Bolinao - English


a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

r


raraprBolUsaren yayti no itudo' o ibarita' saray abaw a tutawo o pinarsa.FilNila.IloDa.EngThey, them or their, grammatically possessive or non-focused base form.Cmpdkonrarasararatamori
ra'mosr`a'-mosmag-infBolGawa' nin uyasan o lebten a rupa.IloDiram-os.EngThe act of washing the face.GenuyasanDer.mangra'mosmira'mosra'musan
ra'pogr`a'-pognBolLuto' sa kuna', kamuti tan raruma et nin itukdo' sa baya o ika' ya sa ma'mot nin abunsyang.FilIhaw.IloTuno.EngThe act of roasting by placing the food directly on the embers.Syn cls*pulpogibayaDer.ira'pogmangra'pogra'pugen
ra'pugenra'-pu-g`ɘnPuon:ra'pogvoBolLutuen sa baya a kanen tan raruman rabay nin lutuen.FilIihaw.IloAgtuno.EngTo roast something such as fish or cassava, not meat, directly in the coals of a fire.Syn clsmamayapugpugan 1Actmangra'pogPerf.rina'pog
ra'ra'ra'-r`a'n1BolKatat tan taba' nin naluyloy sa liey ayep bilang sa baka o manok, o sa yupa' nin ba'ba' sa tawo nin kadubli nan ba'ba' no mataba'.FilLambi.IloAkak-akak.EngJowl or double chin, the fleshy part under the jaw.whba'ba'2BolPinnom ran aso tan pusa' nin dildilan o kalapen nin dila' ra a ranom. FilLaklak.IloDildil.EngThe act of lapping up by a cat or dog of a liquid.Rel. todildilanDer.ira'ra'mangra'ra'ra'raen
ra'raenra'-ra-'`ɘnPuon:ra'ra'voBolGawa' ran ayep nin miduman ran dildilan a ranom no minom sara bilang wadi' aso, pusa tan raruma et.FilLaklakin.IloDildilan.EngTo lap up something with the tongue.Actmangra'ra'Atl. is manra'raen
rabakra-baknFilHati-hatiin.EngThe activity of rustling animals.Der.mangrabakrabakan
rabakanra-ba-k`anPuon:rabakvlBolPangmamati ran mananakaw nin uayep sa tatalon.FilMangangatay sa kagubatan.IloAgtaktakaw ken mangpatay ti animal iti bakir.EngCattle and carabao rustling and subsequent butchering in an out of the way place.ActmangrabakPerf.rinabakanIntsrinabak-rabakan
rabanosra-ba-n`osSprabanosradishnBolSayan klasi nin kayo tan prutas nin ma'kit sa ma'mot nin lugar. Say kulor nin prutas ket birdi-birdyan no maluto' ana tan say kulor nin laman ket maputi' nin main mangisit nin bubikoy.FilGuyabano.IloGuyabano.EngGuyabano, a tropical fruit and tree with a yellow green fruit covered with soft spikes. The flesh is white in color with black seeds.Annona muricataSpch var.rumando
rabayra-b`aymodBolMain apes o pakagusto konan sayay bagay, tawo o ayep.FilGusto.IloKayat.EngWanting or liking something.Antgura'Syn clsgustointrisadokursunadamagkaintrisadopaburitoRel. toapespili'RelririketDer.karabayanmangrabaymarabaypakarabayrabay-rabayrabayenrabayenrumabayid.rabay nan ibarita'
rabay nan ibarita'ra-b`ay nan 'i-ba-r`i-ta'id. ofrabayphrfigBolKatarusan o mansaritaen nin nausar nin irgo.FilIbig sabihin.IloKayat na ibaga.EngThe meaning is, it wants to say.Syn clskatarusan 1
rabay nan saritaenra-b`ay nan sa-ri-t`a-'ɘnid. ofsaritaenphrBolRabay nin katarusan nin iparate'.FilIbig sabihin.IloKayat na sa'wen.EngThe meaning of something.Syn clskatarusan 1
rabay-rabayra-bay-ra-b`ayPuon:rabaymodBolApes nin maong o pangursunada nin maong.IloKaykayat.EngTo be comfortable or pleased.Syn clsapesengustu-gustopangursunada
rabayenra-ba-y`ɘnPuon:rabayvoBolApesen o magustwan a bakas, taway, kalidad tan raruma et nin pa'sar nan bagay, tawo o ayep.FilGustuhin.IloKayaten.EngTo want or long for something.Syn clsaduenapesengustwankursunadawenpilienRel. tomilaloActmangrabayPerf.rinabayAtl. is manrabayenDer.parabayen
rabe'ra-b`ɘ'nBolPananarita' nin nagsikabarang a duka' a sarita'.FilPagsasalita nang masama tungkol sa ibang tao.IloPanagsasao iti dakes a maibusor iti kapada nga tao.EngToo much talking, unnecessary talk or conversations.Der.marabe'
rabisr`a-bisEgrabiesnBolSay bayros tan grabin sakit nin makasamal nin bira'mon dita' a ibat sa lawaw nin aso tan raruman ayep ket maikwa no makayat o manguramos raka.FilRabis.IloRabis.EngThe disease of rabies which is passed on through the saliva of a bite.Rel. tobagel 1
rabnotrab-n`otnBolPannutdot nin mipipi'sa tan mapirsa sa bagay nin tinmubo' o main nin yamot.FilSabunot.IloPungot.EngYank, a forceful pull of a rooted object such as a plant or hair.GensulnotDer.marabnotrabnuten
rabnutenrab-nu-t`ɘnPuon:rabnotnBolGa'getan tan guruyen yan bigra' a sayay bagay sa gamet mo.FilLabnutin.IloBigsuten.EngTo grab and forcefully yank something from someplace (weeds, bag by a thief).Syn clsgunuten 1Rel. torabsot
rabongra-b`oŋnBolBa'yon tubo' nin puon kawayan a lumiwa' no tyimpon rapeg, mataway ti nin ipising kalawok a saluyot.FilLabong.IloRabong.EngBamboo shoots.
rabotr`a-botnBolDidikot a tumubo' tan kumayam anggan gumulpi, ipangatep bali ba'lag tan raruma et nin atepan.FilKugon.IloRuot.EngA generic word for grass, specifically cogon grass.Syn clsdikot 1Specbarisangabuyboy 1Der.rarabot
rabsawrab-s`awadjBolSi sayay likido bilang sa ranom ket ambo' yan mapalet o nalabas a ka'bwan nin ranom o sabaw bilang wadi' sayay luto' bilang sa linugaw, tinambutambong tan raruma et.FilLabnaw.IloLasaw.EngFor a liquid to be dilute or lacking in the expected fullness of ingredients.AntpaletDer.marabsaw
rabsotrab-s`otnBolKalapen nin bigra' o sampaten a raruman bagay nin nakasa'bit o nakasulot.FilAgaw.EngThe act of grabbing and violently removing something, generally hanging, from a place of attachment.Syn clsgamrotsampatRelrabnutenDer.mangrabsotrabsutenrabsuten
rabsutenrab-su-t`ɘnPuon:rabsotvoBolBigra' a pangalap nan sayay tawo konan man-ga'getan nan sayay tawo.FilBiglang agawin; hablutin.IloRabnuten.EngTo snatch something out of the hands or possession of another.Syn clssamsamenActmangrabsot
rabyangrab-y`aŋnBolBisang nin alaki nangibwat sa nikaguroy o mapwirsan nipamisang o nikabagbag nin tayi' nin sayay abel o gawa' sa abel o raruma et.FilPunit.IloPigis.EngA large rip in something, usually cloth and especially down a seam.Syn clsrakyat 1LesbisangDer.marabyangrabyangen
rabyangenrab-ya-ŋ`ɘn Puon:rabyangvoBolMapwirsa nin bisangen yay sayay bagay bilang wadi' abel, apay, seket, uli tan raruma et.FilPunitin.IloGay-aben.EngTo tear something forcefully and roughly such as skin, clothing or roofing, generally done in anger but could be done such as by snagging clothing.Syn clsgirayenLesbisangenPerf.rinabya-rabyangrinabyangIntsrabya-rabyangen