Bolinao - English


r


riidenri-'i-d`ɘnPuon:riidvoBolIpedped nin resresen o pinuwen.TagDurugin.IloTerresen.EngTo remove the husk or outer case of a grain and clean it.Syn clsgilingenpinwen
riiliksyonri-'i-lik-ʃonSpreelecciónreelectionCfiliksyonnTagRe-eleksyon.EngThe reelection to a position.Der.riiliksyunista
riiliksyunistari-'i-lik-ʃu-nis-taPuon:riiliksyonadjBolSi sayay pangulo nin babali a bilang wadi' Mayor a rabay na et a magkandidato nin mayor lamang, reeleksyunista ya.TagRe-eleksyonista.IloReeleksyunista.EngA candidate for reelection, second time to be elected.
rikrikEgrakenBolDinatig nin maserey a pasak pigaw ipangadkad nin dikot ket madinep ba'yoyna ibantak.TagKalaykay.IloRik; karaid.EngRake.synkaray
rikabri-kabnBolSay madidintek a supak nan sayay agamiren a naspak.TagBasag.IloBuong.EngBroken pieces of something.Syn clssupak
rikadori-k`a-donBolSay ilawok sa linuto' pigaw mamabanglo tan mamataway.TagPampalasa; rekado.IloRikado.EngSeasonings, ingredients used to enhance the taste of the food.Clf. forbawanglisangeyluyan anroluyan-kargadorluyan-urandispamintasoy1Rel. tolawokDer.mangrikadopangrikadorikadwanrikadwenrika-rikado
rikadwanri-ka-dw`anPuon:rikadoPerf.rinikadwanvlBolLawukan nin pamataway o sambong a ma'kan.TagLagyan ng sahog.; Nilagyan ng sahog.IloRikadwan.EngTo add a spice to something.Der.marikadwan
rikadwenri-ka-dwɘnPuon:rikadoActmangrikadovoBolMangika' nin rikado.TagMagrekado.EngTo enhance the taste of food.
rika-rikadori-ka-ri-ka-doPuon:rikadonTagMga sangkap; mga rekado.Engspices.
rikdo'rik-do'infTagPilay.EngThe act of twisting the foot or ankle.Der.parikdo'
rikingri-k`iŋnBolSay nigmang a rubari' nan lalaman.TagTabi; tagiliran.IloBakrang; igid.EngSide of a person.Der.nakarikingparikingtumaringkiking
rikisawenri-ki-sa-wɘnPuon:rikisaAtc. is manrikisawen1nBolUmnoy minutos a inspiksyon, a kikiten a sarban karga nin kahon, bag, sinukbot.TagRekisa; kapkap; inspeksyon; halughog.IloRekisa; kapkap; inspeksyon.EngMinute inspection by looking into containers as boxes, pockets, bags, pouches.2voBolPangungusisa' no main katutuwan konan sayay bagay a duka nangyadi' tan na'met.TagSisayatin.IloPalutputen ti kinapudno.EngTo investigate, or search carefully for something that is lost.
rikisitori-ki-si-toSprequisitonBolSarban bubagay a nakaukulan; bubagay a matkap.TagRekisito; rekirimyento; importante; bagay na kailangan.IloRekisito; rikirimyento; importante; masapul unay; nasken nga mapaada.EngRequisite, requirement, things that are required, important.
riklamori-kl`a-moSpreclamocall, complaint, luremag-nBolPangidarom sa sayay main uray o pakayadi' nin ambo' manepeg nin gawa', o kaingaran nin ambo' kuntinto.TagReklamo; daing; tutol; sumbong; hinakdal.IloReklamo; saan nga kuntinto.EngA complaint report or accusation, not necessarily legal, against a superior.Syn clsdaromDer.iriklamoiriklamomagriklamomairiklamomangiriklamomariklamo
rikmi'rik-m`i'nBolSay animan a piklo' o bari' nin kai nisyay.TagTabingi.EngTo be bent or out of position and so ruined.Syn clsbari' 1Lespiklo'tiko'Der.marikmi-rikmi'
rikmo'rik-m`o'adj1BolSi sayay bagay a ata'gay tan edeng bilang wadi' puon kayo, pusti, o masarangsang bilang wadi' but'ol ket pwirsawan nin mabari'.TagBakli.IloRipi; rongdo; rupak.EngFor a long, strong object to be forcibly broken.2BolSi gawa' nin dalyen yan gemgem sa ba'ba' a sayay tawo.TagTirahin pataas ang ilalim ng baba.IloTibab.EngTo hit someone hard under the chin resulting in shattered teeth.Der.rikmuen
rikmuenrik-mu-'`ɘnPuon:rikmo'Atc. is manrikmuen1+rikmu-rikmuenvoBolPamari'-bari' nin animan a bagay bana' sa sager.TagKumuyumas; pilayan.IloReme-remesen.EngTo crush into small pieces or to make something crumble.
rikorri-k`ornBolKai masakupan; iti sa pwira; liwa' kapusuan; liwa' kaisipan.TagLabas.IloRuar.EngThe area outside a boundary such as a fence or a populated area.AntluobSyn clsliwa' 1Der.iparikoririkormamarikorrumikor
rikordri-kordSprecordrecordnBolListawan; sarban babagay a nepeg nin isurat ket maiyator.TagRehistro; tala; rekord.IloRekord; listaan.EngRecord, register, noting down.Syn clsimbintaryolistawannikaisuratDer.irikord
rikrikrik-r`iknBolMadidintek nin maputi' nin bagay a mangibwat sa katat nan ulo a mailawok sa sabot tan maragrag no mangusay.TagBalakubak.IloLasi.EngDandruff, small white particles in the hair from the scalp.Der.makarikrikmarikrikrikriken
rikrikenr`ik-ri-k`ɘnPuon:rikrikvoBolMantubuan nin rikrik sa ulo.TagMay balakubak.IloNalasi; ada ti lasi na.EngFor dandruff to fall from the hair.
riktanggulorik-t`aŋ-gu-loSprectángulorectangular, oblongnBolSayay kinahon a say rway nidmang a rigrig anroy sukat dyan sa rubari' nin rway nidmang a rigrig.TagParihaba; rektanggulo.IloRiktanggulo.EngA rectangle, a four-sided figure or item.
riktorrik-torSprectorrectornBolSayay padi' nin Romano Catoliko a iti sa balin relihioso.TagRektor; kumbento.IloRektor; kumbento; balay t padi'.EngRector, A priest in the Roman Catholic Church who has charge of a religious house.
rikudori-ku-doSprecodonBolMibring;kurba; tumiko'.TagLiko; kurba; ese; sigsag; rekodo.IloRekodo; kurba; rikos.EngTwist, turn, bend as of paths.Syn clskurbayesyesen
rikumindasyonri-ku-min-da-ʃonPuon:rikumindanTagRekomendasyon.Engrecommendation.