Bolinao - English


a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

l


lalanBolMaika'nem a nuta a mangibwat sa sangkayupaan a do.FilIkaanim na nota sa musika magmula sa do.IloMaikanem nga nota ti musika nga irugi idyay ababa na do.EngSixth note up from do in the major musical scale.
la'bonla'-bonnBolIkwa a karni o ipipising sa mansumbo nin ranom sa panglutuan.IloLambong.EngThe act of blanching something in hot water.Der.ila'bonla'bunenmangla'bon
la'bunenla'-bu-nɘnPuon:la'bonvaBolMangluto' anggan sumbo a ranom nin kasan rikado nin mamabanglo o mamataway.IloLambungen.EngTo blanch something by putting it in boiling water for a short period of time.Actmangla'bon
la'gitla'-g`itadjBolLuta' a mabugay tan magasal tan kai gapo tumupa' mataman rumapeg yan maksaw.FilGayas.IloLagit.EngSoil that is sandy and infertile.
la'la'toyl`a'-la'-t`oyadjrareFilMahina.IloKuyyang.EngTo be drooping or sluggish and lacking energy.Syn clslakuylakoy 1lampayotmalupoy
la'pakla'-p`aknrareBolPannaga' nin maksaw o alaki sa sayan bagay.FilKatayin.IloIlap.EngA large cut of something such as meat.Syn clsbutyakiwa'Rel. torusatLestaga' 1Der.la'paken
la'pakenla'-pa-kɘnPuon:la'pakvoFilHati-hatiin.IloIlapen.EngTo slaughter an animal.Syn clspangmamati
la'posla'-p`osn1BolPakaiyadi' nan sayay bagay o gawa'.FilWakas.IloPagtinggaan.EngThe completion of something or tying up the loose ends of an activity.2BolSi pangiyadi' konan linya nin mansarawen bilang wadi' apay, bag, gagaban tan raruma et.FilHangganan.IloLippas.EngThe finishing of one complete row of weaving and tying it off.Der.ila'posla'pusanla'pusanmangla'pos
la'pusanl`a'-pu-sanPuon:la'posvlBolByan ana nin anggawan.FilTapusin.IloLippasen.EngPut an end or the finishing touches on something.Syn clsanggawan 1manganggamayadi' 1pika'kaan 1Actmangla'posPerf.lina'pusanDer.kala'pusan
la'wanla'-w`annBolKal'ot a gawa' sa pinon rubir o naylon o sinaran pangipukukan a ipa'leg nin makakalap manok, manuk-manok tan raruma et no matukduan o madaragos raya.FilBitag.IloSilo.EngA snare, a thin cord with a slip knot or a net for snaring birds and animals, such as monitor lizards.Rel. topa'legtiroRelkal'otkurbongsiklongGenipamukokPerf.lina'wanDer.la'wanenla'wanenmaila'wanmala'wanmangla'wanmapala'wananmila'wan
la'wanenla'-wa-n`ɘnPuon:la'wanvo1BolPa'legan nin bagay nin magwa' makadakep nin ayep.FilBitagin.IloSiloan.EngTo snare something.Syn clsdakpenRel. tomangasoGenpa'legan2figBolImatunan yan maong sa kimey o reng'en yan maong sa ibarita' na a sayay tawo pigaw nin madakep ya yupa' sa sarita' tan aksyon na.FilBitagin.IloSiloan.EngTo catch someone in their words or actions so as to be able to condemn them for it.Actmangla'wan
la'yal`a'-yanBolMula a say bulong namaanro nin bilang bulong kawayan tan say yamot alalaki nin mag'in laman nin nagsikabarang a kurti ket usaren ti nin rikado a mamaagas tan mamabanglo nin linuto' tan ipanambar irab-irab.FilLuya.IloLaya.EngThe ginger plant with roots used as a hot, fragrant kitchen spice and in folk medicine.Syn clssalabat 1RelagasZingiber officinale
lababla-b`abnBolAmpog o mipaong nin mag'irgo nin ambo' tutuo.FilYabang.IloTangsit.EngArrogance and exaggeration.Syn clsampogmiampogDer.pilabab-labab
lababola-b`a-boSplavabowashbasin, restroomnBolLugar sa bali nin itaw a gripo o piranuman tan panguyasan nin nagsikabarang.FilLababo.IloLababo.EngThe wash area in the house with a faucet where things are cleaned.
labahasla-ba-hasSpnavajaclasp knife, tusknBolMatadem yaati nin usaren nin ipanglat barbas.FilLabaha; labasa; pang-ahit.IloLabahas.EngRazor, tool with a sharp blade to shave with.Syn clsipamarbasipangahitipangahitipangiskisRel. tobarbasan 1
labahitala-ba-hi-taSplavahitanBolLansita a ginwa' sa Batangas.FilLabahita.IloLabahita.EngStraight razor. A knife that can be closed and its blade hidden.Rel. tolansita
labanl`a-banCflumalabannBolPiaaway o pikukuntra nin tutawo o grupo a say gagara ket madaeg yay kakuntra.FilLaban.IloLaban.EngA fight, usually in a public setting and between groups.Syn clsbakbakSpecawaypurpyaGenguloIntslaban-labanDer.ilabankalabankilabanlabananlumabanmakalabanmamalabanmilabanpilaban
labananla-b`a-nanPuon:labanvlBolKuntrawen o risistyan yay sayay tawo o bagay yupa' sa pangusar nin pwirsa, armas o rason.FilLabanan.IloLabanan.EngTo oppose or fight against someone or thing, physically or verbally.AntayunanSyn clskuntrawensubagenPerf.linabananDer.malabananpakailabanan
labangla-b`aŋnBolRwa o tulo a kulor katat o sabot nan sayay ayep bilang sa baboy o baka.FilBatikan.IloLabang ti kolor.EngTwo or three or more irregular colored spots on animals, especially pigs or carabao.Syn clsbaklayburikDer.lalabangànnapalabang
labasl`a-basadv1BolSa rubari' nan sayay lugar o mayadi' yaynay udas nan sayay pangyayadi'.FilLampas.IloLabas.EngBeyond or past the effects of a place, time or event.2BolMasurok o subra sa matkap o sa matkap nin sukat nin ka'baw, kaanrwan tan raruma et.FilSobra.IloSubra.EngTo over do something or do in excess of a norm.Syn clssubraDer.ilabasipalabaskalabaslabasanlabasenlumabasmakalabasmamalabasmanglabasmapalabasmilabasnipanglabaspalabasenpalabasen
labasanla-b`a-sanPuon:labasvlBolDalanan nin kai tumgen a sayay bagay, lugar, tan raruma et no mamunta sa keen.FilDaanan.IloLabasan.EngPass by somewhere without stopping or being affected by it.Syn clslukbawluktawanPerf.linabasanIntslinabas-labasanDer.lalabasanmalabasanmapalabasanpamalabasan
labasenla-b`a-sɘnPuon:labasvo1BolUmalis nin dumalan sa dani nan sayay tawo tan raruma et.IloLabasen.EngTo surpass or overtake something.2BolGaw'en nin subran maong o kasayna sa manepeg.FilLumabis.EngTo over do something beyond a norm.Actmanglabas
labatibal`a-ba-t`i-baSplavativa enema, nuisancenFilGamit panglinis ng buong katawan.IloLabatiba.EngAn enema, a body flush.Der.labatibawen
labegla-b`ɘgnBolSay nilawok nin kaingaran nin mali'mo tan masalak no main nin gaw'en a umadap sa abaw nin tawo.FilKaba.IloNerbiyos.EngStage-fright, nervousness to do something in front of people.Syn clssalak2Der.malabeg
labenglabengla-b`ɘŋ-l`a-bɘŋnBolMabyay yayti sa taaw nin say lalaman na kurtin payong o kampana', ranuk-ranok nin malumo tan bara'mon gulaman nin malino tan main nin annented nin gamay na.FilDikya.IloLabenglabeng.EngA light brown to creamy colored jellyfish that may grow to 12 to 18 inches with a body made up largely of a jellylike substance and is shaped like an umbrella with short, about 4 inches long, non-dangerous tentacles.Syn clsbukyaCatostylus mosaicus