Bolinao - English


y


yamutanya-mu-t`anPuon:yamotvlBolSay magkamain nin yamot o main yamot.TagMaugat.IloNaramot.EngTo put down roots in something.
yangaya-ŋ`anrareBolBut'ol ulo a siti a namunggos utek.TagBungo; bao ng ulo.IloBangabanga; tulang ti ulo; sabotsabot.EngSkull, the primary bone of the head.Syn clsbut'ol uloDer.yanga-yanga
yanga-yangaya-ŋa-ya-ŋ`aPuon:yanganrareBolBut'u-but'ol a mangipurok nin parti-parti nan but'ol ulo.EngThe head bones and cartilage that make up the skull.whulo 1Genbut'ol
yangyangyaŋ-yaŋSpch var.yasyasadjBolKasan natra' gapo, mataman no dikot o sabot.TagWalang tira.IloAwan natitda.EngTo be completely cleared, barren, no hair or any weeds.Syn clsduldolkalbokuskos
yapisy`a-pisnBolKapapa'sar nin lalaman a ma'beng o alayog.TagBalingkinitan; hagway.IloKutong.EngSlenderness or slimness of a persons body or leg or the stem or trunk of a plant.Anttaba'1 1Syn clsebenglayogDer.mayapis
yapo'ya-p`o'partBolAndi' ya gaw'en a sayay bagay ta main taga'nan; udas a panana'gan sayay bagay.TagMuna.IloPay.EngMarks the priority of doing the action referred to as being before some other action.Syn clsu'nawenRelba'yo 2taga'nan
yaposya-posnTagYapos.IloYapos.EngA touch.Der.yapusen
yapusenya-pu-sɘnPuon:yaposvoBolAprusen nin garamay.TagHumipo; yapos.IloYapusen.EngTo rub gently to relieve pain.
yapyapenyap-ya-pɘnPuon:*(yapyap)ActmangyapyapvoBolIta'gay tan ikayupa' yay birawo pigaw ipurok a ata'.TagUmalog.; Magsimot.IloYapyap.EngTo toss the contents of a winnowing basket up and down to separate the larger or heavier grains from the lighter ones.Syn clsmanatap
yarday`ar-daSpyardayardnBolSukat nin kaanruwana a 91.44 nin sintimitros.sandupa, a syay pangipa'nat konan sayay takyay anggan rubari' abaya.TagYarda.IloYarda.EngYard, a standard of measure that composed of 36 inches or 91.44 centimeters.
yasotya-s`otnBolPamimilang nin mapulo' ray sipupulo' nin kwarta; pamimilang a mangibwat sa saya anggan sanyasot.TagDaan.IloGasut.EngHundred.Der.mangyasotsisa'sanyasotyasuten
yasutenya-su-t`ɘnPuon:yasotPerf.yinasotadvcollBolGaw'en nin sanyasot bisis.TagDaan-daan.IloGinasot.EngTo do something one hundred times.
yata'ya-ta'adjBolKasan sirbi nayna.TagWalang silbi.IloAwan sirbi.EngTo be useless, wasted.
yataby`a-tabnBolSarban bunga a nayatab. Pari nin naglat ana sa puon. Animan a bagay a ga'muran sa susuyot a awro.TagAni.IloAggapas.EngThe harvest which was harvested - rice, wheat, etc.Syn clsarawas 2Der.ipayatabkiyatabmamayatabmangyatabmayatabyatabenyumatab
yatabenya-ta-bɘnPuon:yatabPerf.yinatabAtc. is manyatabenvoBolKalapen anay bunga.TagMag-ani; maggapas.IloAggani.EngTo harvest or reap something.Specaguden1pariwenDer.yayataben
yatekya-t`ɘknBolSay marabsaw a dumaras sa rarem nan kayo.TagDagt^a.IloTubbog.EngThe milky or brown sap of a tree.Der.mayatek
yawongya-w`oŋnBolararem a plato a pangwan pising; plato a simmalikungkong a pangwan kuna' a main sabaw.TagMangkok; tagayan.IloMallukong.EngBowl.Rel. tolipong 1
yayaya-yanBolMangasikaso konan anak a upaan. mamiikap anak.TagYaya.IloYaya.EngBaby sitter.
yayatya-yatadjBolNa'teng anan tuloy; nalabas a tib'ey.TagMatigas dahil sa tuyo'.IloTimmangken iti bayag.EngThe condition of being overly dried while being exposed to the sun, especially in terms of fish or meat.
yayatabenya-ya-ta-bɘnPuon:yatabennBolSay sarban mayatab; say bunga.TagAanihin.IloAn-anien.EngThe harvest, the fruit.
yebyebyɘb-y`ɘbnBolSama' a dimmalit sa katat ket maidap nin galaten.TagLibag.IloKabkaban.EngThe dirt that is embedded in a person's skin and is not removed even though he has washed himself thoroughly.Syn clsdulingattibak-tibakDer.mayebyebmiyebyebyebyebanyebyeben
yebyebanyɘ-byɘ-banPuon:yebyebvlBolPanglat sama' a tinmib'ey bana' ta kurang sa linis o sa paryo'.TagTanggalan ng libag.IloIkkatan iti rugit nga tinmangken iti partis ti bagbagi.EngTo remove ingrained dirt.
yebyebenyɘb-yɘ-b`ɘnPuon:yebyebvooldBolTubuan sama' lalaman.TagLibag.IloKabkab.EngTo get the skin filthy dirty.
yedyedyɘd-y`ɘdnBolLupot a ipamunas-punas.TagBasahan.IloNisnis.EngCourse waste pieces of cloth or rags that are used for removing stubborn marks from things.Syn clslampaso 2nisnispunasGenlupotDer.iyedyedyedyeden
yedyedenyɘd-yɘ-dɘnPuon:yedyedvoBolPanglat kinumtat sama' sa swilo, ringring tan, babu-babotan rigrig agamiren.TagIs-isan.IloKadkadan.EngTo aggressively remove the ground in dirt from the surface of things such as walls, floors and furniture.Syn clslampaswen