Bolinao - English


a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

i


i-'i-??? > vinBolLitra nin ika' sa u'na nan irgo nin mausar sa ipagwa'.Fili-IloI-/Iy-.EngIntentional transferal into something or into a use of an item leading to a desired end.RelmayinPerf.ni--Cmpdipa-ipaNG-mangi-pai-
i'ban'`i-banPuon:ebanvinBolBigra' a minganga nin mananglap siri ba'yo anaet iliwa' a siri sa a'rong tan bebey.FilBumahin.IloAgbaeng.EngTo sneeze, to expel air suddenly and violently through the nose and mouth.
i'bat'`i'-batPuon:ubatvinBolIbi nin ubat sa tepet.FilIsasagot.IloIsungbat.EngTo give a response or answer to something.AntitepetSpch var.iyubatActmangi'batPerf.ni'batDer.mai'batmangi'bat
i'beng'i'-b`ɘŋPuon:ebengvinBolPangibwatan nin mabaw'asan o makasa a taba' nan lalaman bana' sa sayay masakit o ta kai mampangan.FilPapapayatin.IloIkuttong.EngFor something to make a living body thin or reduced in mass.Antitaba'
i'bot'i'-botPuon:ubotvinBolAniman a bagay a naisukat ya nin ihusto sa ubot a gindat.FilIbutas.IloIyabot.EngTo have fitted or adjusted something to a hole to make it fit tightly.Syn clsipapa'sekanPerf.ni'bot
i'deng'`i'-dɘŋPuon:edengvin1BolAwiten yay sayay bagay ba'yo nin umdeng.FilItindig.IloItakder.EngTo take something or someone into a standing position.2figBolIlalaman o iriprisinta yay sayay tawo.FilKumatawan.IloMangibagi.EngTo act, speak, etc. in place of someone.Syn clsilalamanmagdipinsamangingilalamansandi3figBolIdipinsa o isakit yay sayay bagay bilang say pammemper, prinsipyo tan raruma et.FilPanindigan.IloItakder.EngTo take a stand defending someone or something.Anttarig'enanSyn clsidipinsaisakitActmangi'dengPerf.ni'dengAtl. is man'i'dengDer.i'denganmai'dengmangi'deng
i'dol'`i'-dolPuon:edolvinBolIgket yay ulo sa bagay no ata'gay ya dyan si pigketan.IloTukno.EngTo bump the top of the head on something above it.Syn clstugtog 2Der.mai'dol
i'lab'`i'-labvinBolIrangrang yay sayay bagay sa apoy o baya bilang wadi' bulong batag, pigaw kumulaney ya. FilIsalab.IloIdadang.EngPass something though fire to prepare it for use such as to soften a leaf or finish a carving.Syn clsirangrangActmangi'labAtl. is man'i'labDer.mangi'lab
i'met'`i'-mɘtPuon:emetvin1BolGagarawnen o mangyadi' nin si sayay bagay ket makasa ya.FilIwala.IloPukawen.EngTo lose something needed or of value by carelessly using it.2BolIbu'bo' o itampal a likido bilang sa ranom tan raruma et.FilItapon.IloIbelleng.EngTo dump and so lose a liquid or something that flows.Syn clsibu'bo'isiboyitampalActmangi'metPerf.inmetni'metDer.mai'metmangi'met
i'pos'`i'-posPuon:uposvinBolUsaren a animan a main sa anggawan nin magwa' bilang wadi' kwarta, mababa', pwirsa tan raruma et. FilSairin.IloIyibus.EngTo put one's full effort and resources into a task.Actmangi'posPerf.ni'posAtl. is man'i'posDer.mai'posmangi'pos
i'ras'`i'-rasvinBolAwiten o ika' ya sa sayay lugar a sayay bagay o tawo.FilDalhin.IloItugot.EngTo take along with or convey something or someone someplace or bring forth something into an environment.Antibati'Syn clsika'iyaterSpecawitenActmangi'rasPerf.ni'ra-ni'rasni'rasIntsi'ra-i'rasni'ra-ni'rasDer.ikii'rasipai'rasmai'rasmangi'rasmi'rasnikai'rasnipai'raspakai'ras
i'roy'`i'-royPuon:iroyvinoccoldBolSay lakasen a kawayan o kayo nin aydan.FilIlawit.EngTo take up the bamboo or wood entry ladder.Syn clslakasen
i'sad'i'-s`adPuon:asadvinBolUsaren a maserey nin kayo a ipangali nin ubot sa luta'.FilGamitin ang matulis na kahoy sa pagtanim ng palay.IloIbalutbot.EngTo plant by using a pointed stick to dig a hole.Perf.ni'sad
i'sar'i'-s`arvinBolIpababnak yan maksaw a man'awiten o man-ga'getan.FilIbagsak.IloIsaltek.EngTo drop a load with great force (e.g., a sack) so as to settle its contents.Syn clsdusaren 1ida'salipababnakActmangi'sarDer.mangi'sar
i'sed'i'-sɘdPuon:sedsedvinBolUsaren a maserey a kayo nin ihustu-husto nin maong sa ubot no imula pigaw kai ma'kan ayep.FilIhoyo; maghoyo; maihoyo; ibukay na mabuti.IloIyabot; iakbel iti abot nga usaren ti natirad a kayo.EngTo put into a hole with the aid of sharp pointed piece of wood.
i'sok'i'-s`okvinBolIyu'na yay ulo nin dumket sa luta' o ranom.FilIsalpok.IloItiro ti ulo iti daga.; Idunpar.EngTo hit the head downward on something.Syn clsibangga'Actmangi'sokDer.mangi'sokmi'sokpai'sok
i'teng'`i'-tɘŋPuon:etengvinBolSi kaanrwan panaon nin pakausar o kuri nan sayay bagay.FilItatagal.IloIbayag.EngTo pass the time to a particular event.Rel. tokuriSpch var.iyeteng
i'wab'i'-wabPuon:uwabvinFilHikab.IloSuyaab.EngTo yawn.
i'yag'i'-y`agvinBolIbusngaw nin maksaw a kaingaran yupa' sa akis, ilis o raruma et.FilBumunghalit.IloIriyaw.EngTo burst out with emotion either sad or joyous.Actmangi'yagPerf.ni'yagDer.mangi'yag
i'yan'i'-yaninfFilIbahay.IloIbalay.EngTo live together without being married.Atl. is man'i'yanDer.ka'yanki'yanmi'yanmi'yan
iad'i-'`adPuon:*advinIloInayon.EngTo add something to something.
iapsot'i-'ap-s`otPuon:apsotvinIloIyuksot.EngTo withdraw suddenly.
ias'as'i-'as-'`asPuon:as'asvinBolMamiasa' nin bagay sa rubari' tan rubari'.IloIyas-as.EngTo scrape something across something.Actmangias'asDer.maias'asmangias'as
iasinso'i-'a-s`in-soPuon:asinsovinBolPakababa' nin umaligwas, gumista o magprugriso.IloIasinso.EngTo make things advance.
iayos'i-'`a-yosPuon:àyosvinFilBolIkwa sa mabistan unong o uksoy a bubagay, magwa' lamang a rilasyon.FilIayos.IloIyurnos.EngTo arrange for and make an orderly arrangement or relationship.Syn clspakandaen 1ActmangiyayosAtl. is man'iayosDer.mangiyayos