Bolinao - English


a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

r


raraprBolUsaren yayti no itudo' o ibarita' saray abaw a tutawo.FilNila.IloDa.EngThey, them or their, grammatically possessive or non-focused base form.Cmpdkonrarasararatamori
ra'mosra'-mosmag-infIloDiram-os.EngThe act of washing the face.Der.mangra'mosmira'mosra'musan
ra'pogra'-pognBolLuto' sa kuna', kamuti tan raruma et nin itukdo' sa baya o ika' ya sa ma'mot nin abunsyang.FilIhaw.IloTuno.EngThe act of roasting by placing the food directly on the embers.Syn cls*pulpogibayaDer.ira'pogmangra'pogra'pugen
ra'pugenra'-pu-g`ɘnPuon:ra'pogvoBolLutuen sa baya a kanen tan raruman rabay nin lutuen.FilIihaw.IloAgtuno.EngTo roast something such as fish or cassava, not meat, directly in the coals of a fire.Syn clsmamayapugpugan 1Actmangra'pogPerf.rina'pog
ra'ra'ra'-r`a'n1BolKatat tan taba' nin naluyloy sa liey ayep bilang sa baka o manok, o sa yupa' nin ba'ba' sa tawo nin kadubli nan ba'ba' no mataba'.FilLambi.IloAkak-akak.EngJowl or double chin, the fleshy part under the jaw.whba'ba'2BolPinnom ran aso tan pusa' nin dildilan o kalapen nin dila' ra a ranom. FilLaklak.IloDildil.EngThe act of lapping up by a cat or dog of a liquid.Rel. todildilanDer.ira'ra'mangra'ra'ra'raen
ra'raenra'-ra-'ɘnPuon:ra'ra'voBolGawa' ran ayep nin miduman ran dildilan a ranom no minom sara bilang wadi' aso, pusa tan raruma et.FilLaklakin.IloDildilan.EngTo lap up something with the tongue.Actmangra'ra'Atl. is manra'raen
rabakra-baknFilHati-hatiin.EngThe activity of rustling animals.Der.mangrabakrabakan
rabakanra-ba-kanPuon:rabakvlBolPangmamati ran mananakaw nin uayep sa tatalon.FilMangangatay sa kagubatan.IloAgtaktakaw ken mangpatay ti animal iti bakir.EngCattle and carabao rustling and subsequent butchering in an out of the way place.ActmangrabakPerf.rinabakanIntsrinabak-rabakan
rabanosra-ba-n`osSprabanosradishnBolSayan klasi nin kayo tan prutas nin ma'kit sa ma'mot nin lugar. Say kulor nin prutas ket birdi-birdyan no maluto' ana tan say kulor nin laman ket maputi' nin main mangisit nin bubikoy.FilGuyabano.IloGuyabano.EngGuyabano, a tropical fruit and tree with a yellow green fruit covered with soft spikes. The flesh is white in color with black seeds.Annona muricataSpch var.rumando
rabayra-b`aymodBolMain apes o pakagusto konan sayay bagay, tawo o ayep.FilGusto.IloKayat.EngWanting or liking something.Antgura'Syn clsgustointrisadokursunadamagkaintrisadopaburitoRel. toapespili'RelririketDer.karabayanmangrabaymarabaypakarabayrabay-rabayrabayenrabayenrumabayid.rabay nan ibarita'
rabay nan ibarita'ra-bay nan 'i-ba-ri-ta'id. ofrabayphrfigFilIbig sabihin.IloKayat na ibaga.EngThe meaning is, it wants to say.
rabay nan saritaenra-bay nan sa-ri-ta-'ɘnid. ofsaritaenphrFilIbig sabihin.IloKayat na sa'wen.EngThe meaning of something.
rabay-rabayra-bay-ra-b`ayPuon:rabaymodIloKaykayat.EngTo be comfortable or pleased.
rabayenra-ba-y`ɘnPuon:rabayvoBolApesen o magustwan a bakas, taway, kalidad tan raruma et nin pa'sar nan bagay, tawo o ayep.FilGustuhin.IloKayaten.EngTo want or long for something.Syn clsaduenapesengustwankursunadawenpilienActmangrabayPerf.rinabayAtl. is manrabayenDer.parabayen
rabe'ra-bɘ'nBolPananarita' nin nagsikabarang a duka' a sarita'.FilPagsasalita nang masama tungkol sa ibang tao.IloPanagsasao iti dakes a maibusor iti kapada nga tao.EngToo much talking, unnecessary talk or conversations.Der.marabe'
rabisr`a-bisEgrabiesnBolSay bayros tan grabin sakit nin makasamal nin bira'mon dita' a ibat sa lawaw nin aso tan raruman ayep ket maikwa no makayat o manguramos raka.FilRabis.IloRabis.EngThe disease of rabies which is passed on through the saliva of a bite.Rel. tobagel 1
rabnotrab-n`otnBolPannutdot nin mipipi'sa tan mapirsa sa bagay nin tinmubo' o main nin yamot.FilSabunot.IloPungot.EngYank, a forceful pull of a rooted object such as a plant or hair.GensulnotDer.marabnotrabnuten
rabnutenrab-nu-tɘnPuon:rabnotnBolGa'getan tan guruyen yan bigra' a sayay bagay sa gamet mo.FilLabnutin.IloBigsuten.EngTo grab and forcefully yank something from someplace (weeds, bag by a thief).Syn clsgunuten 1Rel. torabsot
rabongra-b`oŋnBolBa'yon tubo' nin puon kawayan a lumiwa' no tyimpon rapeg, mataway ti nin ipising kalawok a saluyot.FilLabong.IloRabong.EngBamboo shoots.
rabotr`a-botnBolDidikot a tumubo' tan kumayam anggan makubpal a no tuma'gay anan tuloy magawa' nin usaren para ipangatep bali ba'lag tan raruma et nin rabay atepan.FilKugon.IloRuot.EngA generic word for grass, specifically cogon grass.Syn clsdikot 1Specbarisangabuyboy 1Der.rarabot
rabsawrab-s`awadjBolSi sayay likido bilang sa ranom ket ambo' yan mapalet o nalabas a ka'bwan nin ranom o sabaw bilang wadi' sayay luto' bilang sa linugaw, tinambutambong tan raruma et.FilLabnaw.IloLasaw.EngFor a liquid to be dilute or lacking in the expected fullness of ingredients.AntpaletDer.marabsaw
rabsotrab-sotnFilAgaw.EngThe act of grabbing and violently removing something generally hanging from the place of attachment.Syn clsgamrotsampatRelrabnutenDer.mangrabsotrabsutenrabsuten
rabsutenrab-su-tɘnPuon:rabsotvoBolBigra' a pangalap nan sayay tawo konan man-ga'getan nan sayay tawo.FilBiglang agawin; hablutin.IloRabnuten.EngTo snatch something out of the hands or possession of another.Syn clssamsamenActmangrabsot
rabya-rabyangenra-bya-ra-bya-ŋɘn Puon:rabyangenvoBolNapilit a nikabisang nan animan bilang wadi' naisungat yay aysing ket nabisang yan alaki.FilPinunit.EngTo tear something such as skin, clothing or roofing forcefully, generally done in anger but could be by snagging clothing.Lesbisang-bisangenPerf.rinabya-rabyang
rabyangrab-y`aŋnBolBisang nin alaki nangibwat sa nikaguroy o mapwirsan nipamisang o nikabagbag nin tayi' nin sayay abel o gawa' sa abel o raruma et.FilPunit.IloPigis.EngA large rip in something, usually cloth and especially down a seam.Syn clsrakyat 1LesbisangDer.marabyangrabyangen