Bolinao - English


(
a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y

s


sasapposBolUsaren ya sarita' nin "sa" nin mangitudo' nin lugar o diriksyon nan kimey.TagSa.IloIdiay.EngA significant supporting item for the related action.Relkon-koniCmpdparaspas
sa lugarsa lu-garid. oflugarphrTagSa ayos; sa lugar.IloSimpa.Engin order.Syn clsbagay 2
sa sain udetsa sa-'in 'u-dɘtid. ofedetphrBolBana konan siin.TagKung ganon.IloNo kasta ngarud.EngIn that case then, for that reason.Syn clsbana'kanya'
saasa-'anBolMadidintek nin batag a timmubo' sa puon.TagSumibul na saging.IloSaa; saringit.EngBanana shoots that are just sprouting.
saadsa-'`adIosaadstatus, condition, position, situation, ranknrareTagKatungkulan.IloSaad.EngA position that is bestowed on someone.Syn clspusisyon 2Der.isaadmisaad
sabasa-banIloTagSaging na saba.; Saba.IloSaba; dippig.EngA variety of bananas having a thick peeling and is almost the same as the urimos but the bunch are not joined together and is cooked in sugar to make a sweet dessert.Genbatag
SabadoSa-ba-d`oSpsábadoSaturdayn propBolIka'nem a awro mangibwat sa Lunes o sunor a awro konan Birnis.TagSabado.IloSabado.EngSaturday.
sabaensa-ba-'ɘnPuon:saba'voTagKayanin.IloIcarigatan.EngExhaust the supply of something.
sabangansa-ba-ŋannBolSay nigmang a bubuyangin sa nigmang rubari nan ilog a ibat sa taaw.TagTabing ilog.IloIgid ti karayan.EngThe beach on either side of a river that is usually sandy.Syn clskasabangnankasabangnan
sabarsa-barnBolBagay a naisalaban sa dalan uno animan a makapaed.TagHarang; sagabal.IloMakateped.EngAn object that blocks the way, anything or anyone that interferes.Syn clspaedDer.makasabar
sabatensa-ba-tɘnPuon:*(sabat)ActmanabatPerf.sinabatvoEngTo converge together.Der.pisabaten
sabawsa-b`awnBolSay ranom a nangluto' nin pising; ranom a nangluto' dinaang; animan a nairanom sa linuto'.TagSabaw.IloDiggo.EngSoup, broth, solution.Rel. todaangDer.sinabawan
sabaw susosa-baw su-soid. ofsusophrTagSabaw ng suso.IloUbbog suso.Engbreast milk.
sabetsa-b`ɘtn1BolTawag sa sayay bagay o ngaran.TagBansag.IloSungbat.EngAn identification or designation of something.Syn clstawag 12BolUbat sa pasabet.TagTuring.IloSungbat.EngThe solution or identification of something like in a riddle.Syn clsubatDer.manabetpasabetsabtan
sabidongsa-bi-doŋPoison?adjEngPoisonous.Syn clssamalDer.makasabidongmasabidong
sabilasa-bi-lan1BolSayay klasi nin tanaman a say bulong na anunro. Main karga nin mapalet sa rarem ket sayti ipunas sa ulo ket tumubo a sabot.TagSabila; dilang buwaya.IloDilang buaya.EngAloe plant with long stems, fleshy mucilaginous leaves the juice of which mixed with gugo to prevent falling of hair and cure baldness.Aloe arbadensis; Aloe vera2BolTanaman a mamatubo' sabot. tambar mangurot sabot.TagSabila.IloSabila.EngAloe Vera, a cactus plant used as medicine to make hair grow.
sa'bitsa'-b`itnBolAniman nin bagay a nakakatin.TagSabit.IloSab-it.EngHangings such as pictures or decorations on a wall.Syn clskatinDer.isa'bitpana'bitansa'bitan
sa'bitansa'-b`i-tanPuon:sa'bitvlBolPangwan nin isukbit o ikatin.TagSabitan.IloSab-itan.EngTo hang something on hooks.Syn clskatinanDer.sasa'bitan
sablaysab-laynrareBolAnron makulaney a iyambak a ipasablay sa gurot udino taman adtin parti nan lalaman konan tawon dusawen.TagSapok; suntok; dagok; bigwas; sablay.IloBaot; saplit.EngIntense and swift but indirect blows or the use of a whip on the body of the one being tortured.Syn clsasutarenlatiguwenRel. tosanetDer.ipasablaypasablayan
sablisab-liSpsablesabernBolAnron sundan udino kampilan a usaren ran sundalo' sa nag'adian sin saytaw.TagEspada.IloSabli; espada.EngA sword.Syn clsgayangispada
sablotsab-l`otnrareEngA plant, whose leaves, when soaked in water overnight, produce a very sticky substance.
sabonsa-b`onSpjabón soapnBolBagay a gumura' nin usaren ipami'pi' tan ipangringgas lalaman, palaton tan raruma et.TagSabon.IloSabon.EngSoap for cleansing any item.Der.ipanabonmasabonmisabonsabunen
saborsa-bornBolAniman a mailpa-ilpad nan siri sa libed-libed.TagKatiting.IloBabasit a banag.EngParticles of anything that are flying around in the air.Der.sabur-sabor
sabotsa-b`otn1BolTumubo' sa katat nin tawo bilang wadi' sa ulo, takyay tan raruma et nin parti o sa ayep sa intiro nin lalaman ra.TagBuhok.IloBuok.EngHair in general but usually referring to head hair.Specalisedsed 2barbas2BolTumubo' sa katat nin manok a manakeb nin lalaman ra.TagBalahibo.IloDutdot.EngFeathers on a bird.Der.makapisabotmasabotsabut-sabotsumabotsay.berber sabot
sabsabsab-sabnTagParang baboy kumain.IloSarabusob.EngA bite of something.Syn clsmasiba'Der.manabsab