsbagabagawen
paalakyenpa-'a-la-ky`ɘnPuon:*(paalaki)ActmamaalakiPerf.pinaalakivac1BolGaw'en nin mag'in alaki o mas alaki yay sayay bagay.TagPalakihin.IloPadakkelen.EngTo make a thing bigger or larger in size.AntpadaiklengenpadaiteenSyn clspaagabaenpakubpalen2BolGaw'en o pauryan a umalaki o tumubo' yay sayay bagay bilang sa mula tan raruma et.TagPatubuin.IloPatubwen.EngTo make something living grow such as plants.Syn clspatubuen 13BolPauryan o gaw'en a manepeg ta pigaw nin umalaki o tumubo' yay saya anak, beyek, tuwe' o raruma et nin anak nin ayep.TagArugain.IloPadakkelen.EngTo rear or raise up a child.Syn clspatubuen 2
paalawangenpa-'a-la-wa-ŋɘnPuon:alawangenPerf.pinaalawangvacTagPaluwangin.IloPaalawaen.EngTo give space to something.Syn clspaagabaenpalukakenpalwayen
paalilbi'pa-'a-lil-bi'Puon:alilbi'Atc. is mampaalilbi'manpaalilbi'vacBolSi'noyaman a rabay nan ipatandaan no si'no ya itanda' nay lalaman na. ibarita' mo no si'no ka.TagMagpakilala.IloAgpabigbig.EngOne who introduces himself or herself, to make oneself known.Der.ipaalilbi'
paalisenpa-'a-li-s`ɘnPuon:paalisvacEngTo had someone transfer.
paaluyunanpa-'a-lu-yu-nanPuon:aluyonPerf.pinaaluyunanvac1TagKumpirmahin.IloPacuyugan.EngFor someone to reinforce or confirm what another person has just said or argued.Relpasunuran2TagSamahan ng.EngTo wash out or flush what has been eaten or drunk with water or other fluid.,.Der.mapaaluyunanpaalu-aluyunan
paamogpa-'a-mogPuon:amogvaccollBolMako sa main amog pinggat makwan nin amog.TagMagpahamog.IloAgpaamog.EngTo be covered by the fog.Antpaisirong