Bolinao - English


r


rimpesenrim-pɘ-s`ɘnPuon:rimpesvoBolPakandeen nin mabista o malinis.TagAyusin.IloSimpaen.EngTo arrange something attractively.Antgulwenyuguen
rimrimrim-r`imnBolRimad-rimad o ambo' malino.TagHindi malinaw na tubig.IloLebeg.EngTurbulence or cloudiness.Syn clsamarisDer.marimrimrumimrim
rinari-naSpreina queennBolSayay balasang a makurunawan no pista nin babali udino baryo bana' ta syay sangkabistawan a napili' uno sangka'bawan kwarta a nadinep konan siin a pista.TagReyna.IloReyna.EngQueen, crowned during town or barrio fiestas, usually through a beauty contest or for having the greatest amount of money., Queen, the wife of a king in a kingdom(monarchy).Rel. toadi' 1kurunawan
rinabak-rabakanri-na-b'ak-ra-ba-k'anPuon:rabakanvlTagKinatay-katay ang bakang ninakaw.EngTo rustle and kill cattle.
rinakayri-n`a-kaynBolSayay dayami a kamainan nin napasaya nin pari.TagPalay na nasa uhay.IloPagay.EngUnthreshed grain that is still on a stalk, such as wheat or rice.
rinambongri-n`am-boŋPuon:*(rambong)nBolNilabey nin nagsikabarang nin bagay sa masam'it nin sabaw tubo o sabaw silag.TagLinambong.IloKalte.EngA delicacy made from sweet rice or root crops that is cooked in sugar water and normally in woven coconut fibers.RelilabeySpecpatupatGenkanen-kanen
rinambong a kamutiri-nam-boŋ 'a ka-mu-tisay. of*(rambong)phrTagMinatamis na kamote.EngSweetened sweet potatoes.
rinambong a lupis lukbanri-nam-boŋ a lu-pis luk-bansay. of*(rambong)phrTagBalat ng suhang kinusilba.EngSweetened pomelo peelings.
rinambong a patupatri-nam-boŋ a pa-tu-patsay. of*(rambong)phrTagSumang minatamis.EngBoiled, wrapped sticky rice.
rindar`in-daSpriendarein, restraintnBolPangiparmaw konan ayep pigaw matunong yan manguroy animan a ruranan.TagRenda.IloRenda.EngRein, A long and narrow strap or line fastened to a bridle, by which an animal such as a horse is guided and controlled.Der.rindawan
rindawanrin-da-w`anPuon:rindaPerf.rinindawanvlBolPalagakan nin asintawen o pakandaen.TagRendawan.IloRiendaen.EngTo control something with reins or ropes.Syn clspukpukanDer.marindawan
rindir`in-diSprendirproduce, exhaust, defeat, give upCfrindidonBolSida'; dipikto.TagSira'.IloRendi; sira; nadangraran.EngA defect due to mishandling or abuse.Syn clsdipiktoganorpisitrirasida'Der.makarindimarindirindyen
rindidorin-di-doSprendidoexhausted, worn out, submissiveCfrindiadjBolMasyadoy nipakausar ket sabtan pagal tuloy.TagPagod; pata'; hapo'; rendido.IloNapalalo ti panakausar na; naparigat; nabannog; rendido.EngTo be worn out to the point of injury and so become confused or unable to continue.Syn clsmapaidapma'ran
rindyenrin-dy`ɘnPuon:rindiPerf.rinindivo1BolNo mag'in kasan sirbi o kabalikasan nan sayay tawo, ayep o bagay bana' sa abuso, kadumrakan, pirdyen.TagBugbugin.IloLabaken.EngTo subdue a person, animal by torture or abuse.Antpammaga2EngTo remove drying fish from exposure to the sun.
rinetri-n`ɘtnBolSay maparasapas o maamikap nin daikleng.TagNalagyan ng lupa.IloRinet.EngGrit such as sand or dirt in food.Syn clsmaparasapasDer.marinet
ringasr`i-ŋasnBolBisang nin bininat o ginuroy.TagNapigtas.IloBisang.EngA tear that is made by stretching or pulling such as of a rope.Syn clsmabisangDer.maringasringasen
ringasenri-ŋ`a-sɘnPuon:ringasvoBolBisangen o guruyen pinggat mapisyay.TagPutulan.IloBisangen.EngTo tear or pull apart a cord such as the cord of a slipper.Syn clsbisangen
ringgasriŋ-g`asnBolPirmin kasan sama'.TagLinis.IloDalos.EngPurity, without a blemish.AntsamaanSyn clslinisDer.karinggasanmakapiringgasmamaringgasmangringgasmaparinggasmaringgasnipakaringgasniringgasparinggasenpiriringgasringgasanringgasenruminggassangkaringgasan
ringgasanriŋ-ga-s`anPuon:ringgasPerf.rininggasanvlBolGalaten a sama' o linisan.TagLinisin.IloDalusan.EngTo purify something.MemalindayanSyn clslinisanSpecuyasanDer.maringgasan
ringgasenriŋ-ga-s`ɘnPuon:ringgasAtc. is manringgasenvoBolLinisen o galten a sama'.TagLinisin.IloDalusen.EngTo clean something.Specmamapi'pi'
ringgi-ringgitriŋ-gi-r`iŋ-gitPuon:ringgitnBolSay bagay nin kurti ket sinmerey nin namalimpek a bira'mon tadem yadyad.EngSomething shaped in the form of a crescent with a sharp edge and point.
ringgosriŋ-gosnTagNabalot ng galis.EngScabies, a skin disease.Syn clsgilgilDer.maringgos
ringringriŋ-r`iŋnBolSay tarindeg tan namata'gay a manglibed nin luob nan syay pa'deng bilang wadi' bali, o say mangwa' nin partisyon bilang wadi' kwartu-kwarto, a magwa' nin kungkrito, playwed, sawali' tan raruma et.TagDingding.IloDiding.EngA wall normally made of bamboo and nipa but may be concrete.Syn clsdibisyon 2Der.ipangringringiringring
rinibori-n`i-bo Puon:ribonBolSay masurok sanribo nin pirmi.TagLibo.IloRinibo.EngTo become multiple thousands of something.
rinibu-ribori-ni-bu-ri-boPuon:ribu-riboadjTagLibo-libo.Engthousand upon thousands.