Bolinao - English


a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

d


da'da'da'-d`a'nBolGawa' nin ikwa yay ayi sa babo nan sayay bagay.FilTapak.IloBaddek.EngThe act of lifting and setting down the foot.Syn clstalmakDer.da'daanda'daanduma'da'ida'da'makada'da'mana'da'nikada'da'
da'da'-da'daanda'-da'-da'-da-'anPuon:da'daanvlFilTapak-tapakan.IloBadikan.EngTo trample on something, usually to destroy.Syn clsasak-asaken
da'daanda'-da-'`anPuon:da'da'vlBolIpababo a ayi sa sayay bagay o tawo.FilTapakan.IloBaddekan.EngTo step on something.Syn clstukduanRelàyiActmana'da'Der.da'da'-da'daandada'daanduda'daanmada'daan
da'sald`a'-salnBolBigraan nin pakaragrag nan sayay mabyat nin bagay ket maigket ya sa sayay bagay o tawo.FilBagsak.IloTupak.EngA heavy falling blow on a person or thing.Der.da'salanida'salmada'salan
da'salanda'-sa-l`anPuon:da'salvlBolMangibwat sa ta'gay ket inabo' o ipababnak yay sayay mabyat nin bagay sa sayay tawo o bagay.FilBagsakan.IloTupakan.EngHit something or someone with a heavy object, generally from above.Syn clspababnakan
da'tond`a'-tonn1deepBolAniman nin ibi para konan Dios o sa raruman manraywen nin pangipa'kit nin pangrarayo kona.FilHain.IloDaton.EngSomething given as an act of worship.Syn clsatangpangrarayoRel. toaltar 22BolBagay bilang sa kansyon, libro o raruma et nin gawa' nin igagara para sa sayay tawo.FilAlay.IloSagut.EngAddressing something such as a song or book to someone such as a friend or patron.Syn clsdidikasyonMassduda'tonDer.ida'tonikida'tonpinakada'ton
daangd`a-'aŋnBolPangluluto' nin kuna' tan raruma et, nin abaw a sabaw tan alseman bilang wadi' nin salumagi tan raruma et.FilSigang.IloSigang.EngThe act of preparing soup, usually fish, characterized by its sour and savory taste most often associated with tamarind.Relsabaw 1Der.daangendinaangidaangipanaangmanaangpanaangan
daangenda-'a-ŋɘnPuon:daangvaFilMag-sigangIloSigangen.EngTo cook sour fish soup.Actmanaang
daba'd`a-ba'nBolKlasin kuden nin ayupa', alawang a bebey, main bilid sa bandan kapikngaan o yupa’ nin liey, nin panaangan o pamisingan.FilPalayok.IloBanga. EngA wide mouthed cooking pot that is short with an edge about a third of the way up and is used only for cooking vegetables and fish, not rice.Rel. topanglutuanGenkuden
dada'd`a-da'n1BolSi ibarita' no tumawag o kumutana sa sayay bali o tindawan.FilTao po.IloApo.EngCall when approaching the house, hello.Syn clstumuktokRel. tokayabGenkutana2BolPannawag ran mangallago' sa sayay babayin idad anan sayay ina nin kasa gapon pikanayunan ra.FilAle.IloNana.EngA call to a woman without any relationship to show respect.3BolSiti a tawag ran raruma nin taga Bolinao konan panginawen ra.FilKaka.IloNana.EngAunt.syninay 2Der.dumada'kadadada'
dada'daanda-da'-da-'an Puon:da'daannFilTapakan.IloPagbaddekan.EngWhat is stepped on.Syn clsapin sapatosswilastutukduan
dada'yaganda-da'-ya-g`anPuon:*da'yagnBolLugar nin kasan sirong o atep, a no yabi ket maray'ep sa amog.FilLugar na walang silong.IloKalnawaan.EngAn open unprotected outside area, especially referring to night.Antsirong 1Rel. tobutaktak 2
dadalananda-da-l`a-nanPuon:dalanannBolLugar o ispasyo nin labasan tawo o bagay nin mako o sumrep sa sayay sakalakon lugar o ispasyo.FilDinadaanan.IloPagpagnaan.EngPathway, the place that is traveled on.
dadaluyonda-da-l`u-yonPuon:daluyonnIloDadalluyon.EngAn area that is being affected by waves.
dadasalanda-da-sa-lanPuon:dasalannFilKung saan nagdadasal; lugar dasalan.IloPagkararagan.EngA place of prayer.
dadayamida-da-ya-miPuon:dayaminBolLugar a main nin dayami.FilDayamihan.IloKagaramian.EngA place where there is straw.
Dadid`a-diEgdaddynintBolTawag sa ama a kapada nay tatay, tay, papa, papang.FilDadi.IloDadi.EngDaddy.synPapa 1PapangTatay
dadild`a-diladvBolKapapa'sar nin daite' tamo' a kanen no mangan.FilKunti kung kumain.IloKusim.EngThe act of eating only small amounts of food.Antsiba'Der.dumadilmadadil
dadpakda-d-p`aknBolMaksaw nin tunoy nin rampa' o pakaigket nin matapyak nin bagay sa matib'ey nin patag nin bagay o lugar.FilLagapak.IloNalpaak.EngThe sound of a heavy slap of the hand or a broad object such as a slipper.Syn clslalpakGentunoyDer.ipadadpakmadadpakpadadpakan
dadpikda-d-p`iknBolTunoy nin tapik nin parpar garamay o nin ambak nin maimpis nin bagay bilang sa bislak.FilTunog ng tapik o palo.IloKibeb.EngThe sound of a slap using the tips of the fingers or a thin stick.Syn clslalpakRelambak 1tapikDer.madadpik
daegda-'`ɘg1nBolMabyat nin bagay nin ikwa sa babo nan saya et nin bagay.FilDagan.IloPandag.EngA weight for subduing something.2infBolMasurukan sa gesen, pwirsa, kaungan o mababa'.FilDaig.IloAtiw.EngTo prevail over something or someone by force or skill and so overpower them.Syn clstaloDer.daegendaegendag'anidaegipadaegmadaegmakadaèg1makadaèg2makadaèg2manaeg
daegenda-'ɘ-g`ɘnPuon:daegvoBolMasurukan sa gesen, pwirsa, pakababa' o kaungan yay sayay bagay o tawo.FilDaigin.IloAtiwen.EngTo subdue someone or something by force.Syn clstalwen 1ActmanaegPerf.dinaeg
daemda-'`ɘmnBolKapapa'sar ti nin luta' nin madutak-dutak o madu'mel.FilMamasa-masa.IloNadam-eg.EngSlight wetness, dampness.Antma'tyanmakrangDer.madaem
daepda-'`ɘpadjBolKaingaran nin milawok a salak, li'mo tan tapo', a kai ana makatnoy tan makaisip nin kusto.FilNerbiyos.IloDaep.EngTo be stunned and paralyzed by the intimidation of a situation.Syn clsli'moReltapo'Lesnirbyossalak2Der.madaepan
daerda-'`ɘrn1BolTarig'en o pigagawa' nin kai maeyeg, umiray tan raruma et.FilTatag.IloTibker.EngStability, the quality of being immovable or firmly placed and steadfast in position.Syn clstarig'en2BolTarig'en nin kanakman, ambo' nin matapo' tan kai nin manili-sili.FilTatag.IloTibker.EngTo be unwavering in mind, not giving up easily.Syn clstarig'enDer.dumaeridaerkadadaermadaer