Bolinao - English


a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

t


ta2taprBolUsaren nayaytin sarita' nin si sayay mampag'irgo nin man'ibiang nayay sayay kalamo' na.FilNating dalawa.IloTa.EngWe two, grammatically possessive or non-focused base form.CmpdtakaDer.katamotasaraph. v.tayna
ta1taconjBolPanuldong yayti nin mangitarana' sa ibarita' nin katuloy a rason o gagara nan si u'nan nibarita'.FilDahil.IloTa.EngIn view of the fact. A marker at the beginning of a clause expressing the basis of a statement or thought resulting in continuing the theme line.Cmpdbana' tata pigawDer.antabangta
ta pigawta p`i-gawCmpd. ofta1pigawconjBolSarita' yaytin usaren sa tarana' nin ubat sa tepet nin mayin o mamin rason.FilUpang.IloTapno.EngIn order that, subordinating marker of purpose.dial. var.ta pinggatAnd
ta'boyta'-b`oyinfBolItukdo' a ayi sa ranom bilang wadi' sa baybay, ilog, gagawa' tan raruma et.FilLusong.IloTapog.EngTo put the foot in water.AntitangkarDer.ita'boymana'boymata'boyta'buyentuma'boy
ta'buyenta'-bu-y`ɘnPuon:ta'boyvoBolMako, ikwa o itukdo' a ayi sa ranom bilang wadi' sa ilog, ranom sa batya tan raruma et.FilLusungin.IloAgtapog.EngTo wade through or dip feet into a body of water.Actmana'boy
ta'gant`a'-gannBolSayay pangyayadi' nin mamantini yapo'.FilHintay.IloAguray.EngThe period of waiting or delay.Syn clsmantiniwenDer.ita'ga-ta'gankata'ganmakata'ganmana'ganpata'ganenpitta'gansitata'gantaga'nantaga'nantuma'gan
ta'gayt`a'-gayn1BolLugar o ispasyo nin tangaren o ulien bana' sa kami'nan na bilang sa leas, pwit o tuktok nan sayay bagay.FilTaas.IloNgato.EngThe area above something or its top, the upstairs.Antyupa'Rellangit 1leas1.1noccThe upper garment, blouse or shirt.GenaysingSyn clskamisitakimunaDer.ata'gayita'gaykata'gaysangkata'gayantuma'gay
ta'le-ta'lenent`a'-lɘ-ta'-lɘ-n`ɘnPuon:ta'lenvoBolAtip-atipen nin unungen mamata'gay a bubagay.FilPagpatung-patungin.IloPagtutuonen.EngTo stack something on top of each other in an orderly manner.Syn clsatipenPerf.tina'le-ta'lenDer.mata'le-ta'len
ta'lenta'-l`ɘnnBolUnong nin pidaso nin sayay bagay nin iti sa babo nin saya tan saya.FilPatong.IloTuon.EngAn orderly stack of something.Syn clsatippaibaboDer.ita'lenkata'lenmata'lennikata'le-ta'lenpamita'le-ta'lenpita'lenenta'le-ta'lenen
ta'ngalta'-ŋ`alnanmlBolGawa' nin usaren a bebey nin ipangalap kanen o ipangayat nin ibuka' yan alaki mi'sa bigra' nin isada'.FilSakmal.IloSakmal.EngThe act of opening the mouth wide and closing it quickly on something.Syn clssi'ngalDer.mana'ngalmita'ngalanta'ngalenta'ngalen
ta'ngalenta'-ŋa-l`ɘnPuon:ta'ngalvoBolKayaten nin bigra' o kalapen a sayay bagay nin usar a bebey.FilSakmalin.IloSakmalen.EngFor an animal to use its mouth to snatch something.Actmana'ngalPerf.tina'ngal
ta'palta'-p`alTgtapalpatchn1BolBagay nin ipanakeb nin ubot sa kayo o raruma et o ipanali'neb sa bisang nin abel o raruma et.FilTapal.IloTakup.EngPatch, a covering over a hole in something such as a tear or injury.Syn clsplastertali'neb1.1nA bandage or other application to promote healing of an injury or skin disease.Syn clsimplastoDer.ita'palmana'palta'palan
ta'palanta'-pa-l`anPuon:ta'palvlBolKwan nin bagay nin makapamaanda' a parti nan lalaman nin main maingar o masakit.FilTapalan.IloBed-bedan.EngTo apply something such as a bandage for healing, usually with an ointment or plaster.Syn clspatsiwanplasterantursyanActmana'pal
ta'pota'-ponBolUnong o ayos nin bubagay nin ika' ya sa babo nin sayan bagay a saya et nin bagay nin kapada na nin kalaki mi'sa ya et li' lamang nin pababwan nin saya et anggan sa mababa' nin kata'gayan.FilPatong.IloDagumpo.EngA stack of something.Der.pita'pwen
ta'pokta'-p`oknBolBara'mon pulbos a mangibwat sa makrang a luta' nin mayi sa siri.FilAlikabok.IloTapok.EngDust, fine dry earth.Der.mata'poktata'poktuma'pok
ta'wanta'-w`anvlBolUbat sa tepet no kai tanda' o kai nin sigurado maipa'ka' sa sayay bagay.FilEwan.IloDi-ammo.EngI don't know.
ta'wast`a'-wasnBolPangingita'yon nin maksaw konan undayon.FilTayon.IloTulod.EngThe act of swinging something.Specta'yonDer.ita'wasmana'wasmita'wastuma'was
ta'wayta'-w`aynBolKayab o irgo nin maksaw maong.FilHiyaw.IloPukkaw.EngA loud shout.AntanàsSyn clsburyaw 1kurarawIntsta'wa-ta'wayDer.ita'waykatata'waymana'waymapata'waymita'wayannipana'wayta'wayanta'wayantuma'way
ta'wayanta'-wa-y`anPuon:ta'wayvlBolKayaban yay sayay tawo o ayep nin ipaksaw a busis o tunoy pigaw marnge' sa dayo'.FilHiyawan.IloPukkawan.EngTo shout out something to someone.Syn clskayabantawagen 1Actmana'wayPerf.tina'wayanAtl. is manta'wayanDer.kata'wayan
ta'yonta'-y`onnBolSi kakikimey nin undayon a makodti o makodtaw no ita'was.FilUgoy.IloTulod.EngThe swinging action of a hammock.Genta'wasDer.ita'yonmana'yontuma'yon
taawt`a-'awnBolSi alawang a raranom a parti nan mundo, a ma'sin.FilDagat.IloTaaw.EngDeep sea or ocean.MembaybayRel. tolinakRelAtlantikDer.ipataawkataawmaipataawmamataawmataawtumaawtumataaw
tab'angtab-'`aŋnBolKurang sa kuston taway bilang wadi' sa asin, sam'it tan raruma et.FilTabang.IloLab-ay.EngThe quality of lacking an expected taste.Der.katab'anganmatab'angtumab'ang
tàba't`a-ba'nBolSayay klasi nin eket nin naylon, main pataw na sa babo tan main ismay na sa yupa' pigaw mibusyag ya no ikatkat ya ket misungat o misa'bit sara sa eket a lumabas nin kuna'. FilKitig.IloSigay.EngA seine net that hangs vertically in the water with floats at the top and weights at the bottom edge, the ends being drawn together to encircle the fish.Syn clstabàrRel. toikatkatGeneketSpch var.mannaba'Der.manaba'tabàantabaentabaen
tabà'ta-b`a'n1BolSi maputi' tan malaney a parti nin lalaman o kinakubpal nin laman nan sayay tawo o ayep. FilTaba.IloTaba.EngThe fat of an animal or person,.Antebenglaman 3.1Rel. tomataba' 2ruyong2BolTaba' nin baboy o kuna' o say ladak ungot o mais.FilMantika.IloManteka.EngThe grease or lard removed from pork fat, fish, coconut or corn. Syn clsmantika'Relpupo'sitsaronDer.itaba'mataba'pataba'sangkatabaantabaàntabatsoytumaba'id.na'lek a taba'
tabaànta-ba-'`anPuon:tabà'vlIloMantikaan.EngTo fry something in lard.Perf.tinabaan