Bolinao - English


(
a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y

t


tataconjBolPanuldong yayti nin mangitarana' sa ibarita' nin katuloy a rason o gagara nan si u'nan nibarita'.TagDahil.IloTa.EngIn view of the fact. A marker at the beginning of a clause expressing the basis of a statement or thought resulting in continuing the theme line.Cmpdbana' tabungtata pigawDer.anta
ta pigawta p`i-gawCmpd. oftapigawconjBolSarita' yaytin usaren sa tarana' nin ubat sa tepet nin mayin o mamin rason.TagUpang.IloTapno.EngIn order that, subordinating marker of purpose.
taawt`a-'awnBolSi alawang a raranom a parti nan mundo, a ma'sin.TagDagat.IloTaaw.EngDeep sea or ocean.MembaybayRel. tolinakRelAtlantikDer.ipataawkatataawmaipataawmamataawmataawtumaawtumataaw
taba'1t`a-ba'Spch var.mannaba'nBolSayay klasi nin eket nin naylon nin mayi-mayi ya sa daluyon a ikatkat nin ipangalap kuna' sa maabay tan mataaw. TagPanti.IloSigay.EngA seine net that hangs vertically in the water with floats at the top and weights at the bottom edge, the ends being drawn together to encircle the fish.Syn clstabar2Rel. toikatkatGeneketDer.manaba'matabaantabaen
taba'2ta-b`a'n1BolSi maputi' tan malaney a parti nin lalaman nin kinakubpal nin laman nin sayay tawo o ayep. TagTaba.IloTaba.EngThe fat of an animal or person,.Antebenglaman 2.12BolTaba' baboy; taba' kuna'; taba' ungot o mais.TagTaba.IloTaba.EngThe grease or lard removed from pork fat. It could refer to cooking or vegetable oil but not normally.Syn clsmantika'Relpupo'sitsaronDer.itaba'mataba'pataba'sangkatabaantabatsoytumaba'id.na'lek a taba'
tabaenta-b`a-'ɘnPuon:taba'1Perf.tinabaanvoBolKalapen a kuna' nin usar a pino nin eket nin usaren sa abay o sa mataaw.TagPantihin.IloSigayen.EngTo catch fish using a seine net.
tabakalirata-ba-ka-li-raSptabaqueriacigar store, tobacco factorynBolPangwaan tan paglakuan tabako.TagTabakalera.IloTabakalera.EngTobacco dealer, tobacco factory.
tabakota-ba-koSptabacotobacco, light-brownn1BolMula nin say bulong ket gaw'en nin sigarilyo, abano, tan muskada.TagTabako.IloTabako.EngTobacco plant.Syn clsmanigarilyoRel. tomuskadanicotiana tabacum2BolKiri' nin bulong nin tabako nin linulon ta pigaw nin tabakwen.TagTabako; abano.IloTabako.EngCigar.Syn clsabanosigarilyoDer.mamatabakomanabakotabakwen
tabakwenta-ba-kwɘnPuon:tabakoPerf.tinabakovoBolManabako nin abano o tabako.TagMagtabako; manabako.IloTabakwen; agtabako.EngTo smoke a tobacco or cigar.Syn clssigarilyuwen
tab'angtab-'`aŋnBolPagkurangan sa kuston taway bilang wadi' sa asin, sam'it tan raruma et.TagTabang.IloLab-ay.EngThe quality of lacking an expected taste.Der.matab'angtumab'ang
tabangungota-ba-ŋu-ŋonBolKuna' a maputi' tan alaki ulo ra tan kasan siksik na ket madalunot a katat ra.TagKanduli; hito.IloTabangongo.EngLarge species of a white, scaleless sea catfish.Syn clspantatsynito'
tabar2ta-b`arnBolEket nin alalaki a ubot ta pigaw nin kai sara makalap a madidintek nin kuna', a usaren nin ipanilay sa adani tamo' sa abay.TagKlase ng lambat.IloKlasi ti eket.EngA gill net, a kind of fish net with a large mesh to allow the small fish to pass through. It is not used for deep-sea fishing.Syn clstaba'1Geneket
tabar1t`a-baradjBolKatawayan nin masam'it tan ambo' nin maalsem o masaple' o mapait a bilang sa salumagi, kamantilis, tan raruma et.TagHindi mapakla. IloSaan nga napait.EngA naturally sweet taste of fruit like the camachile and sweet tamarind compared to other fruit.Antmasaple'Genmasam'it
tabast`a-basn1BolNikaputol nan sayan bagay o bakas nin nikatayi' nan sayay aysing.TagTabas.EngThe rough cut or shape of something.Syn clsdisinyo2BolBira'mon beneng a bakas o kaalakyan bale' kinmawet a parpar na.TagTabas.IloTabas.EngHeavy, wide knife with a hooked end used for cutting sugar cane.Der.manabasmatabastabasantabasentabasen
tabasanta-b`a-sanPuon:tabasvlBolPutulan nin usar a matadem tan mabyat nin pamutol a sayan matiryal o bagay.TagTabasan.IloTabtaban.EngLop off, to make a rough heavy slice on something such as sugar cane, tile or other material.Syn clsbaw'asansapsapantabta-tabtaben
tabasenta-b`a-sɘnPuon:tabasActmanabasPerf.tinabastinabas-tabasIntstabas-tabasenvoBolKartiban o putulan nin buga' a sayay bagay.TagTabasin.IloTabasen.EngTo shape or trim something to fit a purpose.Syn clskartibenrupasentagaenGenputulen
tabatsoyta-bat-soyPuon:taba'2soy2adjBolTawag sa sayay tawon mataba' a pilalaman.TagTabatsuy.IloTabatsuy.EngTo be overly fat in body.Antma'bengSyn clsmataba' 1
tabayagta-b`a-yagnBolSayay klasi nin pising nin wakay yan ipauli' sa pala-pala, say bunga na anununron malilimpek, mabikoy, malumo tan maputi' a laman.TagUpo.IloTabungaw.EngA long bottle gourd.Syn clstabayag a malilimpektabyayongsynupo'Lagenaria sicerariaid.tabyayongsay.tabayag a malilimpek
tabayag a malilimpekta-b`a-yag a ma-li-lim-pɘksay. oftabayagphrBolKurtin bula a bunga nin maputi' a laman nan mabikoy sa butlay a nangibwat sa mulan pising a kumayam.TagUpo.EngA round white squash.Syn clstabayagLagenaria siceraria
tabidawta-b`i-dawnBolDaite' a kawayan bale' anro ya a mausar yan ipangalawit nin animan a maidap kalapen sa ta'gay o sa rarem bubon.TagKawit; sungkit.IloKallawit.EngA long piece of bamboo used to reach something.
tabinta-b`ininfBolGa'get ya sa gamet nin lumalako a sayay tawo lalun-laloyna a anak.TagAkay.IloKibin.EngTo hold someone's hand, especially a child's.Der.katabinmanabinmatabinmitabintabinen
tabinenta-bi-n`ɘnPuon:tabinPerf.tinabinvoBolGa'getan ya sa gamet a sayay tawo leleg nin manlumalako.TagAkayin.IloKibinen.EngTo guide a person by the hand or perhaps by the arm around the waist or some other way.
tablatab-l`aSptablas board, stalemate1nBolKayo nin tapi'; usaren sa pamama'deng nin bali.TagTabla.IloTabla.EngWood board, cut lumber.Syn clstapi'2adjBolPareho; kasan lyamado kasan dihado.TagTabla; patas; amanos; parehas.; Patas; pareho.IloTabla; awan naabak.; Patas.EngTie (said of sports, competitions, contests)., Draw, tie, equal, the same score, speed, etc.Syn clsamanos 2parihopumpyangDer.itablamitablawan
tablitastab-l`i-tasSptabletatablet, barnBolTambar a malimpek nin bira'mon butunis a kaalaki a tumaren no main masakit o mipaksaw.TagTableta.IloTabletas.EngMedicinal tablet.
tabont`a-bonnBolPangiyater konan nati sa kampusanto anggan sa pangwa sa pantyon o kinali.TagLibing.IloPunpon.EngThe burial or funeral of a person.Der.itabonmaikitabonmanabonmatabunan